นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Submitted by root on Wed, 09/16/2020 - 11:23

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรวบรวม จัดเก็บ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า (ลูกค้า หมายถึง บุคคลที่เป็นเป้าหมายในการดำเนินงานขายของเรา ซึ่งต่อไปจะใช้คำจำกัดความดังกล่าวในนโยบายฉบับนี้) และสิทธิของลูกค้าที่เกี่ยวข้อง และวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ซึ่งเปิดเผยสู่สาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งหัวข้อดังกล่าวให้ทราบ

 1. คำนิยามข้อมูลส่วนบุคคล

  ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้ระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

  เราจะเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

  1. ข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ซึ่งถูกกรอกลงในใบสมัคร เช่น ชื่อ-สกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น

  2. ข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ซึ่งได้รับจากการพบเจอกับลูกค้าโดยตรง เช่น ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลการติดต่อ เป็นต้น

  3. ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้รับแบบไม่ได้พบเจอกับลูกค้าโดยตรง (รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากการติดต่อทางโทรศัพท์) เช่น ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลการติดต่อ ไฟล์เสียงสนทนา เป็นต้น

  4. ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้รับมาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลการติดต่อ เป็นต้น

  5. IP Address และ คุกกี้ ที่มาจากการเข้าถึงเว็บไซต์เรา (โปรดดูนโยบายเกี่ยวกับ คุกกี้ ในข้อ 9 - 12)

 3. วิธีการเก็บรวบรวมและแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

  เรามีวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

  1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าโดยตรง

   1. เอกสารใบสมัครที่มาจากการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลกับบริษัทและข้อมูลที่เราได้รับจากการสอบถามทางโทรศัพท์

   2. เอกสารที่เราได้รับจากการยื่นคำร้องและแบบฟอร์มประเภทต่างๆ กับเรา

   3. ข้อมูลที่ได้รับจากการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการให้บริการและที่ได้รับในระหว่างการให้บริการแก่ลูกค้าเมื่อลูกค้ามาที่จุดบริการ เมื่อไปพบลูกค้า และด้วยวิธีการการติดต่อทางโทรศัพท์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่นๆ

   4. ข้อมูลที่กรอกเพื่อสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์ของเรา

   5. ข้อมูลการใช้เว็บไซต์ของเรา ซึ่งมาจากการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา

  2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่สาม

   1. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

   2. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)

   3. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

   4. องค์กรสื่อแต่ละประเภท (รวมถึงเว็บไซต์ข้อมูลข่าวสาร)

   5. หน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาล (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น)

   6. ผู้เกี่ยวข้องในที่ทำงานของลูกค้าสำหรับเวลาตรวจสอบสินเชื่อ

   7. ผู้เกี่ยวข้องในที่ทำงานของลูกค้าหรือบุคคลอ้างอิงของลูกค้าสำหรับเวลาทวงถามหนี้

 4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  เรามีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

  1. การรับสมัครสินเชื่อ การพิจารณาสินเชื่อ และการให้สินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า
  2. การบริหารบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคลของลูกค้า
  3. การพัฒนาการให้บริการลูกค้า
  4. กิจกรรมส่งเสริมการขาย
  5. การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
  6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
  7. การดำเนินการตามกฏหมายแต่ละประเภท

  โดยเราจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นหรือ ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ หรือมีฐานกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้เท่านั้น

 5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลที่สาม

  เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลที่สามตามกรณีดังต่อไปนี้

  1. การดำเนินการตามกฏหมายและคำร้องขอจากหน่วยงานรัฐบาล

   1. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

   2. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)

   3. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

   4. เจ้าหน้าที่ตำรวจ

   5. ศาล

   6. การดำเนินการตามคำร้องขอจากแต่ละหน่วยงานรัฐตามกฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทยอื่นๆ

  2. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับสัญญาที่มีกับลูกค้า

   1. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับสมัครลูกค้า

   2. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่ลูกค้า

   3. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารบัญชี (การทวงถามหนี้)

   4. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์และส่งเอกสาร (ใบแจ้งหนี้ รายงานประจำปี จดหมายทวงถามหนี้ ฯลฯ) ไปยังลูกค้า

   5. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนส่งและจัดเก็บใบสมัครของลูกค้า

   6. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนา ใช้ และบำรุงรักษาระบบการบริหารบัญชีลูกค้า

   7. ผู้ที่เราโอนขายหนี้ของบริษัทให้เวลาโอนขายหนี้

  3. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้า

   1. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปรับปรุงโฆษณาเกี่ยวกับการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ให้มีความเหมาะสมมากที่สุด

  บุคคลที่สามที่เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้นั้น อาจรวมถึงบุคคลและนิติบุคคลในต่างประเทศ ซึ่งมีการบังคับใช้กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกับประเทศไทย หรือบุคคลและนิติบุคคลในต่างประเทศ ซึ่งไม่มีการบังคับใช้กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกับประเทศไทย

 6. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

  1. ลักษณะการเก็บ

   1. เก็บเป็นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

  2. สถานที่จัดเก็บ

   1. ในกรณีที่เป็นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร เราจัดเก็บในห้องหรือตู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์นิรภัย

   2. ในกรณีที่เป็นวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เราจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งในห้องที่ติดตั้งอุปกรณ์นิรภัย

  3. ระยะเวลาจัดเก็บ

   ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาจัดเก็บ
   ข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ สถานที่ติดต่อ (ยกเว้นไฟล์เสียงสนทนา, IP Address และ คุกกี้) 15 ปี
   ไฟล์เสียงสนทนา 6 เดือน
   IP Address 6 เดือน
   คุกกี้ 3 เดือน

   เว้นแต่มีเหตุอื่นตามกฎหมายที่สามารถจัดเก็บไว้ได้นานกว่านั้น อาทิ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

  4. การดำเนินการเมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ

   1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บเป็นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร จะทำลายภายใน 3 เดือนนับแต่สิ้นสุดระยะเวลาจัดเก็บ

   2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จะลบภายใน 1 เดือนนับแต่สิ้นสุดระยะเวลาจัดเก็บ

 7. สิทธิของลูกค้า

  ลูกค้ามีสิทธิดังต่อไปนี้

  1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: ลูกค้ามีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจัดเก็บอยู่กับเรา

  2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ลูกค้ามีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองและมีสิทธิในการขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงสิทธิในการขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้

  3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง: ลูกค้ามีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ หรือแก้ไขข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

  4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล: ลูกค้ามีสิทธิในการขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองด้วยเหตุบางประการได้

  5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: ลูกค้ามีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

  6. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล: ลูกค้ามีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมรายอื่น หรือตัวลูกค้าเองด้วยเหตุบางประการได้

  7. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย: ลูกค้ามีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองด้วยเหตุบางประการได้

  8. สิทธิในการยื่นคำร้องทุกข์: ลูกค้ามีสิทธิในการยื่นข้อโต้แย้งต่อการละเมิด ในกรณีที่เราละเมิดพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

  ลูกค้าสามารถติดต่อมายังผู้รับเรื่องดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิได้ (รายละเอียดการติดต่อระบุในหัวข้อ “15. ช่องทางติดต่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล”)

  และลูกค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไข ข้อยกเว้นการใช้สิทธิต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (http://www.mdes.go.th)

  ทั้งนี้ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น แต่ในกรณีที่เป็นการยื่นคำร้องที่ไม่สมเหตุสมผล หรือเป็นคำร้องที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินควร โดยมิใช่กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว เราอาจเก็บค่าธรรมเนียมกับลูกค้าตามความจำเป็น

  เราจะพิจารณาคำร้องของลูกค้าและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องดังกล่าว

  ในกรณีดังต่อไปนี้ เราอาจจำเป็นต้องปฏิเสธคำร้องขอของลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. กรณีที่ไม่สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนได้ว่าผู้ยื่นคำร้องเป็นเจ้าของข้อมูลหรือมีอำนาจในการยื่นคำร้องขอดังกล่าว

  2. คำร้องขอดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล อาทิ กรณีที่ผู้ร้องขอไม่มีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ที่เรา

  3. คำร้องขอดังกล่าวเป็นคำร้องขอฟุ่มเฟือย อาทิ เป็นคำร้องขอที่มีลักษณะเดียวกัน หรือ มีเนื้อหาเดียวกันซ้ำๆ กันโดยไม่มีเหตุอันสมควร

  4. การปฏิบัติตามคำขอนั้นจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น อาทิ การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามด้วย หรือเป็นการเปิดเผยทรัพย์สินทางปัญญา หรือความลับทางการค้าของบุคคลที่สาม

  5. เหตุอื่นตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ การปฏิบัติตามกฎหมาย  การปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือ การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

 8. กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

  เราจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ที่เกี่ยวกับการให้บริการของเราที่คิดว่าลูกค้าอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากลูกค้ารับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเรา โดยลูกค้ามีสิทธิในการถอนความตกลงและปฎิเสธไม่รับข้อมูลดังกล่าวจากเราได้ทุกเมื่อ โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

  1. เมื่อบริษัทโทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด ท่านสามารถแจ้งพนักงานได้ว่าไม่ต้องการรับข้อมูลดังกล่าว

  2. โทรศัพท์ไปยังคอลเซ็นเตอร์ (1751) และแจ้งพนักงานว่าไม่ต้องการรับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด

 9. คำจำกัดความของคุกกี้

  คุกกี้ คือข้อความที่ถูกบันทึกในคอมพิวเตอร์ของลูกค้าเพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งานเว็บไซต์ของท่านหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งรวมถึง ประวัติการใช้งานและข้อมูลที่ท่านกรอก ฯ ระหว่างการใช้งานเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต โดยถูกบันทึกเป็นไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ของลูกค้าเมื่อเข้าเว็บไซต์ หากลูกค้าเข้าเว็บไซต์เดิมในครั้งถัดไป ท่านไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเดิมทุกครั้งเวลา Sign in และยังสามารถเปลี่ยนการแสดงผลสำหรับลูกค้าแต่ละท่านได้ เนื่องจากใช้การอ้างอิงจากข้อมูลคุกกี้ที่ผู้ควบคุมเว็บไซต์บันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของท่าน และหากลูกค้าตกลงให้อนุญาตรับส่งคุกกี้ เว็บไซต์จะสามารถรับคุกกี้จากเบราว์เซอร์ของลูกค้าได้

 10. การใช้คุกกี้

  เราจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และเราจะใช้ คุกกี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของเราทางอินเทอร์เน็ต โดยการใช้ประเภทอื่นของเรามีดังนี้

  1. เพื่อให้ลูกค้าสามารถ Sign in บัญชีของลูกค้าในเว็บไซต์ของเราได้อย่างต่อเนื่อง

  2. บุคคลที่สามที่เราว่าจ้างให้เผยแพร่โฆษณาทำการเก็บคุกกี้จากเว็บไซต์เรา เพื่อปรับปรุงการเผยแพร่โฆษณาให้เหมาะกับลูกค้ามากที่สุด

 11. ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้

  เราใช้คุกกี้ดังต่อไปนี้ สำหรับเว็บไซต์ของเรา

  1. Functionality ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเลือกเป็น Preferences เช่น ภาษาที่ใช้ เป็นต้น

  2. Advertising ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเคยเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือสื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรงกับความสนใจของลูกค้า

 12. การจัดการคุกกี้

  ลูกค้าสามารถบล็อกการทำงานของคุกกี้ โดยการกำหนดค่าในเบราว์เซอร์ของท่านได้ ซึ่งท่านอาจปฏิเสธการติดตั้งค่าคุกกี้ทั้งหมดหรือบางประเภทก็ได้ แต่พึงตระหนักว่าหากท่านตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านด้วยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเราได้

  การตั้งค่ามิให้เบราว์เซอร์ของลูกค้าตกลงรับคุกกี้ของเรา มีขั้นตอนในการจัดการคุกกี้ดังนี้

  <ขั้นตอนการตั้งค่า>

  1. Google Chrome

   https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=th

  2. Safari

   https://support.apple.com/th-th/guide/safari/sfri11471/mac

  3. Internet Explorer

   https://support.microsoft.com/th-th/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 13. นโยบายคุ้มครองข้อมูลของเว็บไซต์อื่นที่ผ่านเรา

  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งานเว็บไซต์ของเราเท่านั้น นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไม่ใช้กับเว็บไซต์อื่นนอกเหนือจากเว็บไซต์ของเราแม้ว่าจะเข้าสู่เว็บไซต์อื่นผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของเราก็ตาม

  ดังนั้น กรุณาศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์เรา เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่เว็บไซต์ดังกล่าวอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้ด้วย

 14. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  เราจะทำการทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับกฏหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือกรณีที่เห็นว่าจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจะแจ้งผ่านเว็บไซต์ของเรา

 15. ช่องทางติดต่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

  1. ช่องทางติดต่อสอบถามภายในบริษัท

   ผู้รับเรื่องดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคล

   159/19-20 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ห้อง 1201 ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

   <หมายเลขโทรศัพท์> 02-036-9302

   <เว็บไซต์>

   https://www.promise.co.th/

  2. ช่องทางติดต่อสอบถามภายนอกบริษัท

   สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 16. การจัดทำและแก้ไขปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  การจัดทำและแก้ไขปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรามีดังนี้

  1. จัดทำเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ 2564

  2. แก้ไขในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

  3. แก้ไขวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566