กู้ยืมเงินผ่านแอปฯ

สมัครสินเชื่อพรอมิสผ่านโมบายแอปพลิเคชัน
ยืนยันตัวตนด้วยบริการ e-KYC

สมัครผ่านแอป คลิกเลย!

เงินด่วน ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
คุณสมบัติผู้สมัครยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล (e-KYC)

บุคคลที่มีอายุตั้งแต่
20-64 ปี

จำกัดเฉพาะผู้ที่มี
สัญชาติไทย

บุคคลที่มีรายได้ต่อเดือน
20,000 บาทขึ้นไป
(ผู้ที่แสดงสลิปเงินเดือนหรือ หนังสือรับรองเงินเดือนได้)

อายุการทำงานปัจจุบัน
1 เดือนขึ้นไป
 

มีที่พักอาศัยหรือ
ที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ

มีหมายเลขโทรศัพท์
ที่ติดต่อได้

เคยนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตน
กับผู้ให้บริการยืนยันตัวตน และ
มีโมบายแอปพลิเคชันของผู้ให้
บริการยืนยันตัวตน
 
*หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
เอกสารอัปโหลดประกอบการสมัคร

บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

สลิปเงินเดือน 2 เดือนล่าสุด
หรือหนังสือรับรองเงินเดือนอายุไม่เกิน 60 วัน
*เอกสารมีผลต่อการอนุมัติ แนะนำสลิปเงินเดือน 2 เดือนล่าสุด
แต่ถ้าหากลูกค้ามีสลิปเงินเดือน 1 เดือนก็สามารถใช้ได้

 
* กรุณาศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนการสมัครที่ promise.co.th
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
*หากยื่นเอกสารครบถ้วนภายใน 18.00 น. และไม่มีเหตุขัดข้องด้านเอกสารหรือระบบ จะสามารถอนุมัติได้ภายใน 1 ชั่วโมง หรือภายในวันถัดไป
ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสออนไลน์ด้วยตนเอง
ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล
พรอมิสออนไลน์ด้วยตนเอง
ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน
ด้วยระบบยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล (e-KYC)
ผ่านบริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล NDID
 
Owl Image

01


เลือกสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าใหม่
Owl Image

02


เลือกสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล
Owl Image

03


ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ การสมัครและการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล
Owl Image

04


ตรวจสอบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครสินเชื่อ
Owl Image

05


กรอกข้อมูลสมัครและยืนยันข้อมูลด้วย OTP
Owl Image

06


ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต(NCB e-Consent),ข้อตกลงและเงื่อนไขของNDID และส่งข้อมูลการสมัคร
Owl Image

07


สร้างบัญชีผู้ใช้งานสำหรับการสมัครและยืนยันข้อมูลด้วย OTP
Owl Image

08


ตรวจสอบเงื่อนไขการยืนยันตัวตนผ่านบริการ NDID
Owl Image

09


เลือกผู้ให้บริการยืนยันตัวตนด้วยบริการ NDID ที่ลงทะเบียนไว้
Owl Image

10


ทำรายการยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการยืนยันตัวตนที่เลือก
Owl Image

11


ยืนยันตัวตนสำเร็จ กลับมาทำรายการต่อที่แอปพลิเคชัน PROMISE
Owl Image

12


กรอกข้อมูลขอกู้เงินออนไลน์เพิ่มเติม
Owl Image

13


อัปโหลดเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
Owl Image

14


การสมัครสินเชื่อเสร็จสิ้นรอรับ SMS แจ้งผล
คำถามที่พบบ่อย
บริการ NDID บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล
(อยู่ระหว่างให้บริการภายใต้ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย)
บริการ NDID บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล
(อยู่ระหว่างให้บริการภายใต้ Regulatory
Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย)
 

     NDID หรือ National Digital ID Platform เป็น Platform กลางของประเทศไทยในการเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ ภาครัฐและภาคเอกชนเข้าด้วยกัน
    เป็นระบบกลางสำหรับบริหารจัดการ Digital ID เพื่อสนับสนุนกระบวนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เช่น การตรวจพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (e-KYC), การลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัล (e-Signature), การให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Consent) เป็นการสร้างมาตรฐานและยกระดับการทำธุรกรรมต่างๆ ให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
    ซึ่ง NDID จะทำให้การทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ เช่น การเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ การสมัครขอสินเชื่อออนไลน์ เป็นต้น โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขา หรือสำนักงาน เพื่อทำการแสดงตนสำหรับสมัครบริการหรือทำธุรกรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อน ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีหลาย ID

 

    NDID Platform มีสมาชิกอยู่ 3 ประเภท ดังนี้
     1) RP (Relying Party)
         - หน่วยงานซึ่งเป็นผู้ให้บริการโดยตรงกับลูกค้า และต้องการระบบการยืนยันตัวตน
         - ให้บริการลูกค้าได้ทั้ง F2F (Face To Face) และ NonF2F
         - ต้องการบริการรูปแบบใหม่ เพิ่มฐานลูกค้าได้มากขึ้น ลดต้นทุนการบริการ
         - ตัวอย่างเช่น บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกัน บริษัทผู้ให้บริการสินเชื่อ โดยสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสก็จัดอยู่ในประเภทสมาชิกนี้เช่นเดียวกัน
     2) IdP (Identity Provider)
         - หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่พิสูจน์ และยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการ และต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ธปท/ ETDA
         - สามารถออกสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตนได้ เช่น Mobile Banking
         - ตัวอย่างเช่น ธนาคาร บริษัทโทรคมนาคม
     3) AS (Authoritative Source)
         - หน่วยงานที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่น่าเชื่อถือของผู้ขอใช้บริการ
         - ตัวอย่างเช่น ธนาคาร NCB หน่วยงานรัฐ        

 

• ยกระดับการทำธุรกรรมของประเทศไทยให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นและสนับสนุนทำให้เกิดการทำธุรกรรมบนโลกออนไลน์ ที่มีความปลอดภัยสูง
• ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา ในการใช้บริการ โดยสามารถทำรายการผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้โดยอ้างอิงการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ซึ่งมีความปลอดภัยสูงกว่าการทำธุรกรรมที่มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยสำเนาบัตรประชาชน
• ลดต้นทุนและเวลาในการเดินทางมาแสดงตนที่สาขาหรือสำนักงาน ลดการกรอกข้อมูล ลดการใช้ปริมาณเอกสารกระดาษ เพื่อแสดงตนในการสมัครใช้บริการกับหน่วยงานต่างๆ

 

    หลักการออกแบบระบบ NDID เป็นแบบ Data Security and Privacy by Design เป็นบริการที่มีความปลอดภัยสูงด้วยการเข้ารหัสในการรับส่งข้อมูล และระบบไม่มีการรวมศูนย์เก็บข้อมูล เนื่องจากระบบถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Decentralized ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งผู้ดูแลระบบคือ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด จะไม่สามารถเห็นข้อมูลใดๆ ของลูกค้า โดยข้อมูลจะยังคงอยู่กับหน่วยงานที่ดูแลข้อมูลและให้บริการลูกค้า
     ทั้งนี้ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างธนาคารพาณิชย์ไทย บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทไปรษณีย์ไทย รวมมากกว่า 60 บริษัท ซึ่งแต่ละบริษัทอยู่ภายใต้การกำกับ จึงมั่นใจได้ว่าหน่วยงานที่กำกับและบริษัทเหล่านั้นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลอย่างแน่นอน
     หากเปรียบเทียบวิธีการของ NDID Ecosystem กับวิธีการในปัจจุบันที่ใช้เอกสารสำเนาในการสมัครบริการต่างๆจะมีความปลอดภัยมากกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อได้ใช้บริการและศึกษาข้อมูลครบถ้วนจะพบว่าการใช้บริการ NDID นั้น สะดวกขึ้นและปลอดภัยขึ้นกว่าเดิมด้วย

 

    NDID Platform สามารถใช้เป็น Platform กลางในการทำ Data Sharing ได้หลากหลาย Use Cases เช่น
    - การเปิดบัญชีออนไลน์ข้ามธนาคาร
    - การเปิดบัญชีเพื่อซื้อหลักทรัพย์ / หลักทรัพย์จัดการกองทุน
    - การซื้อประกัน
    - การพิสูจน์ และยืนยันตัวตน โดยมีการให้ความยินยอมในการขอข้อมูล เพื่อการขอข้อมูลเครดิตประกอบการขอสินเชื่อ
    - การพิสูจน์และยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชี หรือเป็นสมาชิกธุรกิจ
    - การพิสูจน์และยืนยันตัวตน โดยมีการให้ความยินยอมในการขอข้อมูลเพื่อขอข้อมูลต่างๆ เช่น ประวัติการรักษาพยาบาล, หนังสือรับรองผลการเรียน เป็นต้น

 

    ผู้ให้บริการลงทะเบียน NDID ในช่วงระยะเริ่มต้น จะเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ของไทย การลงทะเบียน NDID สามารถทำได้หลากหลายช่องทาง ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดกับธนาคารที่ท่านใช้บริการ วิธีการสมัครใช้การยืนยันตัวตนผ่าน NDID โดยทั่วไป ได้แก่
    เคาน์เตอร์ธนาคาร
    1) ไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารสาขาที่ให้บริการ
    2) แจ้งความประสงค์ต่อพนักงานธนาคารว่าต้องการจะลงทะเบียน NDID พร้อมยื่นบัตรประชาชน
    3) เจ้าหน้าที่ธนาคารจะแนะนำขั้นตอนในการลงทะเบียน เช่น กรอกข้อมูลลงในระบบ ถ่ายรูป รับเงื่อนไขการใช้บริการระบบ และ/หรือ เปิดใช้บริการ Mobile Banking ที่ผูกกับ NDID ของท่าน เป็นต้น
แอปพลิเคชันของธนาคาร
    1) เข้าไปที่แอปพลิเคชันของธนาคารที่ท่านเลือก
    2) กดเลือกเมนู ‘NDID’
    3) ระบบจะทำการตรวจสอบ เก็บรวบรวมข้อมูลในฐานข้อมูล และแนะนำขั้นตอนในการลงทะเบียน เช่น กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ถ่ายรูป และรับเงื่อนไขการใช้บริการระบบ เป็นต้น
    4) ระบบแจ้งเตือนการสมัครสำเร็จผ่านการแจ้งเตือน (Notification) SMS หรืออีเมล

 

· ธนาคารกรุงเทพ

· ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

· ธนาคารกสิกรไทย

· ธนาคารไทยพาณิชย์

· ธนาคารทหารไทยธนชาต

· ธนาคารออมสิน

· ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

· ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

· ธนาคารอาคารสงเคราะห์

· ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 

เพื่อให้การสมัครสินเชื่อออนไลน์เป็นไปอย่างราบรื่น กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียน NDID และการยืนยันตัวตนกับผู้ให้บริการยืนยันตัวตนที่ท่านมีบัญชีก่อนทำการสมัคร

 

    หากผู้ใช้บริการได้รับการแจ้งเตือน (Notification) สำหรับยืนยันตัวตนเพื่อเปิดใช้บริการ ขอให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นการขอยืนยันตัวตนเพื่อขอเปิดใช้บริการต้นทางที่ลูกค้าได้สมัครไว้

 

1. สมัครง่าย     - โดยการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการยืนยันตัวตนที่ให้บริการ ลดขั้นตอนการกรอกข้อมูล และการใช้เอกสารซ้ำซ้อน

2. ใช้งานสะดวก  - ใช้ได้ทุกที่ และ ทุกเวลา ผ่านแอปพลิเคชัน PROMISE บนสมาร์ตโฟน

3. กู้เงินด่วน     - เมื่อไม่ต้องเดินทางไปแสดงตัวตน และยื่นเอกสารที่สาขา ทำให้ผู้ให้บริการอนุมัติได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ทันทีหลังการอนุมัติและทำสัญญา

 

สมัครกู้เงินกับสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน ด้วยระบบยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล (e-KYC) ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส ให้ลูกค้าสมัครกู้ยืมเงินได้ 24 ชั่วโมง และสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการ เช่น ธนาคาร ได้ตามเวลาที่ผู้ให้บริการแต่ละรายกำหนด

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คอลเซ็นเตอร์