ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อ ออนไลน์

 • 1. กรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์
 • 2. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ภายใน 2 วันทำการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและแจ้งผลอนุมัติเบื้องต้น
 • 3. ลูกค้าติดต่อยื่นเอกสาร (พร้อมแสดงตัวจริง) ที่พรอมิสสาขาใกล้บ้าน ดังนี้ บัตรประชาชน, สลิปเงินเดือน, สมุดบัญชี และลงนามในใบสมัคร
 • 4. บริษัทฯ ตรวจสอบเอกสารและแจ้งผลการอนุมัติทางโทรศัพท์

ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และจำนวนงวดการชำระคืน

 • ·  อัตราดอกเบี้ยค่าบริการและค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
  (ดอกเบี้ย 15% ต่อปี ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 9-13% ต่อปี)
 •  
 • ·  จำนวนงวดการชำระคืน 2 - 66 งวด
  (เนื่องจากสินเชื่อของบริษัทฯ เป็นสินเชื่อหมุนเวียน จำนวนงวดการชำระคืนขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ, จำนวนเงินการชำระคืนในแต่ละงวด, ระยะเวลาในการชำระคืน)
 •  
 •    ตัวอย่างการชำระคืน*
  จำนวนเงินอนุมัติ 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี และค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 9-13% ต่อปี
  ระยะเวลาในการผ่อนชำระ 39 งวด ยอดชำระขั้นต่ำต่องวด 1,200 บาท
  *ตัวอย่างเป็นการคำนวนเบื้องต้น ตัวเลขอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ คุณสมบัติของผู้สมัครและผลการพิจารณาอนุมัติในแต่ละราย

รายละเอียดส่วนตัว

คำนำหน้า *
ชื่อ *

นามสกุล *
เลขที่บัตรประชาชน*
- - - -  

โทรศัพท์มือถือ *

โทรสาร
วันเดือนปีเกิด* หมายเหตุ ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 20-64 ปีเท่านั้น
/ /
อาชีพ*

ที่อยู่ปัจจุบัน*


โปรดระบุ จังหวัดที่ทำงาน

เขต/อำเภอ *
อายุงานปัจจุบัน *
ปี    เดือน
รายได้ต่อเดือน *
 บาท/เดือน  
อีเมลล์ *
   ข้อตกลง

    ข้าพเจ้าผู้มีชื่อปรากฏและลงลายมือชื่ออยู่ด้านหน้าของสัญญาฉบับนี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้กู้”) ขอให้คำมั่นต่อ บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้กู้”) ว่า ผู้กู้ตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. ตามข้อกำหนดสัญญาสินเชื่อหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท พรอมิส (ประเทศไทย)(ต่อไปเรียกว่า “ข้อกำหนด”) สัญญาสินเชื่อหมุนเวียนทั่วไป (ต่อไปเรียกว่า “สัญญาฉบับนี้”) จะมีผลบริบูรณ์ เมื่อบริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปเรียกว่า “บริษัท”) ได้อนุมัติคำขอสินเชื่อของบุคคลที่ได้ลงนาม (ต่อไปเรียกว่า “ลูกค้า”) ในใบสมัครและสัญญาสินเชื่อหมุนเวียนทั่วไป (ต่อไปเรียกว่า “ใบสมัคร/หนังสือสัญญา”)

 2. บริษัทจะพิจารณาให้วงเงินสินเชื่อโดยดุลยพินิจของตนเองเมื่อบริษัทอนุมัติคำขอสินเชื่อของลูกค้า บริษัทจะต้องแจ้งลูกค้าให้ทราบถึงวงเงินสินเชื่อของลูกค้าโดยแจ้งเป็นหนังสือ โทรศัพท์ หรือแจ้งด้วยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจะกำหนด

 3. ลูกค้าสามารถขอใช้สินเชื่อหลายครั้งภายในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ โดยขอเบิกสินเชื่อจากเคาน์เตอร์จุดให้บริการของบริษัท เงินโอนผ่านธนาคารหรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทกำหนด บริษัทอาจระงับเงินสินเชื่อทั้งหมดหรือบางส่วนภายในระยะเวลาอันสมควรที่บริษัทจะพิจารณากำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุนี้หรือเมื่อบริษัทตัดสินว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปกป้องสิทธิประโยชน์ของบริษัท หากผลการตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางด้านสินเชื่อของลูกค้าลดน้อยลง ลูกค้าจะต้องกรอก/ลงนามและยื่นเอกสารตามที่บริษัทต้องการเมื่อลูกค้าประสงค์จะเพิ่มวงเงินสินเชื่อ

 4. ลูกค้าจะต้องชำระเงินต้น ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินและค่าใช้จ่ายต่างๆที่จำเป็นต้องจ่ายให้แก่บริษัทตามข้อกำหนดนี้ ลูกค้าต้องชำระให้บริษัทไม่น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ระบุในใบสมัคร/หนังสือสัญญา ตามกำหนดวันชำระรายเดือนที่บริษัทและลูกค้าตกลงร่วมกันโดยชำระที่เคาน์เตอร์จุดให้บริการของบริษัท เคาน์เตอร์ธนาคาร จุดบริการรับชำระเงินของคู่ค้าของบริษัท ทางไปรษณีย์ จากการหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทกำหนด ลูกค้าจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชำระสินเชื่อตามที่ระบุในข้อกำหนดนี้ เมื่อลูกค้าชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร จุดบริการรับชำระเงินของคู่ค้าของบริษัท ทางไปรษณีย์ หรือหักบัญชีธนาคาร (ต่อไปนี้เรียกว่า "หน่วยงานภายนอก") ลูกค้าต้องชำระภายในเวลาทำการ หรือเวลาให้บริการของสำนักงาน/เคาน์เตอร์จุดให้บริการของบริษัท หรือของหน่วยงานภายนอกที่รับชำระเงินนั้น

 5. บริษัทจะนำเงินที่ได้รับชำระจากลูกค้าไปหักชำระหนี้ตามลำดับ ดังต่อไปนี้ (ก) ค่าใช้จ่ายต่างๆ (ข) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ที่ค้างชำระ (ค) ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ค้างชำระ (ง) ดอกเบี้ยที่ค้างชำระ (จ) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ (ฉ) ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน (ช)ดอกเบี้ย และ (ซ) เงินต้น

 6. ลูกค้าสามารถขอชำระคืนเงินต้นคงค้างทั้งหมด หรือบางส่วน ก่อนถึงวันที่กำหนดชำระเงินได้ โดยลูกค้าจะต้องชำระพร้อมกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน และดอกเบี้ย ที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่ลูกค้าได้ชำระคืนเงินต้นดังกล่าวข้างต้น

 7. ลูกค้ายินยอมจ่ายดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
   ดอกเบี้ย 15.00%
   ค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี 9-13.00%
   ค่าปรับในการชำระหนี้ล่าช้ากว่ากำหนด ไม่มี
   ค่าธรรมเนียมในการจัดทำเอกสาร ไม่มี
  2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
   2.1 ค่าอากรแสตมป์ "1 บาทต่อทุกๆวงเงินที่อนุมัติ 2,000 บาท
   และเศษของ 2,000 บาท"
  3. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอื่น
   3.1 ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน
   ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร 12-35 บาท / ครั้ง
   ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 15-25 บาท / ครั้ง
   ชำระที่ทำการไปรษณีย์ไทยและเคาน์เตอร์ที่มีสัญลักษณ์ PAY AT POST 15 บาท / ครั้ง
   ชำระโดยหักบัญชีธนาคาร 10-30 บาท / ครั้ง
   ชำระผ่านเครื่อง ATM 10-30 บาท / ครั้ง
   ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 10-30 บาท / ครั้ง
   ชำระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 10-30 บาท / ครั้ง
   ชำระผ่านระบบ Mobile Banking 10-30 บาท / ครั้ง
   3.2 ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต ( NCB )
   (กรณีลูกค้าสมัครใหม่และเปลี่ยนสัญญา)
   ผลการตรวจสอบข้อมูลเครดิต ปรากฎข้อมูลสืบค้นหรือข้อมูลบัญชีอันใดอันหนึ่ง 12 บาท / ครั้ง
   ผลการตรวจสอบข้อมูลเครดิต ไม่ปรากฎทั้งข้อมูลสืบค้นและข้อมูลบัญชี
   (ในกรณีที่ผลการอนุมัติไม่ผ่าน จะไม่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมตรวจสอบข้อมูลเครดิต)
   5 บาท / ครั้ง
   3.3 ค่าใช้จ่ายในกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย ไม่มี

   (กรณีชำระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื่น)

   3.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ "พ้นกำหนดชำระตั้งแต่วันที่ 4 เป็นต้นไป
   10 บาท/วัน ( สูงสุด 100 บาท )
   พ้นกำหนดชำระตั้งแต่ 31 วันเป็นต้นไป
   100 บาท ต่อ 30 วัน"
  4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท
   4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ "พ้นกำหนดชำระตั้งแต่วันที่ 4 เป็นต้นไป
   10 บาท/วัน ( สูงสุด 100 บาท )
   พ้นกำหนดชำระตั้งแต่ 31 วันเป็นต้นไป
   100 บาท ต่อ 30 วัน"
   4.2 ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน 200 บาท / ครั้ง
   4.3 ค่าออกบัตรใหม่ กรณีหาย / ชำรุด ไม่มี
   4.4 ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด ( ชุดที่ 2 เป็นต้นไป ) ไม่มี
   4.5 ค่าขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน) ไม่มี
   4.6 ค่าขอตรวจสอบรายการ ไม่มี
  5. หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการชำระเงินตามข้อ 3.1 หน่วยงานภายนอกนั้นๆจะเป็นผู้กำหนดและค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่เรียกเก็บจริงโดยผู้ให้บริการรับชำระเงิน
 8. ลูกค้าจะสูญเสียประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาทันที โดยไม่ต้องได้รับคำบอกกล่าวจากบริษัท เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้นแก่ลูกค้า และบริษัทสามารถเรียกให้ลูกค้าชำระเงินทั้งหมดได้โดยพลัน

  (ก) ลูกค้าถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ ถูกศาลสั่งให้ทรัพย์สินของลูกค้าอยู่ภายใต้การจัดการของศาล หรือศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินอยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

  (ข) เมื่อลูกค้าถึงแก่ความตาย

  (ค) เมื่อลูกค้าถูกบังคับคดี ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์ หรือยอมให้ถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมายหรือคำพิพากษา

 9. ถ้ามีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้นแก่ลูกค้า บริษัทจะถือว่าเป็นเหตุผิดสัญญา ซึ่งบริษัทจะบอกกล่าวลูกค้าเป็นหนังสือ เพื่อแก้ไขเหตุผิดสัญญา ดังกล่าวภายในระยะเวลาอันสมควร

  (ก) เมื่อลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาฉบับนี้

  (ข) เมื่อลูกค้าให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือมอบเอกสารหลักฐานใดๆที่มีข้อความอันเป็นเท็จ หรือเป็นเอกสารปลอมแก่บริษัท

  (ค) เมื่อลูกค้าไม่ชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนของหนี้งวดใดงวดหนึ่งให้ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ลูกค้าจะสูญเสียประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาทันที หากลูกค้าไม่แก้ไขเหตุแห่งการผิด
  สัญญาภายในเวลาที่กำหนดไว้ในคำบอกกล่าว บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกให้ลูกค้าชำระหนี้ทั้งหมด ที่ยังคงค้างชำระให้แก่บริษัทได้ทันทีี

 10. บรรดาคำบอกกล่าวที่บริษัทต้องจัดทำขึ้นเป็นหนังสือตามกฎหมายหรือข้อกำหนดนี้ บริษัทจะดำเนินการจัดส่งคำบอกกล่าวนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ลูกค้าที่ได้ระบุในใบสมัคร/หนังสือสัญญาฉบับนี้ หรือที่อยู่ที่ได้มีการแจ้งครั้งหลังสุด โดยให้ถือว่าเป็นการจัดส่งให้ลูกค้าโดยชอบด้วยกฎหมายและให้ถือว่าลูกค้าได้รับทราบแล้ว ลูกค้าจะต้องแจ้งบริษัทถึงการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ รายละเอียดการติดต่อ สถานที่ทำงาน หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า โดยจะแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ถ้าเอกสารที่บริษัทส่งให้แก่ลูกค้านั้นไม่ถึงลูกค้า หรือ ถึงลูกค้าล่าช้า เนื่องจากลูกค้าไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ถือว่าการจัดส่งดังกล่าวได้ไปถึงลูกค้า ณ เวลาที่หนังสือบอกกล่าวนั้นควรไปถึง ลูกค้าอาจเรียกร้องให้บริษัทเปลี่ยนแปลงวันที่ถึงกำหนดชำระหนี้ในแต่ละเดือนได้ เมื่อวันที่จะได้รับเงินได้ของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงไป

 11. ไม่ว่าในระหว่างที่สัญญาฉบับนี้มีผลหรือไม่ บริษัทอาจนำข้อมูลต่างๆของลูกค้าเปิดเผยให้แก่นิติบุคคลใดที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูลเครดิต(ต่อไปนี้เรียกว่า“บริษัทข้อมูลเครดิต”) เพื่อวัตถุประสงค์ในทางกฎหมายและบริษัทข้อมูลเครดิตจะส่งต่อให้กับผู้ใช้บริการ นอกจากนั้นบริษัทอาจใช้ข้อมูลของลูกค้าในการเสนอบริการ/สินค้าที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ลูกค้า ทั้งนี้ลูกค้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนใดๆจากบริษัทที่เกิดจากการกระทำของบริษัทข้างต้น

 12. บริษัทอาจโอนสิทธิเรียกร้องทั้งหมดหรือบางส่วนที่บริษัทมีภายใต้สัญญาฉบับนี้แก่บุคคลภายนอก ในกรณีดังกล่าวนี้บริษัทจะต้องบอกกล่าวลูกค้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่าหนึ่งงวดของการชำระเงินกู้หรือดอกเบี้ย ก่อนวันที่การโอนสิทธิเรียกร้องมีผลบังคับ

 13. บริษัทอาจมอบหมายให้บุคคลภายนอก เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการติดตามทวงถามหนี้จากลูกค้าได้ และบริษัทอาจให้ข้อมูลต่างๆของลูกค้าแก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเอกสารไปติดตามทวงถามชำระหนี้ได้

 14. บริษัทอาจขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านของลูกค้าจากหน่วยงานของรัฐ เมื่อบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นในการใช้สิทธิเรียกร้องหรือกรณีอื่นใด และบริษัทอาจติดต่อไปยังบุคคลอ้างอิงที่ปรากฏอยู่บนใบสมัคร/หนังสือสัญญาเพื่อประโยชน์ในการทวงถามหนี้ได้ โดยลูกค้าตกลงให้บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบสมัคร/หนังสือสัญญา และข้อมูลความเป็นหนี้แก่บุคคลอ้างอิงดังกล่าวได้เท่าที่จำเป็นและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

 15. บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ และวิธีการคิดเงินต้น อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งได้ระบุไว้ในข้อกำหนดเป็นอัตราและวิธีการตามที่บริษัทเห็นสมควร การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนด


  บริษัทจะทำการแจ้งลูกค้าที่ทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยการบอกกล่าวลูกค้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนมีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ดีในกรณีเร่งด่วนบริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงโดยการประกาศในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันไม่น้อยกว่า 7 วันและจะส่งคำบอกกล่าวเป็นหนังสือให้แก่ลูกค้าในกรณีที่มีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้อีกครั้งหนึ่ง

 16. ในกรณีที่บริษัทผ่อนผันการชำระหนี้หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้แก่ลูกค้า ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิหรือเสียสิทธิอย่างใดๆของลูกค้าภายใต้สัญญาฉบับนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้สินเชื่อฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีความถูกต้องตรงกันทุกประการ ผู้กู้ได้อ่านและเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาและความประสงค์ของผู้กู้ทุกประการผู้กู้จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ในสัญญาฉบับนี้เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญ

    
   

หากท่านลูกค้าไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 2 วันทำการ กรุณาติดต่อ Call Center 1751
ตรวจสอบเวลาทำการของเจ้าหน้าที่ คลิกที่นี่ »

Top

 • สนใจสมัคร
 • โปรโมชั่นใหม่
 • ส่งความคิดเห็น