สมัครออนไลน์

สมัครออนไลน์

Input data

ปี
เดือน
บาท/เดือน
 • ข้อตกลง
 •     ข้าพเจ้าผู้มีชื่อปรากฏและลงลายมือชื่ออยู่ด้านหน้าของสัญญาฉบับนี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้กู้”) ขอให้คำมั่นต่อ บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้กู้”) ว่า ผู้กู้ตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. ตามข้อกำหนดสัญญาสินเชื่อหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท พรอมิส (ประเทศไทย)(ต่อไปเรียกว่า “ข้อกำหนด”) สัญญาสินเชื่อหมุนเวียนทั่วไป (ต่อไปเรียกว่า “สัญญาฉบับนี้”) จะมีผลบริบูรณ์ เมื่อบริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปเรียกว่า “บริษัท”) ได้อนุมัติคำขอสินเชื่อของบุคคลที่ได้ลงนาม (ต่อไปเรียกว่า “ลูกค้า”) ในใบสมัครและสัญญาสินเชื่อหมุนเวียนทั่วไป (ต่อไปเรียกว่า “ใบสมัคร/หนังสือสัญญา”)

  2. บริษัทจะพิจารณาให้วงเงินสินเชื่อโดยดุลยพินิจของตนเองเมื่อบริษัทอนุมัติคำขอสินเชื่อของลูกค้า บริษัทจะต้องแจ้งลูกค้าให้ทราบถึงวงเงินสินเชื่อของลูกค้าโดยแจ้งเป็นหนังสือ โทรศัพท์ หรือแจ้งด้วยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจะกำหนด

  3. ลูกค้าสามารถขอใช้สินเชื่อหลายครั้งภายในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ โดยขอเบิกสินเชื่อจากเคาน์เตอร์จุดให้บริการของบริษัท เงินโอนผ่านธนาคารหรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทกำหนด บริษัทอาจระงับเงินสินเชื่อทั้งหมดหรือบางส่วนภายในระยะเวลาอันสมควรที่บริษัทจะพิจารณากำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุนี้หรือเมื่อบริษัทตัดสินว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปกป้องสิทธิประโยชน์ของบริษัท หากผลการตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางด้านสินเชื่อของลูกค้าลดน้อยลง ลูกค้าจะต้องกรอก/ลงนามและยื่นเอกสารตามที่บริษัทต้องการเมื่อลูกค้าประสงค์จะเพิ่มวงเงินสินเชื่อ

  4. ลูกค้าจะต้องชำระเงินต้น ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินและค่าใช้จ่ายต่างๆที่จำเป็นต้องจ่ายให้แก่บริษัทตามข้อกำหนดนี้ ลูกค้าต้องชำระให้บริษัทไม่น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ระบุในใบสมัคร/หนังสือสัญญา ตามกำหนดวันชำระรายเดือนที่บริษัทและลูกค้าตกลงร่วมกันโดยชำระที่เคาน์เตอร์จุดให้บริการของบริษัท เคาน์เตอร์ธนาคาร จุดบริการรับชำระเงินของคู่ค้าของบริษัท ทางไปรษณีย์ จากการหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทกำหนด ลูกค้าจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชำระสินเชื่อตามที่ระบุในข้อกำหนดนี้ เมื่อลูกค้าชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร จุดบริการรับชำระเงินของคู่ค้าของบริษัท ทางไปรษณีย์ หรือหักบัญชีธนาคาร (ต่อไปนี้เรียกว่า "หน่วยงานภายนอก") ลูกค้าต้องชำระภายในเวลาทำการ หรือเวลาให้บริการของสำนักงาน/เคาน์เตอร์จุดให้บริการของบริษัท หรือของหน่วยงานภายนอกที่รับชำระเงินนั้น

  5. บริษัทจะนำเงินที่ได้รับชำระจากลูกค้าไปหักชำระหนี้ตามลำดับ ดังต่อไปนี้ (ก) ค่าใช้จ่ายต่างๆ (ข) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ที่ค้างชำระ (ค) ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ค้างชำระ (ง) ดอกเบี้ยที่ค้างชำระ (จ) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ (ฉ) ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน (ช)ดอกเบี้ย และ (ซ) เงินต้น

  6. ลูกค้าสามารถขอชำระคืนเงินต้นคงค้างทั้งหมด หรือบางส่วน ก่อนถึงวันที่กำหนดชำระเงินได้ โดยลูกค้าจะต้องชำระพร้อมกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน และดอกเบี้ย ที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่ลูกค้าได้ชำระคืนเงินต้นดังกล่าวข้างต้น

  7. ลูกค้ายินยอมจ่ายดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

   1. ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
    ดอกเบี้ย 15.00%
    ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 9-13.00%
    ค่าปรับในการชำระหนี้ล่าช้ากว่ากำหนด ไม่มี
    ค่าธรรมเนียมในการจัดทำเอกสาร ไม่มี
   2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
    2.1 ค่าอากรแสตมป์ "1 บาทต่อทุกๆวงเงินที่อนุมัติ 2,000 บาท
    และ 1 บาท สำหรับเศษของ 2,000 บาท"
   3. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอื่น
    3.1 ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน
    ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร 12-35 บาท / ครั้ง
    ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 15-25 บาท / ครั้ง
    ชำระที่ทำการไปรษณีย์ไทยและเคาน์เตอร์ที่มีสัญลักษณ์ PAY AT POST 15 บาท / ครั้ง
    ชำระโดยหักบัญชีธนาคาร 10-30 บาท / ครั้ง
    ชำระผ่านเครื่อง ATM 10-30 บาท / ครั้ง
    ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 10-30 บาท / ครั้ง
    ชำระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 10-30 บาท / ครั้ง
    ชำระผ่านระบบ Mobile Banking 10-30 บาท / ครั้ง
    3.2 ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
    (กรณีลูกค้าสมัครใหม่และเปลี่ยนสัญญา)
     
    ผลการตรวจสอบข้อมูลเครดิต ปรากฎข้อมูลสืบค้นหรือข้อมูลบัญชีอันใดอันหนึ่ง 12 บาท / ครั้ง
    ผลการตรวจสอบข้อมูลเครดิต ไม่ปรากฎทั้งข้อมูลสืบค้นและข้อมูลบัญชี(ในกรณีที่ผลการอนุมัติไม่ผ่าน จะไม่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมตรวจสอบข้อมูลเครดิต) 5 บาท / ครั้ง
    3.3 ค่าใช้จ่ายในกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย(กรณีชำระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื่น) ไม่มี
    3.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ "พ้นกำหนดชำระตั้งแต่ 4 วัน เป็นต้นไป
    10 บาท/วัน ( สูงสุด 100 บาท )
    เพิ่ม 100 บาท เมื่อค้างชำระถึงวันที่ 31
    พ้นกำหนดชำระตั้งแต่วันที่ 31 เป็นต้นไป เพิ่ม 100 บาททุกๆ 30 วันที่ค้างชำระ"
   4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท
    4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ "พ้นกำหนดชำระตั้งแต่ 4 วัน เป็นต้นไป
    10 บาท/วัน ( สูงสุด 100 บาท )
    เพิ่ม 100 บาท เมื่อค้างชำระถึงวันที่ 31
    พ้นกำหนดชำระตั้งแต่วันที่ 31 เป็นต้นไป เพิ่ม 100 บาททุกๆ 30 วันที่ค้างชำระ"
    4.2 ค่าออกบัตรใหม่ กรณีหาย / ชำรุด ไม่มี
    4.3 ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด ( ชุดที่ 2 เป็นต้นไป ) ไม่มี
    4.4 ค่าขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน) ไม่มี
    4.5 ค่าขอตรวจสอบรายการ ไม่มี
   5. หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการชำระเงินตามข้อ 3.1 หน่วยงานภายนอกนั้นๆจะเป็นผู้กำหนดและค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่เรียกเก็บจริงโดยผู้ให้บริการรับชำระเงิน
  8. ลูกค้าจะสูญเสียประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาทันที โดยไม่ต้องได้รับคำบอกกล่าวจากบริษัท เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้นแก่ลูกค้า และบริษัทสามารถเรียกให้ลูกค้าชำระเงินทั้งหมดได้โดยพลัน

   (ก) ลูกค้าถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ ถูกศาลสั่งให้ทรัพย์สินของลูกค้าอยู่ภายใต้การจัดการของศาล หรือศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินอยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

   (ข) เมื่อลูกค้าถึงแก่ความตาย

   (ค) เมื่อลูกค้าถูกบังคับคดี ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์ หรือยอมให้ถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมายหรือคำพิพากษา

  9. ถ้ามีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้นแก่ลูกค้า บริษัทจะถือว่าเป็นเหตุผิดสัญญา ซึ่งบริษัทจะบอกกล่าวลูกค้าเป็นหนังสือ เพื่อแก้ไขเหตุผิดสัญญา ดังกล่าวภายในระยะเวลาอันสมควร

   (ก) เมื่อลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาฉบับนี้

   (ข) เมื่อลูกค้าให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือมอบเอกสารหลักฐานใดๆที่มีข้อความอันเป็นเท็จ หรือเป็นเอกสารปลอมแก่บริษัท

   (ค) เมื่อลูกค้าไม่ชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนของหนี้งวดใดงวดหนึ่งให้ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ลูกค้าจะสูญเสียประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาทันที หากลูกค้าไม่แก้ไขเหตุแห่งการผิด สัญญาภายในเวลาที่กำหนดไว้ในคำบอกกล่าว บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกให้ลูกค้าชำระหนี้ทั้งหมด ที่ยังคงค้างชำระให้แก่บริษัทได้ทันที

  10. บรรดาคำบอกกล่าวที่บริษัทต้องจัดทำขึ้นเป็นหนังสือตามกฎหมายหรือข้อกำหนดนี้ บริษัทจะดำเนินการจัดส่งคำบอกกล่าวนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ลูกค้าที่ได้ระบุในใบสมัคร/หนังสือสัญญาฉบับนี้ หรือที่อยู่ที่ได้มีการแจ้งครั้งหลังสุด โดยให้ถือว่าเป็นการจัดส่งให้ลูกค้าโดยชอบด้วยกฎหมายและให้ถือว่าลูกค้าได้รับทราบแล้ว ลูกค้าจะต้องแจ้งบริษัทถึงการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ รายละเอียดการติดต่อ สถานที่ทำงาน หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า โดยจะแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ถ้าเอกสารที่บริษัทส่งให้แก่ลูกค้านั้นไม่ถึงลูกค้า หรือ ถึงลูกค้าล่าช้า เนื่องจากลูกค้าไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ถือว่าการจัดส่งดังกล่าวได้ไปถึงลูกค้า ณ เวลาที่หนังสือบอกกล่าวนั้นควรไปถึง ลูกค้าอาจเรียกร้องให้บริษัทเปลี่ยนแปลงวันที่ถึงกำหนดชำระหนี้ในแต่ละเดือนได้ เมื่อวันที่จะได้รับเงินได้ของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงไป

  11. ไม่ว่าในระหว่างที่สัญญาฉบับนี้มีผลหรือไม่ บริษัทอาจนำข้อมูลต่างๆของลูกค้าเปิดเผยให้แก่นิติบุคคลใดที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูลเครดิต(ต่อไปนี้เรียกว่า“บริษัทข้อมูลเครดิต”) เพื่อวัตถุประสงค์ในทางกฎหมายและบริษัทข้อมูลเครดิตจะส่งต่อให้กับผู้ใช้บริการ นอกจากนั้นบริษัทอาจใช้ข้อมูลของลูกค้าในการเสนอบริการ/สินค้าที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ลูกค้า ทั้งนี้ลูกค้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนใดๆจากบริษัทที่เกิดจากการกระทำของบริษัทข้างต้น

  12. บริษัทอาจโอนสิทธิเรียกร้องทั้งหมดหรือบางส่วนที่บริษัทมีภายใต้สัญญาฉบับนี้แก่บุคคลภายนอก ในกรณีดังกล่าวนี้บริษัทจะต้องบอกกล่าวลูกค้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่าหนึ่งงวดของการชำระเงินกู้หรือดอกเบี้ย ก่อนวันที่การโอนสิทธิเรียกร้องมีผลบังคับ

  13. บริษัทอาจมอบหมายให้บุคคลภายนอก เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการติดตามทวงถามหนี้จากลูกค้าได้ และบริษัทอาจให้ข้อมูลต่างๆของลูกค้าแก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเอกสารไปติดตามทวงถามชำระหนี้ได้

  14. บริษัทอาจขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านของลูกค้าจากหน่วยงานของรัฐ เมื่อบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นในการใช้สิทธิเรียกร้องหรือกรณีอื่นใด และบริษัทอาจติดต่อไปยังบุคคลอ้างอิงที่ปรากฏอยู่บนใบสมัคร/หนังสือสัญญาเพื่อประโยชน์ในการทวงถามหนี้ได้ โดยลูกค้าตกลงให้บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบสมัคร/หนังสือสัญญา และข้อมูลความเป็นหนี้แก่บุคคลอ้างอิงดังกล่าวได้เท่าที่จำเป็นและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

  15. บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ และวิธีการคิดเงินต้น อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งได้ระบุไว้ในข้อกำหนดเป็นอัตราและวิธีการตามที่บริษัทเห็นสมควร การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนด

  16. บริษัทจะทำการแจ้งลูกค้าที่ทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยการบอกกล่าวลูกค้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนมีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ดีในกรณีเร่งด่วนบริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงโดยการประกาศในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันไม่น้อยกว่า 7 วันและจะส่งคำบอกกล่าวเป็นหนังสือให้แก่ลูกค้าในกรณีที่มีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้อีกครั้งหนึ่ง

  17. ในกรณีที่บริษัทผ่อนผันการชำระหนี้หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้แก่ลูกค้า ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิหรือเสียสิทธิอย่างใดๆของลูกค้าภายใต้สัญญาฉบับนี้

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้สินเชื่อฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีความถูกต้องตรงกันทุกประการ ผู้กู้ได้อ่านและเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาและความประสงค์ของผู้กู้ทุกประการผู้กู้จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ในสัญญาฉบับนี้เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญ

หากท่านลูกค้าไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 2 วันทำการ กรุณาติดต่อ Call Center 1751

ข้อตกลง

ข้าพเจ้าผู้มีชื่อปรากฏและลงลายมือชื่ออยู่ด้านหน้าของสัญญาฉบับนี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้กู้”) ขอให้คำมั่นต่อ บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้กู้”) ว่า ผู้กู้ตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • 1.

  ตามข้อกำหนดสัญญาสินเชื่อหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท พรอมิส (ประเทศไทย)(ต่อไปเรียกว่า “ข้อกำหนด”) สัญญาสินเชื่อหมุนเวียนทั่วไป (ต่อไปเรียกว่า “สัญญาฉบับนี้”) จะมีผลบริบูรณ์ เมื่อบริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปเรียกว่า “บริษัท”) ได้อนุมัติคำขอสินเชื่อของบุคคลที่ได้ลงนาม (ต่อไปเรียกว่า “ลูกค้า”) ในใบสมัครและสัญญาสินเชื่อหมุนเวียนทั่วไป (ต่อไปเรียกว่า “ใบสมัคร/หนังสือสัญญา”)

 • 2.

  บริษัทจะพิจารณาให้วงเงินสินเชื่อโดยดุลยพินิจของตนเองเมื่อบริษัทอนุมัติคำขอสินเชื่อของลูกค้า บริษัทจะต้องแจ้งลูกค้าให้ทราบถึงวงเงินสินเชื่อของลูกค้าโดยแจ้งเป็นหนังสือ โทรศัพท์ หรือแจ้งด้วยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจะกำหนด

 • 3.

  ลูกค้าสามารถขอใช้สินเชื่อหลายครั้งภายในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ โดยขอเบิกสินเชื่อจากเคาน์เตอร์จุดให้บริการของบริษัท เงินโอนผ่านธนาคารหรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทกำหนด บริษัทอาจระงับเงินสินเชื่อทั้งหมดหรือบางส่วนภายในระยะเวลาอันสมควรที่บริษัทจะพิจารณากำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุนี้หรือเมื่อบริษัทตัดสินว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปกป้องสิทธิประโยชน์ของบริษัท หากผลการตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางด้านสินเชื่อของลูกค้าลดน้อยลง ลูกค้าจะต้องกรอก/ลงนามและยื่นเอกสารตามที่บริษัทต้องการเมื่อลูกค้าประสงค์จะเพิ่มวงเงินสินเชื่อ

 • 4.

  ลูกค้าจะต้องชำระเงินต้น ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินและค่าใช้จ่ายต่างๆที่จำเป็นต้องจ่ายให้แก่บริษัทตามข้อกำหนดนี้ ลูกค้าต้องชำระให้บริษัทไม่น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ระบุในใบสมัคร/หนังสือสัญญา ตามกำหนดวันชำระรายเดือนที่บริษัทและลูกค้าตกลงร่วมกันโดยชำระที่เคาน์เตอร์จุดให้บริการของบริษัท เคาน์เตอร์ธนาคาร จุดบริการรับชำระเงินของคู่ค้าของบริษัท ทางไปรษณีย์ จากการหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทกำหนด ลูกค้าจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชำระสินเชื่อตามที่ระบุในข้อกำหนดนี้ เมื่อลูกค้าชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร จุดบริการรับชำระเงินของคู่ค้าของบริษัท ทางไปรษณีย์ หรือหักบัญชีธนาคาร (ต่อไปนี้เรียกว่า "หน่วยงานภายนอก") ลูกค้าต้องชำระภายในเวลาทำการ หรือเวลาให้บริการของสำนักงาน/เคาน์เตอร์จุดให้บริการของบริษัท หรือของหน่วยงานภายนอกที่รับชำระเงินนั้น

 • 5.

  บริษัทจะนำเงินที่ได้รับชำระจากลูกค้าไปหักชำระหนี้ตามลำดับ ดังต่อไปนี้ (ก) ค่าใช้จ่ายต่างๆ (ข) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ที่ค้างชำระ (ค) ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ค้างชำระ (ง) ดอกเบี้ยที่ค้างชำระ (จ) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ (ฉ) ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน (ช)ดอกเบี้ย และ (ซ) เงินต้น

 • 6.

  ลูกค้าสามารถขอชำระคืนเงินต้นคงค้างทั้งหมด หรือบางส่วน ก่อนถึงวันที่กำหนดชำระเงินได้ โดยลูกค้าจะต้องชำระพร้อมกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน และดอกเบี้ย ที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่ลูกค้าได้ชำระคืนเงินต้นดังกล่าวข้างต้น

 • 7.

  ลูกค้ายินยอมจ่ายดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ี้

  • 1.

   ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

   ดอกเบี้ย 15.00%
   ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 9-13.00%
   ค่าปรับในการชำระหนี้ล่าช้ากว่ากำหนด ไม่มี
   ค่าธรรมเนียมในการจัดทำเอกสาร ไม่มี
  • 2.

   ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ

   2.1 ค่าอากรแสตมป์
   "1 บาทต่อทุกๆวงเงินที่อนุมัติ 2,000 บาท
   และ 1 บาท สำหรับเศษของ 2,000 บาท"
  • 3.

   ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอื่น

   3.1. ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน
   ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร 12-35 บาท / ครั้ง
   ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 15-25 บาท / ครั้ง
   ชำระที่ทำการไปรษณีย์ไทยและเคาน์เตอร์ที่มีสัญลักษณ์ PAY AT POST 15 บาท / ครั้ง
   ชำระโดยหักบัญชีธนาคาร 10-30 บาท / ครั้ง
   ชำระผ่านเครื่อง ATM 10-30 บาท / ครั้ง
   ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 10-30 บาท / ครั้ง
   ชำระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 10-30 บาท / ครั้ง
   ชำระผ่านระบบ Mobile Banking 10-30 บาท / ครั้ง
   3.2 ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
   (กรณีลูกค้าสมัครใหม่และเปลี่ยนสัญญา)
    
   ผลการตรวจสอบข้อมูลเครดิต ปรากฎข้อมูลสืบค้นหรือข้อมูลบัญชีอันใดอันหนึ่ง 12 บาท / ครั้ง
   ผลการตรวจสอบข้อมูลเครดิต ไม่ปรากฎทั้งข้อมูลสืบค้นและข้อมูลบัญชี
   (ในกรณีที่ผลการอนุมัติไม่ผ่าน จะไม่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมตรวจสอบข้อมูลเครดิต)
   5 บาท / ครั้ง
   3.3 ค่าใช้จ่ายในกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย(กรณีชำระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื่น) ไม่มี
   3.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
   "พ้นกำหนดชำระตั้งแต่ 4 วัน เป็นต้นไป
   10 บาท/วัน ( สูงสุด 100 บาท )
   เพิ่ม 100 บาท เมื่อค้างชำระถึงวันที่ 31
   พ้นกำหนดชำระตั้งแต่วันที่ 31 เป็นต้นไป เพิ่ม 100 บาททุกๆ 30 วันที่ค้างชำระ"
  • 4.

   ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท

   4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
   "พ้นกำหนดชำระตั้งแต่ 4 วัน เป็นต้นไป
   10 บาท/วัน ( สูงสุด 100 บาท )
   เพิ่ม 100 บาท เมื่อค้างชำระถึงวันที่ 31
   พ้นกำหนดชำระตั้งแต่วันที่ 31 เป็นต้นไป เพิ่ม 100 บาททุกๆ 30 วันที่ค้างชำระ"
   4.2 ค่าออกบัตรใหม่ กรณีหาย / ชำรุด ไม่มี
   4.3 ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด ( ชุดที่ 2 เป็นต้นไป ) ไม่มี
   4.4 ค่าขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน) ไม่มี
   4.5 ค่าขอตรวจสอบรายการ ไม่มี

   หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการชำระเงินตามข้อ 3.1 หน่วยงานภายนอกนั้นๆจะเป็นผู้กำหนดและค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่เรียกเก็บจริงโดยผู้ให้บริการรับชำระเงิน

 • 8.

  ลูกค้าจะสูญเสียประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาทันที โดยไม่ต้องได้รับคำบอกกล่าวจากบริษัท เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้นแก่ลูกค้า และบริษัทสามารถเรียกให้ลูกค้าชำระเงินทั้งหมดได้โดยพลัน
  (ก) ลูกค้าถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ ถูกศาลสั่งให้ทรัพย์สินของลูกค้าอยู่ภายใต้การจัดการของศาล หรือศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินอยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
  (ข) เมื่อลูกค้าถึงแก่ความตาย
  (ค) เมื่อลูกค้าถูกบังคับคดี ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์ หรือยอมให้ถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมายหรือคำพิพากษา

 • 9.

  ถ้ามีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้นแก่ลูกค้า บริษัทจะถือว่าเป็นเหตุผิดสัญญา ซึ่งบริษัทจะบอกกล่าวลูกค้าเป็นหนังสือ เพื่อแก้ไขเหตุผิดสัญญา ดังกล่าวภายในระยะเวลาอันสมควร
  (ก) เมื่อลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาฉบับนี้
  (ข) เมื่อลูกค้าให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือมอบเอกสารหลักฐานใดๆที่มีข้อความอันเป็นเท็จ หรือเป็นเอกสารปลอมแก่บริษัท
  (ค) เมื่อลูกค้าไม่ชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนของหนี้งวดใดงวดหนึ่งให้ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ลูกค้าจะสูญเสียประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาทันที หากลูกค้าไม่แก้ไขเหตุแห่งการผิด สัญญาภายในเวลาที่กำหนดไว้ในคำบอกกล่าว บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกให้ลูกค้าชำระหนี้ทั้งหมด ที่ยังคงค้างชำระให้แก่บริษัทได้ทันทีี

 • 10.

  บรรดาคำบอกกล่าวที่บริษัทต้องจัดทำขึ้นเป็นหนังสือตามกฎหมายหรือข้อกำหนดนี้ บริษัทจะดำเนินการจัดส่งคำบอกกล่าวนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ลูกค้าที่ได้ระบุในใบสมัคร/หนังสือสัญญาฉบับนี้ หรือที่อยู่ที่ได้มีการแจ้งครั้งหลังสุด โดยให้ถือว่าเป็นการจัดส่งให้ลูกค้าโดยชอบด้วยกฎหมายและให้ถือว่าลูกค้าได้รับทราบแล้ว ลูกค้าจะต้องแจ้งบริษัทถึงการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ รายละเอียดการติดต่อ สถานที่ทำงาน หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า โดยจะแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ถ้าเอกสารที่บริษัทส่งให้แก่ลูกค้านั้นไม่ถึงลูกค้า หรือ ถึงลูกค้าล่าช้า เนื่องจากลูกค้าไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ถือว่าการจัดส่งดังกล่าวได้ไปถึงลูกค้า ณ เวลาที่หนังสือบอกกล่าวนั้นควรไปถึง ลูกค้าอาจเรียกร้องให้บริษัทเปลี่ยนแปลงวันที่ถึงกำหนดชำระหนี้ในแต่ละเดือนได้ เมื่อวันที่จะได้รับเงินได้ของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงไป

 • 11.

  ไม่ว่าในระหว่างที่สัญญาฉบับนี้มีผลหรือไม่ บริษัทอาจนำข้อมูลต่างๆของลูกค้าเปิดเผยให้แก่นิติบุคคลใดที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูลเครดิต(ต่อไปนี้เรียกว่า“บริษัทข้อมูลเครดิต”) เพื่อวัตถุประสงค์ในทางกฎหมายและบริษัทข้อมูลเครดิตจะส่งต่อให้กับผู้ใช้บริการ นอกจากนั้นบริษัทอาจใช้ข้อมูลของลูกค้าในการเสนอบริการ/สินค้าที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ลูกค้า ทั้งนี้ลูกค้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนใดๆจากบริษัทที่เกิดจากการกระทำของบริษัทข้างต้น

 • 12.

  บริษัทอาจโอนสิทธิเรียกร้องทั้งหมดหรือบางส่วนที่บริษัทมีภายใต้สัญญาฉบับนี้แก่บุคคลภายนอก ในกรณีดังกล่าวนี้บริษัทจะต้องบอกกล่าวลูกค้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่าหนึ่งงวดของการชำระเงินกู้หรือดอกเบี้ย ก่อนวันที่การโอนสิทธิเรียกร้องมีผลบังคับ

 • 13.

  บริษัทอาจมอบหมายให้บุคคลภายนอก เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการติดตามทวงถามหนี้จากลูกค้าได้ และบริษัทอาจให้ข้อมูลต่างๆของลูกค้าแก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเอกสารไปติดตามทวงถามชำระหนี้ได้

 • 14.

  บริษัทอาจขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านของลูกค้าจากหน่วยงานของรัฐ เมื่อบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นในการใช้สิทธิเรียกร้องหรือกรณีอื่นใด และบริษัทอาจติดต่อไปยังบุคคลอ้างอิงที่ปรากฏอยู่บนใบสมัคร/หนังสือสัญญาเพื่อประโยชน์ในการทวงถามหนี้ได้ โดยลูกค้าตกลงให้บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบสมัคร/หนังสือสัญญา และข้อมูลความเป็นหนี้แก่บุคคลอ้างอิงดังกล่าวได้เท่าที่จำเป็นและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

 • 15.

  บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ และวิธีการคิดเงินต้น อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งได้ระบุไว้ในข้อกำหนดเป็นอัตราและวิธีการตามที่บริษัทเห็นสมควร การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนด

 • 16.

  บริษัทจะทำการแจ้งลูกค้าที่ทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยการบอกกล่าวลูกค้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนมีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ดีในกรณีเร่งด่วนบริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงโดยการประกาศในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันไม่น้อยกว่า 7 วันและจะส่งคำบอกกล่าวเป็นหนังสือให้แก่ลูกค้าในกรณีที่มีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้อีกครั้งหนึ่ง

 • 17.

  ในกรณีที่บริษัทผ่อนผันการชำระหนี้หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้แก่ลูกค้า ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิหรือเสียสิทธิอย่างใดๆของลูกค้าภายใต้สัญญาฉบับนี้

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้สินเชื่อฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีความถูกต้องตรงกันทุกประการ ผู้กู้ได้อ่านและเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาและความประสงค์ของผู้กู้ทุกประการผู้กู้จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ในสัญญาฉบับนี้เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญ

Confirm data

คำนำหน้า {{general_contact_type}}
ชื่อ {{name}}
นามสกุล {{surname}}
เลขที่บัตรประชาชน {{id_number}}
โทรศัพท์มือถือ {{tel}}
วันเดือนปีเกิด {{birthday_application}}
ที่อยู่ปัจจุบัน {{address_application}}
เขต/อำเภอ {{area_application}}
อาชีพ {{employment_type_application}}
ระยะเวลาการทำงาน {{experience_years}} ปี {{experience_months}} เดือน
อายุงานปัจจุบัน {{month_income}} บาท/เดือน
ฉันยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ

Complete data

ขอบคุณสำหรับการสมัครสินเชื่อพรอมิส
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
※ หากท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับ กรุณาติดต่อ Call Center 1751
หากท่านลูกค้าไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 2 วันทำการ กรุณาติดต่อ Call Center 1751

กระเป๋า Shopping Bag
•    ลูกค้าใหม่ที่สมัครทาง Online เท่านั้น
•    ยื่นเอกสารการสมัครครบที่สาขา/จุดบริการแสดง SMS เพื่อรับสิทธิ์ของพรีเมี่ยม
•    ของพรีเมี่ยมนี้มีขนาด กว้าง 40 ซม. x สูง 31.5 ซม. x ลึก 13 ซม.
•    ระยะเวลาร่วมกิจกรรม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 62 – 31 มี.ค. 63
•    ของพรีเมี่ยมนี้เฉพาะผู้สมัครและยื่นเอกสารที่สาขา/จุดให้บริการเท่านั้น
•    พรีเมี่ยม จำกัดจำนวน 1 ท่าน ต่อ 1 ชิ้น
กระเป๋า Travel Bag
•    ลูกค้าใหม่ที่มีรายได้ประจำตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
•    ผ่านการอนุมัติและรับวงเงินตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
•    ไม่ยกเลิกสัญญาภายใน 15 วันหลังผ่านอนุมัติรับวงเงิน
•    ของพรีเมี่ยมจะจัดส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนภายใน 90 วัน หลังจากผ่านการอนุมัติรับวงเงิน
•    หากลูกค้าไม่ได้รับของพรีเมี่ยมภายใน 90 วันนับจากผ่านการอนุมัติรับวงเงินและทางบริษัทฯ ไม่ได้รับการติดต่อจากลูกค้าถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการรับของพรีเมี่ยม
•    ของพรีเมี่ยมนี้มีขนาด กว้าง 47 ซม. x สูง 27.5 ซม. x ลึก 25 ซม.
•    ระยะเวลาร่วมกิจกรรม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63
•    พรีเมี่ยม จำกัดจำนวน 1 ท่าน ต่อ 1 ชิ้น
*หมายเหตุ ・รายการส่งเสริมการขายนี้ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับลูกค้าที่ปฎิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น・ไม่สามารถโอนสิทธิ์ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้・บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในรายการส่งเสริมการชายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า・เมื่อลูกค้ารับสินค้าพรีเมี่ยมไปแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้・เงื่อนไขในการพิจารณาเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด กรณีข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินชี้ขาดของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

1. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
2. สามารถกู้เพิ่มได้ แม้จะยังไม่ปิดบัญชี
3. ปิดบัญชีก่อนกำหนด ไม่เสียค่ายกเลิกสัญญา
• สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาท วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่า
ของรายได้ต่อเดือน และมีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกับสถาบันทางการเงินอื่นไม่เกิน 3 สถาบัน
• สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาท วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อ
เดือนหรือไม่เกิน 300,000 บาท แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะต่ำกว่า
* เฉพาะลูกค้าที่ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติ
ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2560 วงเงินที่ได้รับอนุมัติยังคงเท่าเดิม
1. บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20-64 ปี ( จำกัดเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย)
2. บุคคลที่มีรายได้ต่อเดือน 6,000 บาท ขึ้นไป (ผู้ที่แสดงสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนได้)
3. อายุการทำงานปัจจุบัน
- พนักงานรายเดือน อายุงาน 1 เดือนขึ้นไป
- พนักงานรายวัน / สัญญาจ้าง อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป
4. มีที่พักอาศัย หรือมีที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ
5. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
** หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
2. สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด (ถ้าสมุดบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวจะต้องใช้ Statement จากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด) ตัวจริงพร้อมสำเนา
3. หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนตัวจริง อายุไม่เกิน 60 วัน
หมายเหตุ เอกสารทุกอย่าง ตัวจริงพร้อมสำเนา

•    จำนวนงวดการชำระคืนต่ำสุด 2 เดือน*
•    จำนวนงวดการชำระคืนสูงสุด 66 เดือน*
*หมายเหตุ จำนวนงวดการชำระคืน ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ, จำนวนเงินการชำระคืนในแต่ละเดือน และระยะเวลาในการทำสัญญากู้ยืม
•    ลูกค้าจะชำระจำนวนเงินไม่น้อยกว่ายอดชำระคืนเงินกู้ขั้นต่ำตามตารางแสดงยอดชำระคืนเงินกู้ขั้นต่ำด้านล่างนี้

ตารางแสดงยอดชำระคืนเงินกู้ขั้นต่ำ (หน่วย : บาท)
ยอดเงินกู้คงเหลือหลังจากการกู้ครั้งสุดท้าย ยอดชำระคืนเงินกู้ขั้นต่ำ
1- 5,000 300
5,001-10,000 400
10,001-15,000 600
15,001-20,000 800
20,001-25,000 1,000
25,001-30,000 1,200
30,001-35,000 1,200
35,001-40,000 1,300
40,001-45,000 1,400
45,001-50,000 1,500
50,001-55,000 1,700
55,001-60,000 1,800
60,001-65,000 2,000
65,001-70,000 2,100
70,001-75,000 2,300
75,001-80,000 2,400
80,001-85,000 2,600
85,001-90,000 2,800
90,001-95,000 2,900
95,001-100,000 3,100

จำนวนเงินอนุมัติ 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี และค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 9-13% ต่อปี
ระยะเวลาในการผ่อนชำระ 39 เดือน ยอดชำระขั้นต่ำต่อเดือน 1,200 บาท

*ตัวอย่างเป็นการคำนวนในเบื้องต้น ตัวเลขอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ คุณสมบัติของผู้สมัครและผลการพิจารณาอนุมัติในแต่ละราย