Submitted by root on Wed, 09/16/2020 - 12:27

หลักจรรยาบรรณ

พวกเรายึดหลักการดำรงอยู่อย่างเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อสังคมและปรารถนาที่จะได้รับความไว้วางใจจาก สังคมอย่างกว้างขวางและเป็นบริษัทที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบเนื่องไป

และเพื่อที่บรรลุความประสงค์ดังกล่าว บริษัทฯได้บัญญัติหลักจรรยาบรรณนี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางอันพึงปฏิบัติให้กับกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกๆท่าน เนื่องด้วยบริษัทฯตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยุติธรรมและน่าภาคภูมิใจโดยยึดหลักการหลักกฎระเบียบซึ่งเป็นภาพรวมกว้างๆที่หมายความรวมถึงการรักษาบรรทัดฐานสังคมและแน่นอนยังหมายถึงกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ พวกเราขอสัญญาต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างๆของบริษัทฯทุกท่านว่า พวกเราจะปฏิบัติตามกฎเหล่านั้นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน

ประการที่ 1 อุทิศตนโดยมีลูกค้าเป็นมาตรฐาน

พวกเรามุ่งหวังที่จะเป็นกลุ่มธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้า
พวกเราจะต้องคิดการบริการอยู่เสมอที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและให้บริการที่ดีที่สุด เพื่อให้ ได้มาซึ่งความไว้วางใจและความพึงพอใจของลูกค้า

โดยจะปฏิบัติตนดังนี้
 1. พวกเราจะปฏิบัติตนอยู่ในบรรทัดฐานของสังคม , กฎหมายต่าง ๆ และต้อนรับลูกค้าอย่างซื่อสัตย์ และยุติธรรม
 2. พวกเราจะให้บริการที่มีคุณภาพสูงซึ่งลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้อย่างสบายใจและออกแบบการตลาดแบบใหม่โดยเข้าใจความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าและเสนอแนวความคิดอย่างกระตือรือร้น
 3. ในกรณีนอกเหนือจากที่ระบุในกฎหมาย พวกเราจะรักษาข้อมูลลูกค้าและไม่นำมาใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องและเหมาะสม และแน่นอนว่าไม่เผยแพร่ให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าล่วงหน้า
 4. พวกเราจะอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจอย่างซื่อตรง และจะไม่อธิบายเกินความเป็นจริงหรือทำให้ลูกค้าเข้าใจผิด พร้อมทั้งรับฟังความประสงค์, คำกล่าว,ตำหนิติเตียนของลูกค้าอย่างจริงใจและรับมือต่อสถานการณ์นั้นอย่างสุภาพและเหมาะสมโดยยึดจุดยืนของลูกค้าเป็นหลัก
 5. แม้ในการทำธุรกรรมปกติใด ๆ ซึ่งไม่ถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย ฯลฯ พวกเราก็จะบริการธุรกิจโดยตระหนักถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งและพยายามเพื่อไม่ให้ลูกค้ารับภาระหนี้สินจำนวนมาก
ประการที่ 2 ยึดมั่นในธุรกิจยั่งยืน

พวกเรามุ่งหวังที่จะเป็นกลุ่มธุรกิจที่ยึดมั่นการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน, โปร่งใส, ยุติธรรมโดยยึดตามหลักความรับผิดชอบต่อตนเอง
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
พวกเรายึดมั่นสถานะทางการเงินที่มั่นคงและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยการเผยเพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่กาลเทศะ ,ดำเนินกิจการโดยมีทัศนวิสัยอันยาวไกลและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรักษาความสัมพันธ์อันพึงปรารถนาทั้งต่อลูกค้าและผู้ถือผลประโชน์ร่วม

โดยจะปฏิบัติตนดังนี้
 1. ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยความยุติธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายและบรรทัดฐานสังคมอื่นๆ
 2. รักษาและบริหารทรัพย์สินทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนของสังคมอย่างถูกต้องโดยปฏิบัติตาม กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
 3. เปิดข้อมูลที่ถูกต้องอย่างรวดเร็วและแม่นยำโดยยึดหลักตามกฎหมาย ในการส่งรายงานหรือ แจ้ง, ลงทะเบียนต่าง ๆ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เราจะเปิดเผยข้อมูลให้เพียงพอต่อความจำเป็น และเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง เข้าใจง่ายและเหมาะสมแก่เวลา
 4. ในด้านความสัมพันธ์กับบริษัทคู่แข่ง เราจะแข่งขันอย่างยุติธรรมและเป็นเสรีภาพโดยยึดหลัก ตามกฎและกฎหมายต่าง ๆ
 5. ไม่ทำการซื้อขายข้อมูลความลับภายในซึ่งถือได้ว่าเป็น “ธุรกรรมภายใน” อันได้มาจากการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเด็ดขาด
 6. รักษาระดับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท ฯ กับลูกค้า บริษัทคู่ค้า และผู้ถือผลประโยชน์ร่วมทุก ท่านให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
ประการที่ 3 อุทิศตนเพื่อพัฒนาสังคม

พวกเรามุ่งหวังที่จะเป็นกลุ่มธุรกิจที่อุทิศตนเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
พวกเราตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ทางสังคมและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกอย่างมั่นคงพร้อมทั้งรักษาตำแหน่งอันมีเกียรติในฐานะที่เป็นองค์กรที่ทำประโยชน์ต่อส่วนรวม

โดยปฏิบัติตนดังนี้
 1. ตระหนักถึงบทบาททางสังคมของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ พร้อมทั้งให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า
 2. ให้ความสำคัญกับการผูกสัมพันธ์กับสังคมท้องถิ่น ส่งบุคคลากรไปประจำการสนับสนุนบริการและข้อมูลเพื่อกระตุ้นสังคมท้องถิ่นและความเป็นอยู่ของลูกค้า
 3. จะไม่ยุ่งเกี่ยวและไม่สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มต่อต้านสังคมอย่างเด็ดขาด อีกทั้งสำหรับคำร้องที่ไม่สมเหตุสมผล จะติดต่อร่วมมือกับหน่วยงานเฉพาะทางภายนอก และจะปฏิเสธคำร้องเหล่านี้
 4. เคารพในทรัพย์สินทางปัญญา โดยจะรักษาสิทธิของบริษัทฯอย่างถูกต้องพร้อมทั้งไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
 5. ในฐานะที่เป็นกลุ่มธุรกิจที่ดีของสังคม เราจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอุทิศตนเพื่อสังคมอย่างกระตือรือร้น
 6. ให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินและทำกิจกรรมชี้แนะแก่ผู้บริโภคเนื่องด้วยเราปรารถนาจะพัฒนาตลาดสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน
ประการที่ 4 องค์กรแห่งความอิสระและเสรีภาพ

พวกเรามุ่งหวังที่จะเป็นกลุ่มธุรกิจที่พนักงานภาคภูมิใจและสามารถทำงานอย่างสนุกสนาน ให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์ของแต่ละบุคคลพร้อมทั้งเพาะบ่มให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งความอิสระและเสรีภายในบริษัทฯ

โดยปฏิบัติตนดังนี้
 1. เคารพพื้นฐานสิทธิมนุษยชนของทุกคนและไม่กระทำการใดๆที่เป็นการแบ่งแยกโดยเด็ดขาด
 2. ไม่อภัยกับการกระทำใดที่เป็นล่วงละเมิดซึ่งเกิดขึ้นในสถานที่ทำงานและรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ง่ายและสบายใจต่อการทำงาน
 3. เคารพสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานทุกๆคน
 4. แบ่งแยกความเป็นส่วนรวมและส่วนตัวและปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงด้วยความซื่อตรง ซื่อสัตย์
 5. แบ่งปันข้อมูลที่จำเป็นเพื่อบรรลุเป้าหมายในการทำงานพร้อมทั้งสร้างสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่สามารถสื่อสารได้อย่างเปิดเผยและยอมรับ เคารพความคิดเห็นผู้อื่น
 6. รักษาและพัฒนาระดับความรู้และบุคลิกภาพอย่างสม่ำเสมอ
ประการที่ 5 การปฏิบัติตามกฎ

พวกเรามุ่งหวังที่จะเป็นกลุ่มธุรกิจที่ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎอยู่เสมอ บริษัทฯจะตระหนักในคุณธรรมการประกอบธุรกิจเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งคงไว้ซึ่งการดำเนินการเมื่อได้รับคำแนะนำให้ทําการตรวจสอบต่างๆและรักษาความเป็นกลุ่มธุรกิจที่ยึดตามสำนึกอันดีต่อสังคมและกฎ , กฎหมายต่าง ๆ

โดยจะปฏิบัติตนดังนี้
 1. ยึดหลักการปฏิบัติตามกฎ และจะรับผิดชอบในการกระทำและคำพูดของตนเองในทุกกรณี
 2. ทำความเข้าใจเนื้อหาและสาระสำคัญของกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจและรักษากฎเหล่านั้นอย่างจริงจัง
 3. ตระหนักถึงหน้าที่ของตนอย่างซื่อสัตย์และพัฒนา ปรับปรุงอยู่เสมอ