อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

Submitted by root on Thu, 10/11/2018 - 23:16
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ยค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และ
ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

มีผลบังคับใช้วันที่ 1/4/2019

  สินเชื่อหมุนเวียนทั่วไป(28) สินเชื่อหมุนเวียนทั่วไป(26) สินเชื่อหมุนเวียนทั่วไป(24)
1.ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (อัตราต่ำสุด 24.00% - อัตราสูงสุด 28.00% ต่อปี)
ดอกเบี้ย 15.00% 15.00% 15.00%
ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 13.00% 11.00% 9.00%
ค่าปรับในการชำระหนี้ล่าช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี ไม่มี
ค่าธรรมเนียมในการจัดทำเอกสาร ไม่มี ไม่มี ไม่มี
2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
2.1 ค่าอากรแสตมป์ 1 บาทต่อทุกๆวงเงินที่อนุมัติ 2,000 บาท และ 1 บาท
และเศษของ 2,000 บาท
1 บาทต่อทุกๆวงเงินที่อนุมัติ 2,000 บาท และ 1 บาท
และเศษของ 2,000 บาท
1 บาทต่อทุกๆวงเงินที่อนุมัติ 2,000 บาท และ 1 บาท
และเศษของ 2,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอื่น
3.1 ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน
ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร 12-35 บาท / ครั้ง 12-35 บาท / ครั้ง 12-35 บาท / ครั้ง
ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 15-25 บาท / ครั้ง 15-25 บาท / ครั้ง 15-25 บาท / ครั้ง
ชำระที่ทำการไปรษณีย์ไทยและเคาน์เตอร์ที่มีสัญลักษณ์ PAY AT POST 15 บาท / ครั้ง 15 บาท / ครั้ง 15 บาท / ครั้ง
ชำระโดยหักบัญชีธนาคาร 10-30 บาท / ครั้ง 10-30 บาท / ครั้ง 10-30 บาท / ครั้ง
ชำระผ่านเครื่อง ATM 10-30 บาท / ครั้ง 10-30 บาท / ครั้ง 10-30 บาท / ครั้ง
ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 10-30 บาท / ครั้ง 10-30 บาท / ครั้ง 10-30 บาท / ครั้ง
ชำระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 10-30 บาท / ครั้ง 10-30 บาท / ครั้ง 10-30 บาท / ครั้ง
ชำระผ่านระบบ Mobile Banking 10-30 บาท / ครั้ง 10-30 บาท / ครั้ง 10-30 บาท / ครั้ง
3.2 ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
(กรณีลูกค้าสมัครใหม่และเปลี่ยนสัญญา)
ผลการตรวจสอบข้อมูลเครดิต ปรากฎข้อมูลสืบค้นหรือข้อมูลบัญชีอันใดอันหนึ่ง 12 บาท / ครั้ง 12 บาท / ครั้ง 12 บาท / ครั้ง
ผลการตรวจสอบข้อมูลเครดิต ไม่ปรากฎทั้งข้อมูลสืบค้นและข้อมูลบัญชี
(ในกรณีที่ผลการอนุมัติไม่ผ่าน จะไม่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมตรวจสอบข้อมูลเครดิต)
5 บาท / ครั้ง 5 บาท / ครั้ง 5 บาท / ครั้ง
3.3 ค่าใช้จ่ายในกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย
(กรณีชำระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื่น)
ไม่มี ไม่มี ไม่มี
3.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ พ้นกำหนดชำระตั้งแต่ 4 วันเป็นต้นไป 10

บาท/วัน ( สูงสุด 100 บาท )

เพิ่ม 100 บาท เมื่อค้างชำระถึงวันที่ 31

พ้นกำหนดชำระตั้งแต่วันที่ 31 เป็นต้นไป เพิ่ม 100 บาททุกๆ 30 วันที่ค้างชำระ

พ้นกำหนดชำระตั้งแต่ 4 วันเป็นต้นไป 10

บาท/วัน ( สูงสุด 100 บาท )

เพิ่ม 100 บาท เมื่อค้างชำระถึงวันที่ 31

พ้นกำหนดชำระตั้งแต่วันที่ 31 เป็นต้นไป เพิ่ม 100 บาททุกๆ 30 วันที่ค้างชำระ

พ้นกำหนดชำระตั้งแต่ 4 วันเป็นต้นไป 10

บาท/วัน ( สูงสุด 100 บาท )

เพิ่ม 100 บาท เมื่อค้างชำระถึงวันที่ 31

พ้นกำหนดชำระตั้งแต่วันที่ 31 เป็นต้นไป เพิ่ม 100 บาททุกๆ 30 วันที่ค้างชำระ

4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท
4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ พ้นกำหนดชำระตั้งแต่ 4 วันเป็นต้นไป 10

บาท/วัน ( สูงสุด 100 บาท )

เพิ่ม 100 บาท เมื่อค้างชำระถึงวันที่ 31

พ้นกำหนดชำระตั้งแต่วันที่ 31 เป็นต้นไป เพิ่ม 100 บาททุกๆ 30 วันที่ค้างชำระ

พ้นกำหนดชำระตั้งแต่ 4 วันเป็นต้นไป 10

บาท/วัน ( สูงสุด 100 บาท )

เพิ่ม 100 บาท เมื่อค้างชำระถึงวันที่ 31

พ้นกำหนดชำระตั้งแต่วันที่ 31 เป็นต้นไป เพิ่ม 100 บาททุกๆ 30 วันที่ค้างชำระ

พ้นกำหนดชำระตั้งแต่ 4 วันเป็นต้นไป 10

บาท/วัน ( สูงสุด 100 บาท )

เพิ่ม 100 บาท เมื่อค้างชำระถึงวันที่ 31

พ้นกำหนดชำระตั้งแต่วันที่ 31 เป็นต้นไป เพิ่ม 100 บาททุกๆ 30 วันที่ค้างชำระ

4.2 ค่าออกบัตรใหม่ กรณีหาย / ชำรุด ไม่มี ไม่มี ไม่มี
4.3 ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด
(กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน)
ไม่มี ไม่มี ไม่มี
4.4 ค่าขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม
(ชุดที่ 2 เป็นต้นไป)
ไม่มี ไม่มี ไม่มี
4.5 ค่าขอตรวจสอบรายการ ไม่มี ไม่มี ไม่มี
 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการชำระเงินตามข้อ 3.1 หน่วยงานภายนอกนั้นๆจะเป็นผู้กำหนดและค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่เรียกเก็บจริงโดยผู้ให้บริการรับชำระเงิน