อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

Submitted by root on Thu, 10/11/2018 - 23:16
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ยค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และ
ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

มีผลบังคับใช้ 2022/12

  สินเชื่อหมุนเวียนทั่วไป 2 (28) (รหัสสินค้า 03) สินเชื่อหมุนเวียนทั่วไป 2 (26) (รหัสสินค้า 04) สินเชื่อหมุนเวียนทั่วไป 2 (24) (รหัสสินค้า 05) สินเชื่อหมุนเวียนทั่วไป 3 (รหัสสินค้า 06)
1.ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (อัตราต่ำสุด 24.00% - อัตราสูงสุด 25.00% ต่อปี)
ดอกเบี้ย 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 10.00% 10.00% 9.00% 0.00-10.00%
ค่าปรับในการชำระหนี้ล่าช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
ค่าธรรมเนียมในการจัดทำเอกสาร ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
2.1 ค่าอากรแสตมป์ 1 บาทต่อทุกๆวงเงินที่อนุมัติ 2,000 บาท และ 1 บาท
สำหรับเศษของ 2,000 บาท
1 บาทต่อทุกๆวงเงินที่อนุมัติ 2,000 บาท และ 1 บาท
สำหรับเศษของ 2,000 บาท
1 บาทต่อทุกๆวงเงินที่อนุมัติ 2,000 บาท และ 1 บาท
สำหรับเศษของ 2,000 บาท
1 บาทต่อทุกๆวงเงินที่อนุมัติ 2,000 บาท และ 1 บาท
สำหรับเศษของ 2,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอื่น
3.1 ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน
ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร 15-35 บาท / ครั้ง 15-35 บาท / ครั้ง 15-35 บาท / ครั้ง 15-35 บาท / ครั้ง
ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 15-25 บาท / ครั้ง 15-25 บาท / ครั้ง 15-25 บาท / ครั้ง 15-25 บาท / ครั้ง
ชำระที่ทำการไปรษณีย์ไทยและเคาน์เตอร์ที่มีสัญลักษณ์ PAY AT POST 15 บาท / ครั้ง 15 บาท / ครั้ง 15 บาท / ครั้ง 15 บาท / ครั้ง
ชำระโดยหักบัญชีธนาคาร 10-30 บาท / ครั้ง 10-30 บาท / ครั้ง 10-30 บาท / ครั้ง 10-30 บาท / ครั้ง
ชำระผ่านเครื่อง ATM 10-30 บาท / ครั้ง 10-30 บาท / ครั้ง 10-30 บาท / ครั้ง 10-30 บาท / ครั้ง
ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 10-30 บาท / ครั้ง 10-30 บาท / ครั้ง 10-30 บาท / ครั้ง 10-30 บาท / ครั้ง
ชำระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 10-30 บาท / ครั้ง 10-30 บาท / ครั้ง 10-30 บาท / ครั้ง 10-30 บาท / ครั้ง
ชำระผ่านระบบ Mobile Banking 10-30 บาท / ครั้ง 10-30 บาท / ครั้ง 10-30 บาท / ครั้ง 10-30 บาท / ครั้ง
3.2 ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
(กรณีลูกค้าสมัครใหม่และเปลี่ยนสัญญา)
ผลการตรวจสอบข้อมูลเครดิต ปรากฎข้อมูลสืบค้นหรือข้อมูลบัญชีอันใดอันหนึ่ง 12 บาท / ครั้ง 12 บาท / ครั้ง 12 บาท / ครั้ง 12 บาท / ครั้ง
ผลการตรวจสอบข้อมูลเครดิต ไม่ปรากฎทั้งข้อมูลสืบค้นและข้อมูลบัญชี
(ในกรณีที่ผลการอนุมัติไม่ผ่าน จะไม่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมตรวจสอบข้อมูลเครดิต)
5 บาท / ครั้ง 5 บาท / ครั้ง 5 บาท / ครั้ง 5 บาท / ครั้ง
3.3 ค่าใช้จ่ายในกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย
(กรณีชำระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื่น)
ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
3.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้

ในช่วงที่ลูกค้ามีการค้างชำระ หากบริษัทมีการแจ้งติดตามทวงถามหนี้จะเกิดค่าติดตามทวงถามหนี้ดังต่อไปนี้
และค่าติดตามทวงถามหนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการค้างชำระจะคำนวณรวมไปในยอดเรียกชำระของเดือนถัดไปหลังจากที่พ้นสถานะค้างชำระแล้ว
・ค้างชำระตั้งแต่ 1 วัน จนถึง 30 วัน คิดเป็นจำนวน 50 บาท
・ค้างชำระเกิน 30 วัน คิดเพิ่ม 100 บาท และตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป
จะคิดเพิ่มอีก 100 บาททุกๆ 30 วัน
・กรณีที่ค่างวดหรือยอดเรียกชำระในแต่ละเดือน ไม่เกิน 1,000 บาท จะไม่เกิดค่าติดตามทวงถามหนี้

ในช่วงที่ลูกค้ามีการค้างชำระ หากบริษัทมีการแจ้งติดตามทวงถามหนี้จะเกิดค่าติดตามทวงถามหนี้ดังต่อไปนี้
และค่าติดตามทวงถามหนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการค้างชำระจะคำนวณรวมไปในยอดเรียกชำระของเดือนถัดไปหลังจากที่พ้นสถานะค้างชำระแล้ว
・ค้างชำระตั้งแต่ 1 วัน จนถึง 30 วัน คิดเป็นจำนวน 50 บาท
・ค้างชำระเกิน 30 วัน คิดเพิ่ม 100 บาท และตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป
จะคิดเพิ่มอีก 100 บาททุกๆ 30 วัน
・กรณีที่ค่างวดหรือยอดเรียกชำระในแต่ละเดือน ไม่เกิน 1,000 บาท จะไม่เกิดค่าติดตามทวงถามหนี้

ในช่วงที่ลูกค้ามีการค้างชำระ หากบริษัทมีการแจ้งติดตามทวงถามหนี้จะเกิดค่าติดตามทวงถามหนี้ดังต่อไปนี้
และค่าติดตามทวงถามหนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการค้างชำระจะคำนวณรวมไปในยอดเรียกชำระของเดือนถัดไปหลังจากที่พ้นสถานะค้างชำระแล้ว
・ค้างชำระตั้งแต่ 1 วัน จนถึง 30 วัน คิดเป็นจำนวน 50 บาท
・ค้างชำระเกิน 30 วัน คิดเพิ่ม 100 บาท และตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป
จะคิดเพิ่มอีก 100 บาททุกๆ 30 วัน
・กรณีที่ค่างวดหรือยอดเรียกชำระในแต่ละเดือน ไม่เกิน 1,000 บาท จะไม่เกิดค่าติดตามทวงถามหนี้

ในช่วงที่ลูกค้ามีการค้างชำระ หากบริษัทมีการแจ้งติดตามทวงถามหนี้จะเกิดค่าติดตามทวงถามหนี้ดังต่อไปนี้
และค่าติดตามทวงถามหนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการค้างชำระจะคำนวณรวมไปในยอดเรียกชำระของเดือนถัดไปหลังจากที่พ้นสถานะค้างชำระแล้ว
・ค้างชำระตั้งแต่ 1 วัน จนถึง 30 วัน คิดเป็นจำนวน 50 บาท
・ค้างชำระเกิน 30 วัน คิดเพิ่ม 100 บาท และตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป
จะคิดเพิ่มอีก 100 บาททุกๆ 30 วัน
・กรณีที่ค่างวดหรือยอดเรียกชำระในแต่ละเดือน ไม่เกิน 1,000 บาท จะไม่เกิดค่าติดตามทวงถามหนี้

4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท
4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้

ในช่วงที่ลูกค้ามีการค้างชำระ หากบริษัทมีการแจ้งติดตามทวงถามหนี้จะเกิดค่าติดตามทวงถามหนี้ดังต่อไปนี้
และค่าติดตามทวงถามหนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการค้างชำระจะคำนวณรวมไปในยอดเรียกชำระของเดือนถัดไปหลังจากที่พ้นสถานะค้างชำระแล้ว
・ค้างชำระตั้งแต่ 1 วัน จนถึง 30 วัน คิดเป็นจำนวน 50 บาท
・ค้างชำระเกิน 30 วัน คิดเพิ่ม 100 บาท และตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป
จะคิดเพิ่มอีก 100 บาททุกๆ 30 วัน
・กรณีที่ค่างวดหรือยอดเรียกชำระในแต่ละเดือน ไม่เกิน 1,000 บาท จะไม่เกิดค่าติดตามทวงถามหนี้

ในช่วงที่ลูกค้ามีการค้างชำระ หากบริษัทมีการแจ้งติดตามทวงถามหนี้จะเกิดค่าติดตามทวงถามหนี้ดังต่อไปนี้
และค่าติดตามทวงถามหนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการค้างชำระจะคำนวณรวมไปในยอดเรียกชำระของเดือนถัดไปหลังจากที่พ้นสถานะค้างชำระแล้ว
・ค้างชำระตั้งแต่ 1 วัน จนถึง 30 วัน คิดเป็นจำนวน 50 บาท
・ค้างชำระเกิน 30 วัน คิดเพิ่ม 100 บาท และตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป
จะคิดเพิ่มอีก 100 บาททุกๆ 30 วัน
・กรณีที่ค่างวดหรือยอดเรียกชำระในแต่ละเดือน ไม่เกิน 1,000 บาท จะไม่เกิดค่าติดตามทวงถามหนี้

ในช่วงที่ลูกค้ามีการค้างชำระ หากบริษัทมีการแจ้งติดตามทวงถามหนี้จะเกิดค่าติดตามทวงถามหนี้ดังต่อไปนี้
และค่าติดตามทวงถามหนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการค้างชำระจะคำนวณรวมไปในยอดเรียกชำระของเดือนถัดไปหลังจากที่พ้นสถานะค้างชำระแล้ว
・ค้างชำระตั้งแต่ 1 วัน จนถึง 30 วัน คิดเป็นจำนวน 50 บาท
・ค้างชำระเกิน 30 วัน คิดเพิ่ม 100 บาท และตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป
จะคิดเพิ่มอีก 100 บาททุกๆ 30 วัน
・กรณีที่ค่างวดหรือยอดเรียกชำระในแต่ละเดือน ไม่เกิน 1,000 บาท จะไม่เกิดค่าติดตามทวงถามหนี้

ในช่วงที่ลูกค้ามีการค้างชำระ หากบริษัทมีการแจ้งติดตามทวงถามหนี้จะเกิดค่าติดตามทวงถามหนี้ดังต่อไปนี้
และค่าติดตามทวงถามหนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการค้างชำระจะคำนวณรวมไปในยอดเรียกชำระของเดือนถัดไปหลังจากที่พ้นสถานะค้างชำระแล้ว
・ค้างชำระตั้งแต่ 1 วัน จนถึง 30 วัน คิดเป็นจำนวน 50 บาท
・ค้างชำระเกิน 30 วัน คิดเพิ่ม 100 บาท และตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป
จะคิดเพิ่มอีก 100 บาททุกๆ 30 วัน
・กรณีที่ค่างวดหรือยอดเรียกชำระในแต่ละเดือน ไม่เกิน 1,000 บาท จะไม่เกิดค่าติดตามทวงถามหนี้

4.2 ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
4.3 ค่าขอตรวจสอบรายการ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
 

หมายเหตุ1 : ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการชำระเงินตามข้อ 3.1 หน่วยงานภายนอกนั้นๆจะเป็นผู้กำหนดและค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่เรียกเก็บจริงโดยผู้ให้บริการรับชำระเงิน