Submitted by root on Wed, 09/16/2020 - 12:16
ถาม-ตอบ

รายละเอียดสินเชื่อ

การอนุมัติ สินเชื่อใช้เวลาพิจารณากี่วันทำการ
หากได้รับเอกสารการสมัครจากท่านครบถ้วนภายใน 18.00 น. จะทราบผลภายใน 1 ชั่วโมงหรือภายในวันถัดไป
**ระยะเวลาการพิจารณาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยอื่น เช่น ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร จำนวนผู้ขอพิจารณาสินเชื่อ หรือปัญหาระบบขัดข้อง
ตรวจสอบผลการสมัคร ได้ที่ช่องทางใดบ้าง
- กรณีผ่านการอนุมัติ จะมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งผลทางโทรศัพท์มือถือ หรือหากสมัครผ่าน PROMISE โมบายแอปพลิเคชัน จะมี SMS แจ้งผลและให้ลูกค้าทำรายการต่อผ่านแอป
- ในกรณีที่ไม่ผ่านการพิจารณา ระบบจะส่ง SMS แจ้งลูกค้า
สอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center 1751 ได้ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ ได้ตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00-18.00 น. (โปรดตรวจสอบวันหยุดในช่วงวันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์จากเว็บไซต์พรอมิส)
หากต้องการขอกู้เพิ่มในวงเงิน ต้องทำอย่างไรบ้าง
การขอกู้เพิ่ม (ลูกค้าเก่า) ภายในวงเงินสัญญา ลูกค้าสามารถเช็คจำนวนเงินที่สามารถกู้เพิ่มได้เลยโดยที่ไม่ต้องยื่นเอกสารได้ที่ PROMISE โมบายแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์สมาชิก หรือติดต่อ Call Center 1751 ได้ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ ได้ตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00-18.00 น. (โปรดตรวจสอบวันหยุดในช่วงวันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์จากเว็บไซต์พรอมิสอีกครั้ง)
วงเงินสูงสุดที่สามารถกู้ได้เท่าไร
- สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนไม่ถึง 30,000 บาท วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน และมีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยกับสถาบันการเงินรวมสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสแล้วไม่เกิน 3 สถาบัน
- สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาท วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ ต่อเดือนหรือไม่เกิน 300,000 บาท แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะต่ำกว่า

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครสินเชื่อมีอะไรบ้าง
คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1. บุคคลที่มีอายุ 20-64 ปี (จำกัดเฉพาะผู้ที่สัญชาติไทย)
2. บุคคลที่รายได้ตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป (สามารถแสดงสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน)
3. อายุการทำงานปัจจุบัน 1 เดือนขึ้นไป
*** หากสามารถแสดงสลิปเงินเดือน 2 เดือนล่าสุด จะทำให้โอกาสอนุมัติสูงกว่าแสดงสลิปเพียง 1 เดือน
4. มีที่พักอาศัย หรือมีที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ
*** ตรวจสอบพื้นที่เขตให้บริการได้ที่ https://www.promise.co.th/branch.html หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center 1751 ได้ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ ได้ตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00-18.00 น. (โปรดตรวจสอบวันหยุดในช่วงวันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์จากเว็บไซต์พรอมิส) ***
5. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
เอกสารที่ใช้สมัครสินเชื่อมีอะไรบ้าง
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร (ตัวจริง)
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. สลิปเงินเดือน 2 เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือนอายุไม่เกิน 60 วัน
※เอกสารมีผลต่อการอนุมัติ แนะนำสลิปเงินเดือน 2 เดือนล่าสุดแต่ถ้าหากลูกค้ามีสลิปเงินเดือน 1 เดือนก็สามารถใช้ได้

เอกสารที่หากมีขอให้นำมาเผื่อ
1. หน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ตัวจริงหรือสำเนา)
2. บัตรพนักงานที่มีรูปหน้า
หากธนาคารไม่มีหน้าสมุดบัญชีทำอย่างไร
สามารถสมัครได้ตามปกติ
หากต้องการเปลี่ยนวงเงินสัญญา (ขอเพิ่มวงเงิน) ต้องทำอย่างไรบ้าง
กรณีเปลี่ยนวงเงินสัญญา (ขอเพิ่มวงเงินจากเดิม เช่น ในกรณีที่ลูกค้ามีเงินเดือนปรับเพิ่มขึ้น) สามารถนำเอกสารแสดงรายได้ (สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน ตัวจริง) ยื่นที่สาขาหรือจุดบริการ เพื่อปรับฐานข้อมูลรายได้
บริษัทจะแจ้งผลการเปลี่ยนสัญญา ตามช่องทางดังต่อไปนี้
・กรณีผ่านการอนุมัติ บริษัทจะโทรแจ้งทางโทรศัพท์ หรือหากสมัครเพิ่มวงเงินกู้ผ่าน PROMISE โมบายแอปพลิเคชัน จะมี SMS แจ้งผลและให้ลูกค้าทำรายการต่อผ่านแอป
・กรณีไม่ผ่านการอนุมัตื บริษัทจะแจ้งทางข้อความ SMS

อัตราดอกเบี้ยและการคำนวณ

อัตราดอกเบี้ยเท่าไร
สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสมีอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
* อัตราดอกเบี้ยอยู่ภายใต้กฏระเบียบและเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย

การชำระเงินค่างวดและยอดคงเหลือ

ต้องการจะสอบถามข้อมูลประวัติการชำระเงินต้องทำอย่างไร
ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการกู้เงินจาก PROMISE โมบายแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์สำหรับสมาชิก ซึ่งสามารถ
-เช็คเงินต้นคงค้าง
-ยอดเงินที่ต้องชำระและวันครบกำหนดชำระ
-ยอดเงินที่ขอกู้เพิ่มและยอดคงเหลือที่กู้ได้
ชำระค่างวดอย่างไร หากไม่มีใบแจ้งหนี้ไป
หากใบแจ้งหนี้หาย หรือไม่มีใบแจ้งหนี้ ลูกค้าสามารถชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 หรือชำระผ่าน Mobile Banking
กรณีลูกค้าสะดวกชำระผ่าน Mobile Banking ในช่อง Ref No.1/2 ระบุ หมายเลขสมาชิก 7 หลัก
หรือชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) แจ้งหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 01055-47040-214 ตามด้วยเลขสมาชิก 7 หลัก หรือ ลูกค้าสามารถรับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ได้ผ่านบริการ e-Statement และแสดงหน้าจอโทรศัพท์มือถือให้กับเจ้าหน้าที่ ณ จุดที่รับชำระ เพื่อสแกนชำระค่างวด
*เลขสมาชิกสามารถตรวจสอบได้จากใบแจ้งหนี้/เว็บไซต์สมาชิก
การบริการหักค่างวดอัตโนมัติผ่านธนาคาร สามารถสมัครใช้บริการได้อย่างไร?
ลูกค้าสามารถใช้บริการหักผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติโดยติดต่อที่สาขาพรอมิสทั่วประเทศ พร้อมหลักฐานในการขอสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ดังนี้
- บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
- แบบฟอร์มคำร้องการหักผ่านบัญชี (จัดเตรียมไว้ที่สาขาพรอมิสทั่วประเทศ)
ลูกค้าสามารถทำรายการสมัครหักผ่านบัญชีอัตโนมัติด้วยตนเองผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงเทพ, ธนคารกสิกรไทย,ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือผ่าน Mobile Banking ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา
** เมื่อลูกค้าได้ดาเนินการยื่นเรื่องหักผ่านบัญชีธนาคารแล้ว แนะนำลูกค้าชาระค่างวดผ่านช่องทางอื่นด้วยตนเองเข้ามาก่อน รอจนกว่าขั้นตอนการยื่นเรื่องหักผ่านบัญธนาคารสิ้นเสร็จ ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจ้งข้อความทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์มือถือให้ลูกค้าทราบว่าสามารถเริ่มหักค่างวดผ่านบัญชีธนาคารได้เมื่อใด
หากชำระเงินค่างวดมาเกินต้องทำอย่างไร
ขอเรียนให้ลูกค้าทราบว่าเงินส่วนต่างที่ชำระเกินเข้ามาจะถูกนำไปหักยอดเงินต้น ซึ่งจะทำให้ยอดหนี้ลดเร็วขึ้น และชำระหนี้หมดได้เร็วมากขึ้นกว่ากำหนด อย่างไรก็ตาม หากท่านประสงค์ขอคืนส่วนต่าง สามารถทำได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้
ก่อนอื่นขอความกรุณาติดต่อ Call Center 1751 ได้ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ ได้ตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00-18.00 น. (โปรดตรวจสอบวันหยุดในช่วงวันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์จากเว็บไซต์พรอมิส) เพื่อแจ้งความประสงค์ขอคืนส่วนต่างในกรณีที่ชำระเกิน
จากนั้นเจ้าหน้าที่ Call Center จะแนะนำให้ท่านนำเอกสารด้านล่างไปยื่นที่หน้าสาขาพรอมิส
1. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
2. ใบเสร็จชำระเงิน (ตัวจริง)
ช่องทางการชำระค่างวดมีอะไรบ้าง
ช่องทางการชำระค่างวดมีอะไรบ้าง
ช่องทางในการชำระเงินค่างวดสำหรับลูกค้าพรอมิส มีดังนี้
1. ธนาคารกรุงไทย
2. ธนาคารกสิกร
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
4. ธนาคารกรุงเทพ
5. ธนาคารทหารไทยธนชาต
6. ธนาคารไทยพาณิชย์ (ชำระผ่านช่องทางดิจิทัลแบงค์กิ้ง/ATM)
7. เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ 7-11 ทุกสาขา (ชำระโดยใช้ใบแจ้งหนี้ที่มี Barcode เท่านั้น)
8. ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศไทย และเคาน์เตอร์ที่มีสัญลักษณ์ เพย์@โพสต์
9. ห้างสรรพสินค้า LOTUS'S และ BigC
10. บริการเป๋าตังเปย์ ภายในแอปพลิเคชัน เป๋าตัง
หากต้องการชำระเงินผ่านธนาคารแต่ไม่ได้นำแบบฟอร์มการชำระเงินไป ณ จุดชำระเงินต้องทำอย่างไร
ลูกค้าสามารถรับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ได้ผ่านบริการ e-Statement และแสดงหน้าจอโทรศัพท์มือถือให้กับเจ้าหน้าที่ ณ จุดที่รับชำระ เพื่อสแกน หรือ ติดต่อ Call Center โทร 1751 หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินที่ www.promise.co.th หรือท่านสามารถใช้ใบแจ้งหนี้ที่มีแถบบาร์โค้ดชำระเงินได้
ชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคารยังไง?
1. เข้าไปที่แอพลิเคชั่นของธนาคารที่ต้องการ เลือกธุรกรรม แล้วไปที่จ่ายบิล
2. เลือกสินเชื่อ/เช่าซื้อ แล้วพิมพ์คำว่า "พรอมิส" ในช่องค้นหา
3. กรอกรหัสอ้างอิง 1 (REF1) ใส่เลขที่สมาชิก 7 หลักในใบแจ้งหนี้/เว็บไซต์สมาชิก
4. กรอกรหัสอ้างอิง 2 (REF2) ใส่เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก
5. กรอกจำนวนยอดที่ต้องการชำระ แล้วกดต่อไป
6. เช็คข้อมูลการการชำระ
7. กดยืนยันเพื่อโอนเงิน
8. เก็บสลิปไว้เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงิน

สถานที่สมัครสินเชื่อ

สามารถสมัครสินเชื่อได้ที่ไหนบ้าง
สามารถสมัครผ่าน PROMISE โมบายแอปพลิเคชันหรือสมัครได้ที่สาขาและจุดบริการพรอมิส
ค้นหาจุดบริการ

PROMISE โมบายแอปพลิเคชัน และการสมัครด้วยระบบการยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล (e-KYC)

ล็อกอินเข้าสู่ระบบไม่ได้ ต้องทำอย่างไร
กรุณาตรวจสอบว่าลูกค้าเข้าสู่ระบบด้วยปุ่มที่ถูกต้องหรือไม่ ระหว่างปุ่มสำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน และกรุณาตรวจสอบว่าลูกค้ากรอกรหัสผ่านถูกต้องหรือไม่
หากกรอกข้อมูลถูกต้องแล้ว แต่ยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ กรุณากด "ลืมชื่อผู้ใช้/ลืมรหัสผ่าน" แล้วตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ไม่สามารถอัปโหลดเอกสารได้ ระบบแจ้งเตือนขัดข้อง ต้องทำอย่างไร
กรุณาตรวจสอบว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตว่าการเชื่อมต่อเป็นปกติหรือไม่ หรือเว้นระยะเวลาอีกสักครู่แล้วจึงลองทำรายการใหม่อีกครั้งหนึ่ง หากยังไม่สามารถอัปโหลดได้ กรุณาสอบถาม Call Center 1751 ได้ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ ได้ตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00-18.00 น. (โปรดตรวจสอบวันหยุดในช่วงวันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์จากเว็บไซต์พรอมิส)
ระบบแจ้งเตือนให้ปิดโหมดสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์/Developer ต้องทำอย่างไร
- หากใช้ระบบปฏิบัติการ Android : เปิดเมนู "ตั้งค่า" แล้วเข้า "Developer Options" และปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์
- หากใช้ระบบปฏิบัติการ iOS : เปลี่ยนเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นผ่าน "iCareFone"
ไม่ได้รับ OTP (One time password) ต้องทำอย่างไร
- สำหรับลูกค้าสมัครใหม่ กรุณาตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่กรอกมาถูกต้องแล้วหรือไม่
- สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกแล้ว กรุณาตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์จากที่ลงทะเบียนไว้หรือไม่ และกรุณาติดต่อ Call Center 1751 เพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ให้เป็นปัจจุบัน ได้ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ ได้ตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00-18.00 น. (โปรดตรวจสอบวันหยุดในช่วงวันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์จากเว็บไซต์พรอมิส)
จำ PIN Code ไม่ได้ ต้องทำอย่างไร
เลือกเมนูอื่นๆ (เครื่องหมายจุดสามจุด) มุมขวาล่างสุดของแอปพลิเคชัน แล้วเลือก "เปลี่ยน PIN Code"
ตอนที่สร้างแอคเคาท์ ระบบแจ้งเตือนว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ต้องทำอย่างไร
สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกแล้ว กรุณาตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หรือเว้นระยะเวลาอีกสักครู่แล้วจึงลองทำรายการใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันของพรอมิสแล้ว แต่ไม่มีข้อมูลการยืนยันตัวตนจาก NDID ส่งไปที่แอปธนาคาร ต้องทำอย่างไร
กรณีที่ไม่สามารถทำรายการผ่านแอปพลิเคชันธนาคารได้ ลูกค้าจำเป็นต้องไปดำเนินการที่สาขาของธนาคาร หรือเปลี่ยนธนาคารที่เลือกทำรายการ
กรณีอัปโหลดภาพบัตรประจำตัวประชาชน สามารถถ่ายจากสำเนาบัตรประชาชนที่ถ่ายเอกสารไว้ได้หรือไม่
ไม่ได้ ลูกค้าต้องถ่ายจากบัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น
การสมัครผ่าน PROMISE โมบายแอปพลิเคชัน ช่องข้อมูลที่อยู่อาศัยนั้น ให้ระบุที่อยู่ตามบัตรประชาชน หรือ ที่อยู่ปัจจุบัน
ให้ระบุที่อยู่ปัจจุบัน
กรณีอัปโหลดไฟล์ภาพข้อมูลเอกสาร แต่ภาพไม่ชัด ต้องทำอย่างไร
กรุณาส่งไฟล์ภาพมาทางอีเมล admin12@promise.co.th

Responsible Lending

Responsible Lending (RL) คืออะไร
Responsible Lending (RL) คือ การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าที่มีปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมมานานและเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามลำดับให้ชำระหนี้ให้หมด
General Persistent Debt (GPD) คืออะไร
General Persistent Debt (GPD) หมายถึง ลูกค้าที่เริ่มมีปัญหาหนี้เรื้อรัง โดยจำนวนดอกเบี้ยทั้งหมดที่ชำระมากกว่าจำนวนเงินต้นทั้งหมดในช่วง 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 5 ปี
Severe Persistent Debt (SPD) คืออะไร
Severe Persistent Debt (SPD) หมายถึง ลูกค้าที่เป็นหนี้เรื้อรัง โดยจำนวนดอกเบี้ยทั้งหมดที่ชำระในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามากกว่าจำนวนเงินต้นทั้งหมด และรายได้ต่อเดือนไม่ถึง 10,000 บาท
ทำไมถึงได้รับจดหมายแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรม
บริษัทฯ ได้จัดส่งจดหมายแจ้งเตือน เรื่อง แนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรม ทางไปรษณีย์ โดยมีจุดประสงค์ช่วยเหลือลูกค้าสมาชิกที่จ่ายชำระดอกเบี้ยรวมมากกว่าเงินต้นเป็นระยะเวลานาน ให้ลูกค้าสามารถลดภาระดอกเบี้ยและปิดหนี้ได้เร็วขึ้นโดยการเพิ่มยอดชำระต่อเดือน
แบ่งออกเป็น 2 กรณี

1. ลูกค้าที่เริ่มมีปัญหาหนี้เรื้อรัง (ย้อนหลังตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 5 ปี)
สามารถเข้าร่วมมาตรการได้ โดยการปิดวงเงินและเปลี่ยนเป็นสินเชื่อแบบผ่อนชำระ* ภายใต้อัตราดอกเบี้ยเดิม ซึ่งทำให้สามารถปิดหนี้ได้ภายใน 5 ปี แต่จะไม่สามารถทำการกู้เพิ่มได้

2. ลูกค้าที่มีปัญหาหนี้เรื้อรัง (ย้อนหลังตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป)
สามารถเข้าร่วมมาตรการได้ โดยการปิดวงเงินและเปลี่ยนเป็นสินเชื่อแบบผ่อนชำระ* อัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี ไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ซึ่งทำให้สามารถปิดหนี้ได้ภายใน 5 ปี แต่จะไม่สามารถทำการกู้เพิ่มได้

ทั้งนี้ หากลูกค้าไม่สนใจเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว ลูกค้ายังสามารถทำธุรกรรมได้ตามปกติ

*กรณีลูกค้าที่ค้างชำระและเกิดค่าติดตามทวงถามหนี้ จะต้องชำระค่าติดตามก่อนเพื่อเปลี่ยนเป็นสินเชื่อแบบผ่อนชำระ

ข้อมูลทั่วไป

เบอร์ติดต่อ call center และวัน-เวลาทำการ
ติดต่อ Call Center 1751 ได้ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ ได้ตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00-18.00 น. (โปรดตรวจสอบวันหยุดในช่วงวันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์จากเว็บไซต์พรอมิส)
ลูกค้าที่ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สามารถติดต่อได้อย่างไร
ติดต่อ Call Center 1751
ต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือที่จัดส่งเอกสารใหม่ต้องทำอย่างไร
ลูกค้าสามารถติดต่อ Call Center 1751 ได้ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ ได้ตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00-18.00 น. (โปรดตรวจสอบวันหยุดในช่วงวันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์จากเว็บไซต์พรอมิส)