ตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการขอสินเชื่อส่วนบุคคล

กรุณาตอบคำถามด้านล่าง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติว่าคุณสามารถขอสินเชื่อได้หรือไม่

check input

โปรดระบุอายุ
โปรดระบุรายได้
โปรดระบุอาชีพ

check result

ผลการตรวจสอบเบื้องต้น

block result ng

ขออภัยค่ะ คุณไม่สามารถสมัครสินเชื่อได้

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 1751

block result ok

คุณสามารถสมัครได้

กรุณาติดต่อ Call Center 1751 หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น เอกสารประกอบการสมัคร

ทำไมต้องตรวจสอบคุณสมบัติก่อนขอสินเชื่อ

พรอมิสเช็คบูโรไหม ไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อทุกประเภท รวมถึงสินเชื่อส่วนบุคคลใครสามารถขอสินเชื่อส่วนบุคคลได้บ้าง ผู้ขอสินเชื่อต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันทางการเงินกำหนด จึงจะสามารถสมัครเพื่อขอกู้เงินได้ การตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการสมัครนั้นจะช่วยประเมินในเบื้องต้นว่าแต่ละคนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์หรือไม่ จะได้ทราบว่าสามารถดำเนินการต่อได้เลยหรือยังขาดคุณสมบัติข้อไหนไป เพื่อที่การขอสินเชื่อของคุณจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่นที่สุด
โปรแกรมการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนขอสินเชื่อจากพรอมิสเป็นการประเมินเบื้องต้นโดยการตอบคำถามเพียง 3 ข้อสั้นๆ โดยให้ระบุช่วงอายุ ช่วงรายได้ต่อเดือน และลักษณะการทำงาน เพื่อที่ระบบจะสามารถประเมินได้ว่าคุณเข้าเกณฑ์ ต้องติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม หรือยังไม่สามารถขอสินเชื่อได้

ใครสามารถขอสินเชื่อส่วนบุคคลได้บ้าง

นอกจากจะตรวจสอบคุณสมบัติก่อนขอสินเชื่อเบื้องต้นแล้ว ผู้ที่สามารถขอสินเชื่อส่วนบุคคลได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- มีสัญชาติไทย
- มีอายุระหว่าง 20-64 ปี
- เป็นผู้มีรายได้ต่อเดือนอย่างน้อย 8,000 บาท โดยยื่นหลักฐานประกอบ ได้แก่ สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนที่มีอายุไม่เกิน 60 วัน
- มีอายุการทำงานตามที่กำหนด คือ เป็นผู้ที่มีอายุงานปัจจุบันอย่างน้อย 1 เดือน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถพิจารณาได้ว่าจะมีรายได้เพียงพอต่อการชำระหนี้คืนในแต่ละงวด
- คุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น มีถิ่นพำนักอาศัยหรือสถานที่ทำงานในเขตพื้นที่ให้บริการ และมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

เงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของพรอมิส

สำหรับคำถามสินเชื่อพรอมิสเช็คบูโรไหม เพราะนอกจากจะแนะนำให้ตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการขอสินเชื่อ เพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและสามารถสมัครได้แล้ว ทางบริษัทยังมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อประกอบกับคุณสมบัติดังกล่าว โดยจะพิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ ประกอบกัน ขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ละคน
วงเงินสินเชื่อของพรอมิสพิจารณาจากปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน แต่หากลูกค้ามีฐานรายได้สูงขึ้นและต้องการปรับเพิ่มวงเงินกู้ สามารถทำได้โดยการยื่นหลักฐานหรือหนังสือรับรองรายได้ใหม่ ได้แก่ สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนที่มีอายุไม่เกิน 60 วัน ผ่าน PROMISE โมบายแอปพลิเคชัน หรือยื่นที่สาขาหลักหรือจุดบริการของพรอมิสที่สะดวก เพื่อให้ทางบริษัทพิจารณาปรับเพิ่มวงเงินสูงสุดให้ โดยไม่จำเป็นต้องปิดบัญชีเก่า
หากผู้ที่มีคำถามว่าสินเชื่อพรอมิสเช็คบูโรไหม และได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติการขอสินเชื่อแล้วมีทุกข้อครบตามเกณฑ์ เมื่อทางบริษัทพิจารณาแล้ว จะติดต่อกลับไปแจ้งผล และลูกค้าสามารถรับเงินโอนเข้าบัญชีที่แจ้งไว้กับทางบริษัท