สินเชื่อส่วนบุคคล

คำนวณสินเชื่อ

เดือน
เดือน
ผ่อน
เดือน

พร้อมรู้กับพรอมิส

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลรูปแบบเงินก้อนในประเทศไทย โดยเป็นบริษัทในเครือของ SMBC Consumer Finance Co., Ltd. บริษัทสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น พรอมิสส่งเสริมการบริการลูกค้าให้มีความสะดวกสบายและความพึงพอใจในการเลือกขอสินเชื่อเงินสดกับทางบริษัทโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ทั้งยังดำเนินการภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย มีนโยบายและเงื่อนไขการอนุมัติที่เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับลูกค้า

พรอมิส เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทหมุนเวียนด้วยวิธีการรับเงินสดหรือโอนผ่านธนาคาร ถ้าชำระคืน วงเงินกู้ยืมจะสามารถกลับมาใช้ได้อีกจนกว่าบริษัทจะระงับ/ยกเลิกการใช้บริการตามข้อสัญญาและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด (วงเงินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ และหากข้อมูลลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงอาจจำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม)

เอกสารเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์

1. บุคคลที่อายุตั้งแต่ 20 – 64 ปี
2. จำกัดเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย
3. บุคคลที่มีรายได้ต่อเดือน 8,000 บาท ขึ้นไป
(ผู้ที่แสดงสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนได้)
4. อายุการทำงานปัจจุบัน 1 เดือนขึ้นไป
5. มีที่พักอาศัยหรือที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ
6. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
**หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
2. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง อายุไม่เกิน 60 วัน

1. กู้เงินได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
2. สามารถกู้เพิ่มได้ แม้จะยังไม่ปิดบัญชี
3. ปิดบัญชีก่อนกำหนด ไม่เสียค่ายกเลิกสัญญา

พรอมิสเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 15% - อัตราสูงสุด 25% ต่อปี โดยแบ่งเป็น

• ดอกเบี้ย 15% ต่อปี วิธีคำนวณคือ (เงินต้นคงค้าง x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนวันในแต่ละรอบบัญชี) / 365 *ปัดเศษทศนิยมทิ้ง
• ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 0.00%-10.00% ต่อปี วิธีคำนวณคือ (เงินต้นคงค้าง x อัตราธรรมเนียมในการใช้วงเงิน x จำนวนวันในแต่ละรอบบัญชี) / 365 *ปัดเศษทศนิยมทิ้ง
* อัตราดอกเบี้ยของการกู้เงินกับพรอมิส อยู่ภายใต้กฏระเบียบและเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย พรอมิสจึงเป็นสินเชื่อถูกกฎหมาย

โดยลูกค้าจะต้องชำระเงินต้น ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินและค่าใช้จ่ายต่างๆ
ที่จำเป็นต้องจ่ายให้แก่บริษัทตามข้อกำหนดนี้ ตามกำหนดวันชำระรายเดือนที่บริษัทและลูกค้าตกลงร่วมกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

• ค่าอากรแสตมป์ 1 บาทต่อทุกๆ วงเงินที่อนุมัติ 2,000 บาท และ 1 บาท สำหรับเศษของ 2,000 บาท
• ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินผ่านหน่วยงานอื่น 10-35 บาท/ครั้ง
• ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต (กรณีลูกค้าสมัครใหม่และเปลี่ยนสัญญา)
 - กรณีปรากฏข้อมูลสืบค้นหรือข้อมูลบัญชี 12 บาท/ครั้ง
 - กรณีไม่ปรากฏทั้งข้อมูลสืบค้นหรือข้อมูลบัญชี 5 บาท/ครั้ง
 (ไม่เก็บค่าธรรมเนียมในกรณีที่ผลการอนุมัติไม่ผ่าน)
• ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
 - ค้างชำระตั้งแต่ 1 วัน จนถึง 30 วันคิดเป็นจำนวน 50 บาท
 - ค้างชำระเกิน 30 วันคิดเพิ่ม 100 บาท และตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป จะคิดเพิ่มอีก 100 บาท ทุกๆ 30 วัน
 - กรณีที่ค่างวด หรือยอดเรียกชำระในแต่ละเดือน ไม่เกิน 1,000 บาท จะไม่เกิดค่าติดตามทวงถามหนี้
*บริษัทไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในกรณีที่เงินในบัญชีไม่พอจ่าย (กรณีชำระหนี้โดยการหักบัญชีกับ สถาบันการเงินอื่น) ค่าขอใบแจ้งหนี้ยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) และค่าขอตรวจสอบรายการ


รูปแบบการชำระคืนเงินกู้ เป็นการคิดอัตราการชำระขั้นต่ำเป็นจำนวนเงินอย่างใดอย่างหนึ่งที่มากกว่า ดังต่อไปนี้
3% ของยอดคงเหลือ (ปัดเศษทศนิยมทิ้ง) หรือไม่ต่ำกว่า 300 บาท

ยอดรับวงเงินกู้(บาท) ยอดชำระต่อเดือน จำนวนงวดการผ่อนชำระ
15,000 รูปแบบการชำระคืนเงินกู้
คิดอัตราการชำระขั้นต่ำเป็น
จำนวนเงินอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่มากกว่า ดังต่อไปนี้
・3% ของยอดคงเหลือ
(ปัดเศษทศนิยมทิ้ง)
・ไม่ต่ำกว่า 300 บาท
ระยะเวลาการผ่อนชำระ
3 - 102 เดือน
30,000 ระยะเวลาการผ่อนชำระ
3 - 177 เดือน
300,000 ระยะเวลาการผ่อนชำระ
3 - 428 เดือน
*จำนวนงวดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนวันของเดือนที่เริ่มชำระเงินกู้
*คำนวณโดยไม่มีการกู้เพิ่ม
*จำนวนงวดข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างของจำนวนงวดการผ่อนชำระเงินกู้ ลูกค้าสามารถเลือกระยะผ่อนชำระคืนได้อย่างอิสระ โดยต้องชำระภายในเวลาที่กำหนด เป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าอัตราการชำระขั้นต่ำในแต่ละงวดตั้งแต่งวดแรกของการกู้ยืมเป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินเต็มจำนวนภายใน 60 วัน นับจากวันที่รับวงเงินกู้

ในกรณีที่ลูกค้ารับวงเงินกู้จำนวน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินรวม 25% ต่อปี ผ่อนชำระเป็นเวลา 12 งวด งวดละ 1,000 บาท (ยกเว้นงวดสุดท้าย ชำระ 325 บาท) จะได้จำนวนเงินรวมที่ต้องชำระทั้งหมด 11,325 บาท โดยลูกค้าจะมีภาระหนี้ในแต่ละเดือนดังนี้

  รวมชำระต่องวด ชำระดอกเบี้ย ชำระคืนเงินต้น เงินต้นคงค้าง
งวด (1) (2) (3) (4)
0       10,000
1 1,000 208 792 9,208
2 1,000 191 809 8,399
3 1,000 174 826 7,573
4 1,000 157 843 6,730
5 1,000 140 860 5,870
6 1,000 122 878 4,992
7 1,000 104 896 4,096
8 1,000 85 915 3,181
9 1,000 66 934 2,247
10 1,000 46 954 1,293
11 1,000 26 974 319
12 325 6 319 0
รวม 11,325 1,325 10,000  
 

(1) จำนวนเงินรวมของแต่ละงวดชำระ
(2) เงินต้นคงค้างสิ้นงวดที่แล้วคูณด้วยอัตราดอกเบี้ยประจำปี (ดอกเบี้ย 15% * ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 10%) หารด้วย 12 เดือน
(3) จำนวนเงินที่ชำระต่อเดือนหักด้วยดอกเบี้ยในแต่ละงวด
(4) เงินต้นคงค้างในงวดที่แล้วหักด้วยเงินต้นที่ชำระในงวดนี้

*จำนวนครั้งในการผ่อนชำระขึ้นอยู่กับสินค้า, ยอดเงินกู้, ยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน
*ยอดชำระรายเดือนขั้นต่ำจะแจ้งให้ทราบในใบแจ้งหนี้
*หากท่านต้องการให้ยอดเงินที่ชำระเข้ามานำไปตัดเงินต้นมากขึ้น ท่านสามารถชำระเงินมากกว่าขั้นต่ำที่กำหนดไว้
*กรณีที่มีการชำระล่าช้า ลูกค้าต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการติดตามทวงถามหนี้


3% ของยอดคงเหลือ 5,000 คิดเป็น 150 บาท แต่เนื่องจากต่ำกว่า 300 บาท ยอดชำระเงินขั้นต่ำจึงคิดเป็น 300 บาท*

 

*คำนวณโดยไม่มีการกู้เพิ่ม
*คำนวณโดยการผ่อนชำระตามกำหนด
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
*บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินเต็มจำนวนภายใน 60 วัน นับจากวันที่รับวงเงินกู้ ลูกค้าสามารถเลือกระยะผ่อนชำระคืนได้อย่างอิสระ โดยมีขั้นต่ำตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดคือ 3% ของยอดคงเหลือ หรือไม่ต่ำกว่า 300 บาท อย่างใดอย่างหนึ่งที่มากกว่า