นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Submitted by root on Sat, 09/29/2018 - 16:09
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy policy)

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด ( ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัทฯ”) มีการดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้บริการทางการเงินสำหรับผู้บริโภคแก่ลูกค้า บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า “การบริหารควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จัดการดูแลทั้งหมดให้ปลอดภัย และการนำข้อมูลไปใช้อย่างเหมาะสม” เป็นความรับผิดชอบทางสังคมที่สำคัญ ที่บริษัทฯ ได้รับมอบหมายไว้ บริษัทฯได้กำหนดนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลดังที่ระบุด้านล่าง และบริษัทฯ สัญญา(พรอมิส) ว่าจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ครอบครองอยู่ทั้งหมดอย่างไม่ให้ขาดตกบกพร่อง

 1. การปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  บริษัทฯ จะดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคล โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรฐานดังกล่าว
 2. การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
  เว้นแต่ในกรณีที่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ในกฎหมาย บริษัทฯ จะกำหนดวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนโดยการแจ้งให้ทราบด้วยการประกาศทางสาธารณะ เช่นบนโฮมเพจฯลฯ หรือประกาศไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัทฯ จะไม่จัดการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลเกินกว่าขอบเขตแห่งความจำเป็น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การนำไปใช้ที่ระบุไว้ (ใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์การใช้) นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดวางมาตรการเพื่อจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
 3. การนำข้อมูลจากหน่วยงานข้อมูลเครดิตส่วนบุคคลมาใช้
  บริษัทฯจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ลงทะเบียนกับหน่วยงานข้อมูลเครดิตนอกเหนือจากเพื่อการสำรวจความสามารถในการชำระ
 4. การจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทฯ จะป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไม่ถูกต้อง และป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลสูญหาย, ถูกทำลาย, ถูกแต่งเติมและแก้ไข ฯลฯ อีกทั้งจะพยายามเพื่อปรับปรุงข้อบกพร่อง และวางมาตรการเพื่อจัดการด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสม
 5. การนำเสนอข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม
  บริษัทฯ จะไม่นำเสนอข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับบุคคลที่สาม หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากลูกค้าท่านนั้นล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีที่ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมาย ฯลฯ
 6. การว่าจ้างองค์กรภายนอกเพื่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
  กรณีที่บริษัทฯ ว่าจ้างองค์กรภายนอกเพื่อให้ดำเนินการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะเลือกผู้รับจ้างที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า สามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานของบริษัทฯ แล้วจึงทำสัญญา ฯลฯ เพื่อให้คงไว้ซึ่งความถูกต้องและเหมาะสมในการจัดการข้อมูลนั้นๆ นอกจากนี้บริษัทฯ จะกำกับผู้รับจ้างให้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความปลอดภัย อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 7. การพัฒนาและการคงไว้ซึ่งมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทฯ ได้กำหนดระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างเหมาะสม และยังจัดการให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่พนักงานทุกคน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการตรวจสอบสถานการณ์การบริหารจัดการข้อมูลอย่างสม่ำเสมอโดยกำหนดเป็นวาระ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอยู่จริง และยังพยายามอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนานโยบายดังกล่าวให้ดียิ่งๆขึ้นไป