Submitted by root on Wed, 06/14/2023 - 15:28

ตัวอย่างแสดงภาระหนี้สินของสินเชื่อหมุนเวียนทั่วไป (Regular Revolving Loan)

อัตราดอกเบี้ย 15.00%
ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 10.00%

 

ในกรณีที่ลูกค้าขอกู้เงินจำนวน 10,000 บาท และมีกำหนดผ่อนชำระต่อเดือน 1,000 บาท ลูกค้าจะมีภาระหนี้ในแต่ละเดือนดังนี้

  รวมชำระต่องวด ชำระดอกเบี้ย ชำระคืนเงินต้น เงินต้นคงค้าง
งวด (1) (2) (3) (4)
0       10,000
1 1,000 208 792 9,208
2 1,000 191 809 8,399
3 1,000 174 826 7,573
4 1,000 157 843 6,730
5 1,000 140 860 5,870
6 1,000 122 878 4,992
7 1,000 104 896 4,096
8 1,000 85 915 3,181
9 1,000 66 934 2,247
10 1,000 46 954 1,293
11 1,000 26 974 319
12 325 6 319 0
รวม 11,325 1,325 10,000  
  รวมชำระต่องวด
งวด (1)
0  
1 1,000
2 1,000
3 1,000
4 1,000
5 1,000
6 1,000
7 1,000
8 1,000
9 1,000
10 1,000
11 1,000
12 325
รวม 11,325
  ชำระดอกเบี้ย
งวด (2)
0  
1 208
2 191
3 174
4 157
5 140
6 122
7 104
8 85
9 66
10 46
11 26
12 6
รวม 1,325
  ชำระคืนเงินต้น
งวด (3)
0  
1 792
2 809
3 826
4 843
5 860
6 878
7 896
8 915
9 934
10 954
11 974
12 319
รวม 10,000
  เงินต้นคงค้าง
งวด (4)
0 10,000
1 9,208
2 8,399
3 7,573
4 6,730
5 5,870
6 4,992
7 4,096
8 3,181
9 2,247
10 1,293
11 319
12 0
รวม  

 

(1) จำนวนเงินรวมของแต่ละงวดชำระ

(2) เงินต้นคงค้างสิ้นงวดที่แล้วคูณด้วยอัตราดอกเบี้ยประจำปี (ดอกเบี้ย 15% * ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 10%) หารด้วย 12 เดือน

(3) จำนวนเงินที่ชำระต่อเดือนหักด้วยดอกเบี้ยในแต่ละงวด

(4) เงินต้นคงค้างในงวดที่แล้วหักด้วยเงินต้นที่ชำระในงวดนี้

 

*จำนวนครั้งในการผ่อนชำระขึ้นอยู่กับสินค้า, ยอดเงินกู้, ยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

*ยอดชำระรายเดือนขั้นต่ำจะแจ้งให้ทราบในใบแจ้งหนี้

*หากท่านต้องการให้ยอดเงินที่ชำระเข้ามานำไปตัดเงินต้นมากขึ้น ท่านสามารถชำระเงินมากกว่าขั้นต่ำที่กำหนดไว้

*กรณีที่มีการชำระล่าช้า ลูกค้าต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการติดตามทวงถามหนี้

 

 

ในช่วงที่ลูกค้ามีการค้างชำระ หากบริษัทมีการแจ้งติดตามทวงถามหนี้ จะเกิดค่าติดตามทวงถามหนี้ดังต่อไปนี้และค่าติดตามทวงถามหนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการค้างชำระ จะคำนวณรวมไปในยอดเรียกชำระครั้งถัดไปหลังจากที่พ้นสถานะค้างชำระแล้ว

 

  • ค้างชำระ ตั้งแต่ 1 วัน จนถึง 30 วัน คิดเป็นจำนวน 50 บาท
  • ค้างชำระเกิน 30 วันคิดเพิ่ม 100 บาทและตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป จะคิดเพิ่มอีก 100 บาททุกๆ 30 วัน
  • กรณีที่ค่างวดหรือยอดเรียกชำระในแต่ละเดือน ไม่เกิน 1,000 บาท จะไม่เกิดค่าติดตามทวงถามหนี้

 

 

ตัวอย่างการคำนวณค่าติดตามทวงถามหนี้ สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส

การชำระค่างวด

การชำระเงินค่างวด ในกรณีที่ได้รับวงเงินกู้ ในแต่ละครั้ง เมื่อถึงกำหนดจ่ายในแต่ละเดือน กรุณาจ่ายให้ครบกับค่างวดที่ทางบริษัทได้กำหนด ซึ่งเป็นสัญญาต่อกันระหว่างลูกค้าและพรอมิส และกรุณาชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด

หากมีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ได้ภายในกำหนด กรุณาติดต่อทางบริษัททุกครั้ง

 

*วันชำระค่างวดและจำนวนเงินค่างวดที่ทางบริษัทเรียกเก็บในแต่ละครั้งอยู่ในใบแจ้งหนื้ที่ทางบริษัทได้จัดส่งให้กับลูกค้า กรุณาตรวจทานก่อนชำระ

หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด หากลูกค้ารักษาสัญญาและชำระเงินตามกำหนด

> จะมีผลต้องจ่ายค่าติดตามทวงถามหนี้ตามจำนวนวันที่ล่าช้า

> ทางบริษัทจะต้องนำข้อมูลที่ลูกค้าชำระเงินล่าช้าส่งบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

> ลูกค้าอาจจะไม่สามารถกู้เพิ่มกับบริษัทพรอมิสได้อีก

> ลูกค้าอาจจะไม่สามารถทำการกู้ยืมกับบริษัทสินเชื่ออื่นได้ด้วย

> บางกรณีบัตรเครดิตของลูกค้าอาจจะมีการระงับการใช้

> จะสามารถทำการกู้ยืมเงินกับทางบริษัทพรอมิสต่อไปได้

> วงเงินกู้ยืมของลูกค้าอาจจะเพิ่มขึ้นได้

 

*การประมวลผลวงเงินที่ลูกค้าสามารถกู้ยืมได้นั้นมาจากการคำนวณของบริษัทโดยตัดสินจากข้อมูลการกู้ยืมกับบริษัทอื่นๆ ข้อมูลรายได้ของลูกค้า และอื่นๆ มาคิดรวมกัน บางกรณีอาจจะไม่ตรงกับวงเงินกู้ยืมที่ลูกค้าหวังไว้

การหักค่างวดผ่านบัญชีธนาคาร

สำหรับลูกค้าท่านใดที่ได้เซ็นหนังสือยินยอมแสดงความจำนงให้บริษัทฯ หักค่างวดผ่านบัญชีธนาคาร บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า หลังจากลูกค้าได้เซ็นหนังสือยินยอมแล้ว ธนาคารจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า ทั้งนี้เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นจะมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ ติดต่อไปยังลูกค้าอีกครั้งก่อนดำเนินการหักค่างวดผ่านบัญชีธนาคารต่อไป

กรณีที่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ ติดต่อลูกค้าก่อนวันชำระงวดแรก เนื่องจากการดำเนินงานหักค่างวดผ่านธนาคารยังไม่เสร็จสิ้น ขอให้ท่านชำระค่างวดเข้ามาก่อน โดยการใช้ใบแจ้งหนี้ไปชำระที่จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสเพื่อรักษาประวัติการผ่อนชำระ

 

ช่องทางการติดต่อสอบถาม : Call Center 1751 หรือติดต่อสอบถามโดยตรงที่จุดให้บริการทั่วประเทศ หรือแจ้งผ่านทางอีเมลในหน้าเว็บไซต์ของบริษัท