สมัครออนไลน์

สมัครออนไลน์

Input data

สมัครสินเชื่อพรอมิสผ่านช่องทางออนไลน์ได้ 
ปี
เดือน
บาท/เดือน
 • ข้อตกลง
 •     ข้าพเจ้าผู้มีชื่อปรากฏและลงลายมือชื่ออยู่ด้านหน้าของสัญญาฉบับนี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้กู้”) ขอให้คำมั่นต่อ บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้กู้”) ว่า ผู้กู้ตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. ตามข้อกำหนดสัญญาสินเชื่อหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปเรียกว่า “ข้อกำหนด”) สัญญาสินเชื่อหมุนเวียนทั่วไป (ต่อไปเรียกว่า “สัญญาฉบับนี้”) จะมีผลบริบูรณ์ เมื่อบริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปเรียกว่า “บริษัท”) ได้อนุมัติคำขอสินเชื่อของบุคคลที่ได้ลงนาม (ต่อไปเรียกว่า “ลูกค้า”) ในใบสมัครและสัญญาสินเชื่อหมุนเวียนทั่วไป (ต่อไปเรียกว่า “ใบสมัคร/หนังสือสัญญา”)

  2. บริษัทจะพิจารณาให้วงเงินสินเชื่อโดยดุลยพินิจของตนเองเมื่อบริษัทอนุมัติคำขอสินเชื่อของลูกค้า บริษัทจะต้องแจ้งลูกค้าให้ทราบถึงวงเงินสินเชื่อของลูกค้าโดยแจ้งเป็นหนังสือ โทรศัพท์ หรือแจ้งด้วยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจะกำหนด

  3. ลูกค้าสามารถขอใช้สินเชื่อหลายครั้งภายในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ โดยขอเบิกสินเชื่อจากเคาน์เตอร์จุดให้บริการของบริษัท เงินโอนผ่านธนาคารหรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทกำหนด บริษัทอาจระงับสินเชื่อทั้งหมดหรือบางส่วนภายในระยะเวลาอันสมควรที่บริษัทจะพิจารณา กำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุนี้ หรือเมื่อบริษัทพิจารณาว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปกป้องสิทธิประโยชน์ของบริษัท หากผลการตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางด้านสินเชื่อของลูกค้าลดน้อยลง ลูกค้าจะต้องกรอก/ลงนามและยื่นเอกสารตามที่บริษัทต้องการเมื่อลูกค้าประสงค์จะเพิ่มวงเงินสินเชื่อ

  4. ลูกค้าจะต้องชำระเงินต้น ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายให้แก่บริษัทตามข้อกำหนดนี้ ลูกค้าต้องชำระให้บริษัทไม่น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ระบุในใบสมัคร/หนังสือสัญญา ตามกำหนดวันชำระรายเดือนที่บริษัทและลูกค้าตกลงร่วมกันโดยชำระที่เคาน์เตอร์จุดให้บริการของบริษัท เคาน์เตอร์ธนาคาร จุดบริการรับชำระเงินของคู่ค้าของบริษัท ทางไปรษณีย์ จากการหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทกำหนด ลูกค้าจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชำระสินเชื่อตามที่ระบุในข้อกำหนดนี้ เมื่อลูกค้าชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร จุดบริการรับชำระเงินของคู่ค้าของบริษัท ทางไปรษณีย์ หรือหักบัญชีธนาคาร (ต่อไปนี้เรียกว่า “หน่วยงานภายนอก”) ลูกค้าต้องชำระภายในเวลาทำการ หรือเวลาให้บริการของสำนักงาน/เคาน์เตอร์จุดให้บริการของบริษัท หรือของหน่วยงานภายนอกที่รับชำระเงินนั้น

  5. บริษัทจะนำเงินที่ได้รับชำระจากลูกค้าไปหักชำระหนี้ตามลำดับ ดังต่อไปนี้ (ก) ค่าใช้จ่ายต่างๆ (ข) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ที่ค้างชำระ (ค) ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินที่ค้างชำระ (ง) ดอกเบี้ยที่ค้างชำระ (จ) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ (ฉ) ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน (ช) ดอกเบี้ย และ (ซ) เงินต้น

  6. ลูกค้าสามารถขอชำระคืนเงินต้นคงค้างทั้งหมด หรือบางส่วน ก่อนถึงวันที่กำหนดชำระเงินได้ โดยลูกค้าจะต้องชำระพร้อมกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน และดอกเบี้ย ที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่ลูกค้าได้ชำระคืนเงินต้นดังกล่าวข้างต้น

  7. ลูกค้ายินยอมจ่ายดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

   1. ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน
    ดอกเบี้ย 15% ต่อปี
    ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 9-10% ต่อปี

    (บริษัทจะเป็นผู้กำหนดในเรื่องค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินและแจ้งลูกค้าตามวิธีการที่บริษัทกำหนด)

   2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ

    2.1 ค่าอากรแสตมป์ 1 บาทต่อทุกๆ วงเงินที่อนุมัติ 2,000 บาท และ 1 บาท สำหรับเศษของ 2,000 บาท

   3. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลอื่น
    3.1 ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการชำระเงิน*
    ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร 12-35 บาท/ครั้ง
    ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 15-25 บาท/ครั้ง
    ชำระที่ทำการไปรษณีย์ไทยและเคาน์เตอร์ที่มีสัญลักษณ์ PAY AT POST 15 บาท/ครั้ง
    ชำระโดยหักบัญชีธนาคาร 10-30 บาท/ครั้ง
    ชำระผ่านเครื่อง ATM 10-30 บาท/ครั้ง
    ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 10-30 บาท/ครั้ง
    ชำระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 10-30 บาท/ครั้ง
    ชำระผ่านระบบ Mobile Banking 10-30 บาท/ครั้ง

    หมายเหตุ:
    ชำระผ่านเคาน์เตอร์บริษัทสาขาสีลม สาขาขอนแก่น สาขานครราชสีมา สาขาอุบลราชธานี ไม่มีค่าธรรมเนียมการชำระ

    3.2 ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
    (กรณีลูกค้าสมัครใหม่และเปลี่ยนสัญญา)
    ผลการตรวจสอบข้อมูลเครดิต ปรากฏข้อมูลสืบค้นหรือข้อมูลบัญชีอันใดอันหนึ่ง 12 บาท/ครั้ง
    ผลการตรวจสอบข้อมูลเครดิต ไม่ปรากฏทั้งข้อมูลสืบค้นและข้อมูลบัญชี 5 บาท/ครั้ง

    (ในกรณีที่ผลการอนุมัติไม่ผ่านจะไม่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมตรวจสอบข้อมูลเครดิต)

    3.3 ค่าใช้จ่ายในกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย ไม่มี

    (กรณีชำระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื่น)

    3.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ ในช่วงที่ลูกค้ามีการค้างชำระ หากบริษัทมีการแจ้งติดตามทวงถามหนี้ จะเกิดค่าติดตาม ทวงถามหนี้ดังต่อไปนี้ และค่าติดตามทวงถามหนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการค้างชำระ จะคำนวณ รวมไปในยอดเรียกชำระของเดือนถัดไปหลังจากที่พ้นสถานะค้างชำระแล้ว
    ・ค้างชำระตั้งแต่วันที่ 4 จนถึงวันที่ 30 คิดเป็นจำนวน 100 บาท
    ・ค้างชำระเกิน 30 วัน คิดเพิ่ม 100 บาท และตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปจะคิดเพิ่มอีก 100 บาททุกๆ 30 วัน

    หมายเหตุ: -* ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการชำระเงิน ตามข้อ 3.1 หน่วยงานภายนอกนั้นๆจะเป็นผู้กำหนดและค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่เรียกเก็บจริงโดยผู้ให้บริการรับชำระเงิน

   4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท
    4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ ในช่วงที่ลูกค้ามีการค้างชำระ หากบริษัทมีการแจ้งติดตามทวงถามหนี้ จะเกิดค่าติดตาม ทวงถามหนี้ดังต่อไปนี้ และค่าติดตามทวงถามหนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการค้างชำระ จะคำนวณรวมไปในยอดเรียกชำระของเดือนถัดไปหลังจากที่พ้นสถานะค้างชำระแล้ว
    ・ค้างชำระตั้งแต่วันที่ 4 จนถึงวันที่ 30 คิดเป็นจำนวน 100 บาท
    ・ค้างชำระเกิน 30 วัน คิดเพิ่ม 100 บาท และตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปจะคิดเพิ่มอีก 100 บาททุกๆ 30 วัน
    4.2 ค่าออกบัตรใหม่ กรณีบัตรหาย/ชำรุด ไม่มี
    4.3 ค่าขอใบแจ้งหนี้ยอดบัญชีของแต่ละงวด ไม่มี
    (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป)
    4.4 ค่าขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทดรหัสเดิม ไม่มี
    (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน)
    4.5 ค่าขอตรวจสอบรายการ ไม่มี
  8. ลูกค้าจะสูญเสียประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาทันที โดยไม่ต้องได้รับคำบอกกล่าวจากบริษัท เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้นแก่ลูกค้า และบริษัทสามารถเรียกให้ลูกค้าชำระเงินทั้งหมดได้โดยพลัน

   (ก) ลูกค้าถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ ถูกศาลสั่งให้ทรัพย์สินของลูกค้าอยู่ภายใต้การจัดการของศาล หรือศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินอยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

   (ข) เมื่อลูกค้าถึงแก่ความตาย

   (ค) เมื่อลูกค้าถูกบังคับคดี ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์ หรือยอมให้ถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมายหรือคำพิพากษา

  9. ถ้ามีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้นแก่ลูกค้า บริษัทจะถือว่าเป็นเหตุผิดสัญญา ซึ่งบริษัทจะบอกกล่าวลูกค้าเป็นหนังสือ เพื่อแก้ไขเหตุผิดสัญญาดังกล่าวภายในระยะเวลาอันสมควร

   (ก) เมื่อลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาฉบับนี้

   (ข) เมื่อลูกค้าให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือมอบเอกสารหลักฐานใดๆ ที่มีข้อความอันเป็นเท็จ หรือเป็นเอกสารปลอมแก่บริษัท

   (ค) เมื่อลูกค้าไม่ชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนของหนี้งวดใดงวดหนึ่งให้ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้

   ลูกค้าจะสูญเสียประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาทันที หากลูกค้าไม่แก้ไขเหตุแห่งการผิดสัญญาภายในเวลาที่กำหนดไว้ในคำบอกกล่าว บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกให้ลูกค้าชำระหนี้ทั้งหมดที่ยังคงค้างชำระให้แก่บริษัทได้ทันที

  10. บรรดาคำบอกกล่าวที่บริษัทต้องจัดทำขึ้นเป็นหนังสือตามกฎหมายหรือข้อกำหนดนี้ บริษัทจะดำเนินการจัดส่งคำบอกกล่าวนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่ลูกค้าที่ได้ระบุในใบสมัคร/หนังสือสัญญาฉบับนี้ หรือที่อยู่ที่ได้มีการแจ้งครั้งหลังสุด โดยให้ถือว่าเป็นการจัดส่งให้ลูกค้าโดยชอบด้วยกฎหมายและให้ถือว่าลูกค้าได้รับทราบแล้ว ลูกค้าจะต้องแจ้งบริษัทถึงการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ รายละเอียดการติดต่อ สถานที่ทำงาน หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า โดยจะแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามวิธีการที่บริษัทกำหนด ถ้าเอกสารที่บริษัทส่งให้แก่ลูกค้านั้นไม่ถึงลูกค้า หรือ ถึงลูกค้าล่าช้า เนื่องจากลูกค้าไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ถือว่าการจัดส่งดังกล่าวได้ไปถึงลูกค้าแล้วโดยชอบ ณ เวลาที่หนังสือบอกกล่าวนั้นควรไปถึง ถ้าหากบริษัทได้ส่งไปยังที่อยู่ ตามที่ลูกค้าแจ้งไว้ให้แก่บริษัท ทั้งนี้ไม่จำต้องคำนึงว่าจะถึงตัวลูกค้า หรือมีผู้ใดรับไว้หรือไม่ก็ตาม ลูกค้าอาจเรียกร้องให้บริษัทเปลี่ยนแปลงวันที่ถึงกำหนดชำระหนี้ในแต่ละเดือนได้โดยแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า เมื่อวันที่จะได้รับเงินได้ของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงไป

  11. ไม่ว่าในระหว่างที่สัญญาฉบับนี้มีผลหรือไม่ และตลอดเวลาที่ลูกค้าเป็นลูกค้าของบริษัท ลูกค้ายินยอมให้บริษัทซึ่งเป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตใช้เปิดเผย จัดส่ง และรับข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าซึ่งเปิดเผยหรือให้แก่บริษัท หรือแก่สมาชิกและผู้ใช้บริการ และนิติบุคคลใดที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูลเครดิต (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทข้อมูลเครดิต”) ทั้งที่ได้เปิดเผยโดยตรงต่อบริษัทและที่เป็นข้อมูลของลูกค้าที่บริษัทข้อมูลเครดิตได้รับจากสมาชิกและผู้ใช้บริการ รายอื่นเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อ การอนุมัติวงเงินและสินเชื่อ การทบทวนสินเชื่อ การต่ออายุสัญญาสินเชื่อ การบริหารและป้องกันความเสี่ยงตามคำสั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในทางกฎหมายและบริษัทข้อมูลเครดิตจะส่งต่อให้กับผู้ใช้บริการ ความยินยอมข้างต้น หมายความรวมถึง ลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำข้อมูลของลูกค้าที่ได้รับจากบริษัทข้อมูลเครดิตเฉพาะส่วนที่ไม่สามารถระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล เลขที่ประจำตัวบัตรประชาชน ไปใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการจัดทำแบบจำลองด้านเครดิต รวมทั้งอาจมอบหมายให้บุคคลภายนอกใดๆ ดำเนินการดังกล่าวแทนได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตซึ่งบริษัทอาจขอให้ลูกค้าลงนามให้ความยินยอมดังกล่าวในเอกสารแยกต่างหาก
   นอกจากนั้นบริษัทอาจใช้ข้อมูลของลูกค้าในการเสนอบริการ/สินค้าที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ลูกค้า โดยเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากลูกค้าแยกต่างหากซึ่งลูกค้ามีสิทธิปฏิเสธการให้ความยินยอมดังกล่าว ทั้งนี้ลูกค้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนใดๆจากบริษัทที่เกิดจากการกระทำของบริษัทข้างต้น

  12. บริษัทอาจโอนสิทธิเรียกร้องทั้งหมดหรือบางส่วนที่บริษัทมีภายใต้สัญญาฉบับนี้แก่บุคคลภายนอก ในกรณีดังกล่าวนี้บริษัทจะต้องบอกกล่าวลูกค้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่าหนึ่งงวดของการชำระเงินกู้หรือดอกเบี้ย ก่อนวันที่การโอนสิทธิเรียกร้องมีผลบังคับ

  13. บริษัทอาจมอบหมายให้องค์กรภายนอกที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายดำเนินการแทนบริษัทได้ โดยบริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้กับองค์กรภายนอกเหล่านั้นได้เท่าที่จำเป็นภายในวัตถุประสงค์ตามข้อกำหนดสัญญา ดังต่อไปนี้
   ・เพื่อการทวงถามหนี้กับลูกค้า
   ・เพื่อใช้พิมพ์เอกสารและจัดส่งไปให้ลูกค้า
   ・เพื่อการขนส่ง จัดเก็บ ทำลายเอกสารของลูกค้า
   ・เพื่อการพัฒนา การใช้ และการบำรุงรักษาระบบที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครผ่านเว็บไซต์
   ・เพื่อการพัฒนา การใช้ และการบำรุงรักษาระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลของลูกค้า

  14. บริษัทอาจขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านของลูกค้าจากหน่วยงานของรัฐ เมื่อบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นในการใช้สิทธิเรียกร้องหรือกรณีอื่นใด และบริษัทหรือบุคคลใดๆ ที่บริษัทมอบหมายอาจติดต่อไปยังบุคคลอ้างอิงที่ปรากฏอยู่บนใบสมัคร/หนังสือสัญญา เพื่อประโยชน์ในการทวงถามหนี้ได้โดยลูกค้าตกลงให้บริษัทหรือบุคคลใดๆที่บริษัทมอบหมาย สามารถเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องใบสมัคร/หนังสือสัญญา และข้อมูลความเป็นหนี้แก่บุคคลอ้างอิงดังกล่าวได้เท่าที่จำเป็นและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

  15. บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงแปลงอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ และวิธีการคิดเงินต้น อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งได้ระบุไว้ในข้อกำหนดเป็นอัตราและวิธีการตามที่บริษัทเห็นสมควร การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนด
   โดยบริษัทจะปิดประกาศเผยแพร่รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ เมื่อบริษัทออกประกาศหรือเปลี่ยนแปลงประกาศไว้ ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานทุกแห่ง ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดและบริษัทจะประกาศเผยแพร่ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันที่ประกาศนั้นจะมีผลใช้บังคับ
   บริษัทจะทำการแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์ โดยการบอกกล่าวลูกค้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนมีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ดีในกรณีเร่งด่วนบริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงโดยการประกาศในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันไม่น้อยกว่า 7 วันและจะส่งคำบอกกล่าวเป็นหนังสือให้แก่ลูกค้าในกรณีที่มีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้อีกครั้งหนึ่ง
   ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจะประกาศกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ ตามข้อ 7.2 ถึง 7.4 รวมทั้งเงื่อนไขที่เกี่ยวเนื่องกับค่าใช้จ่ายซึ่งทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์ ลูกค้าตกลงตามอัตราที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว เมื่อบริษัทได้ทำการแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุดังกล่าว โดยการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ลูกค้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลงมีผลใช้บังคับหรือระยะเวลาใดๆที่กฎหมายอาจกำหนดเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง บริษัทได้ประกาศเผยแพร่ประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานทุกแห่ง และในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือระยะเวลาใดๆ ที่กฎหมายอาจกำหนดเปลี่ยนแปลง ก่อนวันที่ประกาศนั้นจะมีผลใช้บังคับแล้วเท่านั้น

  16. ในกรณีที่บริษัทผ่อนผันการชำระหนี้หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้แก่ลูกค้า ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิหรือเสียสิทธิอย่างใดๆ ของลูกค้าภายใต้สัญญาฉบับนี้

  17. คำขอสินเชื่อ ใบสมัครและสัญญาสินเชื่อหมุนเวียนทั่วไป หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลที่ลูกค้าได้ลงนาม ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม รวมทั้งที่บริษัทอาจประกาศกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ ในกรณีที่ข้อความใดข้อความหนึ่ง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้กลายเป็นข้อความที่เป็นโมฆะ ขัดกับกฎหมาย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ในประการใดๆ ตามกฎหมาย ให้ส่วนอื่นๆ ของสัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลสมบูรณ์ และใช้บังคับได้ตามกฎหมายและไม่เสื่อมเสียไปเพราะความเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ของข้อความดังกล่าวนั้น และให้สัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้สินเชื่อฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีความถูกต้องตรงกันทุกประการ ผู้กู้ได้อ่านและเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาและความประสงค์ของผู้กู้ทุกประการผู้กู้จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ในสัญญาฉบับนี้เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญ

หากท่านลูกค้าไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 2 วันทำการ กรุณาติดต่อ Call Center 1751

ข้อตกลง

ข้าพเจ้าผู้มีชื่อปรากฏและลงลายมือชื่ออยู่ด้านหน้าของสัญญาฉบับนี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้กู้”) ขอให้คำมั่นต่อ บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้กู้”) ว่า ผู้กู้ตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • 1.

  ตามข้อกำหนดสัญญาสินเชื่อหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปเรียกว่า “ข้อกำหนด”) สัญญาสินเชื่อหมุนเวียนทั่วไป (ต่อไปเรียกว่า “สัญญาฉบับนี้”) จะมีผลบริบูรณ์ เมื่อบริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปเรียกว่า “บริษัท”) ได้อนุมัติคำขอสินเชื่อของบุคคลที่ได้ลงนาม (ต่อไปเรียกว่า “ลูกค้า”) ในใบสมัครและสัญญาสินเชื่อหมุนเวียนทั่วไป (ต่อไปเรียกว่า “ใบสมัคร/หนังสือสัญญา”)

 • 2.

  บริษัทจะพิจารณาให้วงเงินสินเชื่อโดยดุลยพินิจของตนเองเมื่อบริษัทอนุมัติคำขอสินเชื่อของลูกค้า บริษัทจะต้องแจ้งลูกค้าให้ทราบถึงวงเงินสินเชื่อของลูกค้าโดยแจ้งเป็นหนังสือ โทรศัพท์ หรือแจ้งด้วยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจะกำหนด

 • 3.

  ลูกค้าสามารถขอใช้สินเชื่อหลายครั้งภายในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ โดยขอเบิกสินเชื่อจากเคาน์เตอร์จุดให้บริการของบริษัท เงินโอนผ่านธนาคารหรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทกำหนด บริษัทอาจระงับสินเชื่อทั้งหมดหรือบางส่วนภายในระยะเวลาอันสมควรที่บริษัทจะพิจารณา กำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุนี้ หรือเมื่อบริษัทพิจารณาว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปกป้องสิทธิประโยชน์ของบริษัท หากผลการตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางด้านสินเชื่อของลูกค้าลดน้อยลง ลูกค้าจะต้องกรอก/ลงนามและยื่นเอกสารตามที่บริษัทต้องการเมื่อลูกค้าประสงค์จะเพิ่มวงเงินสินเชื่อ

 • 4.

  ลูกค้าจะต้องชำระเงินต้น ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายให้แก่บริษัทตามข้อกำหนดนี้ ลูกค้าต้องชำระให้บริษัทไม่น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ระบุในใบสมัคร/หนังสือสัญญา ตามกำหนดวันชำระรายเดือนที่บริษัทและลูกค้าตกลงร่วมกันโดยชำระที่เคาน์เตอร์จุดให้บริการของบริษัท เคาน์เตอร์ธนาคาร จุดบริการรับชำระเงินของคู่ค้าของบริษัท ทางไปรษณีย์ จากการหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทกำหนด ลูกค้าจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชำระสินเชื่อตามที่ระบุในข้อกำหนดนี้ เมื่อลูกค้าชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร จุดบริการรับชำระเงินของคู่ค้าของบริษัท ทางไปรษณีย์ หรือหักบัญชีธนาคาร (ต่อไปนี้เรียกว่า “หน่วยงานภายนอก”) ลูกค้าต้องชำระภายในเวลาทำการ หรือเวลาให้บริการของสำนักงาน/เคาน์เตอร์จุดให้บริการของบริษัท หรือของหน่วยงานภายนอกที่รับชำระเงินนั้น

 • 5.

  บริษัทจะนำเงินที่ได้รับชำระจากลูกค้าไปหักชำระหนี้ตามลำดับ ดังต่อไปนี้ (ก) ค่าใช้จ่ายต่างๆ (ข) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ที่ค้างชำระ (ค) ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินที่ค้างชำระ (ง) ดอกเบี้ยที่ค้างชำระ (จ) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ (ฉ) ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน (ช) ดอกเบี้ย และ (ซ) เงินต้น

 • 6.

  ลูกค้าสามารถขอชำระคืนเงินต้นคงค้างทั้งหมด หรือบางส่วน ก่อนถึงวันที่กำหนดชำระเงินได้ โดยลูกค้าจะต้องชำระพร้อมกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน และดอกเบี้ย ที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่ลูกค้าได้ชำระคืนเงินต้นดังกล่าวข้างต้น

 • 7.

  ลูกค้ายินยอมจ่ายดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • 1.

   ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน

   ดอกเบี้ย 15% ต่อปี
   ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 9-10% ต่อปี

   (บริษัทจะเป็นผู้กำหนดในเรื่องค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินและแจ้งลูกค้าตามวิธีการที่บริษัทกำหนด)

    

  • 2.

   ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ

   2.1 ค่าอากรแสตมป์ 1 บาทต่อทุกๆ วงเงินที่อนุมัติ 2,000 บาท และ 1 บาท สำหรับเศษของ 2,000 บาท

  • 3.

   ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลอื่น

   3.1. ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการชำระเงิน*
   ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร 12-35 บาท/ครั้ง
   ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 15-25 บาท/ครั้ง
   ชำระที่ทำการไปรษณีย์ไทยและเคาน์เตอร์ที่มีสัญลักษณ์ PAY AT POST 15 บาท/ครั้ง
   ชำระโดยหักบัญชีธนาคาร 10-30 บาท/ครั้ง
   ชำระผ่านเครื่อง ATM 10-30 บาท/ครั้ง
   ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 10-30 บาท/ครั้ง
   ชำระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 10-30 บาท/ครั้ง
   ชำระผ่านระบบ Mobile Banking 10-30 บาท/ครั้ง
   หมายเหตุ:
   ชำระผ่านเคาน์เตอร์บริษัทสาขาสีลม สาขาขอนแก่น สาขานครราชสีมา สาขาอุบลราชธานี ไม่มีค่าธรรมเนียมการชำระ
   3.2 ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
   (กรณีลูกค้าสมัครใหม่และเปลี่ยนสัญญา)
   ผลการตรวจสอบข้อมูลเครดิต ปรากฏข้อมูลสืบค้นหรือข้อมูลบัญชีอันใดอันหนึ่ง 12 บาท/ครั้ง
   ผลการตรวจสอบข้อมูลเครดิต ไม่ปรากฏทั้งข้อมูลสืบค้นและข้อมูลบัญชี 5 บาท/ครั้ง
   (ในกรณีที่ผลการอนุมัติไม่ผ่านจะไม่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมตรวจสอบข้อมูลเครดิต)
   3.3 ค่าใช้จ่ายในกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย ไม่มี
   (กรณีชำระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื่น)
   3.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
   ในช่วงที่ลูกค้ามีการค้างชำระ หากบริษัทมีการแจ้งติดตามทวงถามหนี้ จะเกิดค่าติดตาม
   ทวงถามหนี้ดังต่อไปนี้ และค่าติดตามทวงถามหนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการค้างชำระ จะคำนวณ
   รวมไปในยอดเรียกชำระของเดือนถัดไปหลังจากที่พ้นสถานะค้างชำระแล้ว
   ・ค้างชำระตั้งแต่วันที่ 4 จนถึงวันที่ 30 คิดเป็นจำนวน 100 บาท
   ・ค้างชำระเกิน 30 วัน คิดเพิ่ม 100 บาท และตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปจะคิดเพิ่มอีก 100 บาททุกๆ 30 วัน

   หมายเหตุ: -* ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการชำระเงิน ตามข้อ 3.1 หน่วยงานภายนอกนั้นๆจะเป็นผู้กำหนดและค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่เรียกเก็บจริงโดยผู้ให้บริการรับชำระเงิน

  • 4.

   ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท

   4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
   ในช่วงที่ลูกค้ามีการค้างชำระ หากบริษัทมีการแจ้งติดตามทวงถามหนี้ จะเกิดค่าติดตาม
   ทวงถามหนี้ดังต่อไปนี้
   และค่าติดตามทวงถามหนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการค้างชำระ จะคำนวณรวมไปในยอดเรียกชำระของเดือนถัดไปหลังจากที่พ้นสถานะค้างชำระแล้ว
   ・ค้างชำระตั้งแต่วันที่ 4 จนถึงวันที่ 30 คิดเป็นจำนวน 100 บาท
   ・ค้างชำระเกิน 30 วัน คิดเพิ่ม 100 บาท และตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปจะคิดเพิ่มอีก 100 บาททุกๆ 30 วัน
   4.2 ค่าออกบัตรใหม่ กรณีบัตรหาย/ชำรุด ไม่มี
   4.3 ค่าขอใบแจ้งหนี้ยอดบัญชีของแต่ละงวด ไม่มี
   (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป)
   4.4 ค่าขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทดรหัสเดิม ไม่มี
   (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน)
   4.5 ค่าขอตรวจสอบรายการ ไม่มี
 • 8.

  ลูกค้าจะสูญเสียประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาทันที โดยไม่ต้องได้รับคำบอกกล่าวจากบริษัท เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้นแก่ลูกค้า และบริษัทสามารถเรียกให้ลูกค้าชำระเงินทั้งหมดได้โดยพลัน
  (ก) ลูกค้าถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ ถูกศาลสั่งให้ทรัพย์สินของลูกค้าอยู่ภายใต้การจัดการของศาล หรือศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินอยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
  (ข) เมื่อลูกค้าถึงแก่ความตาย
  (ค) เมื่อลูกค้าถูกบังคับคดี ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์ หรือยอมให้ถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมายหรือคำพิพากษา

 • 9.

  ถ้ามีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้นแก่ลูกค้า บริษัทจะถือว่าเป็นเหตุผิดสัญญา ซึ่งบริษัทจะบอกกล่าวลูกค้าเป็นหนังสือ เพื่อแก้ไขเหตุผิดสัญญาดังกล่าวภายในระยะเวลาอันสมควร
  (ก) เมื่อลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาฉบับนี้
  (ข) เมื่อลูกค้าให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือมอบเอกสารหลักฐานใดๆ ที่มีข้อความอันเป็นเท็จ หรือเป็นเอกสารปลอมแก่บริษัท
  (ค) เมื่อลูกค้าไม่ชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนของหนี้งวดใดงวดหนึ่งให้ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้

  ลูกค้าจะสูญเสียประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาทันที หากลูกค้าไม่แก้ไขเหตุแห่งการผิดสัญญาภายในเวลาที่กำหนดไว้ในคำบอกกล่าว บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกให้ลูกค้าชำระหนี้ทั้งหมดที่ยังคงค้างชำระให้แก่บริษัทได้ทันที

   

 • 10.

  บรรดาคำบอกกล่าวที่บริษัทต้องจัดทำขึ้นเป็นหนังสือตามกฎหมายหรือข้อกำหนดนี้ บริษัทจะดำเนินการจัดส่งคำบอกกล่าวนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่ลูกค้าที่ได้ระบุในใบสมัคร/หนังสือสัญญาฉบับนี้ หรือที่อยู่ที่ได้มีการแจ้งครั้งหลังสุด โดยให้ถือว่าเป็นการจัดส่งให้ลูกค้าโดยชอบด้วยกฎหมายและให้ถือว่าลูกค้าได้รับทราบแล้ว ลูกค้าจะต้องแจ้งบริษัทถึงการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ รายละเอียดการติดต่อ สถานที่ทำงาน หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า โดยจะแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามวิธีการที่บริษัทกำหนด ถ้าเอกสารที่บริษัทส่งให้แก่ลูกค้านั้นไม่ถึงลูกค้า หรือ ถึงลูกค้าล่าช้า เนื่องจากลูกค้าไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ถือว่าการจัดส่งดังกล่าวได้ไปถึงลูกค้าแล้วโดยชอบ ณ เวลาที่หนังสือบอกกล่าวนั้นควรไปถึง ถ้าหากบริษัทได้ส่งไปยังที่อยู่ ตามที่ลูกค้าแจ้งไว้ให้แก่บริษัท ทั้งนี้ไม่จำต้องคำนึงว่าจะถึงตัวลูกค้า หรือมีผู้ใดรับไว้หรือไม่ก็ตาม ลูกค้าอาจเรียกร้องให้บริษัทเปลี่ยนแปลงวันที่ถึงกำหนดชำระหนี้ในแต่ละเดือนได้โดยแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า เมื่อวันที่จะได้รับเงินได้ของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงไป

 • 11.

  ไม่ว่าในระหว่างที่สัญญาฉบับนี้มีผลหรือไม่ และตลอดเวลาที่ลูกค้าเป็นลูกค้าของบริษัท ลูกค้ายินยอมให้บริษัทซึ่งเป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตใช้เปิดเผย จัดส่ง และรับข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าซึ่งเปิดเผยหรือให้แก่บริษัท หรือแก่สมาชิกและผู้ใช้บริการ และนิติบุคคลใดที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูลเครดิต (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทข้อมูลเครดิต”) ทั้งที่ได้เปิดเผยโดยตรงต่อบริษัทและที่เป็นข้อมูลของลูกค้าที่บริษัทข้อมูลเครดิตได้รับจากสมาชิกและผู้ใช้บริการ รายอื่นเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อ การอนุมัติวงเงินและสินเชื่อ การทบทวนสินเชื่อ การต่ออายุสัญญาสินเชื่อ การบริหารและป้องกันความเสี่ยงตามคำสั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในทางกฎหมายและบริษัทข้อมูลเครดิตจะส่งต่อให้กับผู้ใช้บริการ ความยินยอมข้างต้น หมายความรวมถึง ลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำข้อมูลของลูกค้าที่ได้รับจากบริษัทข้อมูลเครดิตเฉพาะส่วนที่ไม่สามารถระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล เลขที่ประจำตัวบัตรประชาชน ไปใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการจัดทำแบบจำลองด้านเครดิต รวมทั้งอาจมอบหมายให้บุคคลภายนอกใดๆ ดำเนินการดังกล่าวแทนได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตซึ่งบริษัทอาจขอให้ลูกค้าลงนามให้ความยินยอมดังกล่าวในเอกสารแยกต่างหาก
  นอกจากนั้นบริษัทอาจใช้ข้อมูลของลูกค้าในการเสนอบริการ/สินค้าที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ลูกค้า โดยเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากลูกค้าแยกต่างหากซึ่งลูกค้ามีสิทธิปฏิเสธการให้ความยินยอมดังกล่าว ทั้งนี้ลูกค้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนใดๆจากบริษัทที่เกิดจากการกระทำของบริษัทข้างต้น

 • 12.

  บริษัทอาจโอนสิทธิเรียกร้องทั้งหมดหรือบางส่วนที่บริษัทมีภายใต้สัญญาฉบับนี้แก่บุคคลภายนอก ในกรณีดังกล่าวนี้บริษัทจะต้องบอกกล่าวลูกค้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่าหนึ่งงวดของการชำระเงินกู้หรือดอกเบี้ย ก่อนวันที่การโอนสิทธิเรียกร้องมีผลบังคับ

 • 13.

  บริษัทอาจมอบหมายให้องค์กรภายนอกที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายดำเนินการแทนบริษัทได้ โดยบริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้กับองค์กรภายนอกเหล่านั้นได้เท่าที่จำเป็นภายในวัตถุประสงค์ตามข้อกำหนดสัญญา ดังต่อไปนี้
  ・เพื่อการทวงถามหนี้กับลูกค้า
  ・เพื่อใช้พิมพ์เอกสารและจัดส่งไปให้ลูกค้า
  ・เพื่อการขนส่ง จัดเก็บ ทำลายเอกสารของลูกค้า
  ・เพื่อการพัฒนา การใช้ และการบำรุงรักษาระบบที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครผ่านเว็บไซต์
  ・เพื่อการพัฒนา การใช้ และการบำรุงรักษาระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลของลูกค้า

 • 14.

  บริษัทอาจขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านของลูกค้าจากหน่วยงานของรัฐ เมื่อบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นในการใช้สิทธิเรียกร้องหรือกรณีอื่นใด และบริษัทหรือบุคคลใดๆ ที่บริษัทมอบหมายอาจติดต่อไปยังบุคคลอ้างอิงที่ปรากฏอยู่บนใบสมัคร/หนังสือสัญญา เพื่อประโยชน์ในการทวงถามหนี้ได้โดยลูกค้าตกลงให้บริษัทหรือบุคคลใดๆที่บริษัทมอบหมาย สามารถเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องใบสมัคร/หนังสือสัญญา และข้อมูลความเป็นหนี้แก่บุคคลอ้างอิงดังกล่าวได้เท่าที่จำเป็นและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

 • 15.

  บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงแปลงอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ และวิธีการคิดเงินต้น อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งได้ระบุไว้ในข้อกำหนดเป็นอัตราและวิธีการตามที่บริษัทเห็นสมควร การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนด
  โดยบริษัทจะปิดประกาศเผยแพร่รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ เมื่อบริษัทออกประกาศหรือเปลี่ยนแปลงประกาศไว้ ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานทุกแห่ง ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดและบริษัทจะประกาศเผยแพร่ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันที่ประกาศนั้นจะมีผลใช้บังคับ
  บริษัทจะทำการแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์ โดยการบอกกล่าวลูกค้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนมีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ดีในกรณีเร่งด่วนบริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงโดยการประกาศในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันไม่น้อยกว่า 7 วันและจะส่งคำบอกกล่าวเป็นหนังสือให้แก่ลูกค้าในกรณีที่มีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้อีกครั้งหนึ่ง
  ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจะประกาศกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ ตามข้อ 7.2 ถึง 7.4 รวมทั้งเงื่อนไขที่เกี่ยวเนื่องกับค่าใช้จ่ายซึ่งทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์ ลูกค้าตกลงตามอัตราที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว เมื่อบริษัทได้ทำการแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุดังกล่าว โดยการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ลูกค้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลงมีผลใช้บังคับหรือระยะเวลาใดๆที่กฎหมายอาจกำหนดเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง บริษัทได้ประกาศเผยแพร่ประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานทุกแห่ง และในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือระยะเวลาใดๆ ที่กฎหมายอาจกำหนดเปลี่ยนแปลง ก่อนวันที่ประกาศนั้นจะมีผลใช้บังคับแล้วเท่านั้น

 • 16.

  ในกรณีที่บริษัทผ่อนผันการชำระหนี้หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้แก่ลูกค้า ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิหรือเสียสิทธิอย่างใดๆ ของลูกค้าภายใต้สัญญาฉบับนี้

 • 17.

  คำขอสินเชื่อ ใบสมัครและสัญญาสินเชื่อหมุนเวียนทั่วไป หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลที่ลูกค้าได้ลงนาม ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม รวมทั้งที่บริษัทอาจประกาศกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ ในกรณีที่ข้อความใดข้อความหนึ่ง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้กลายเป็นข้อความที่เป็นโมฆะ ขัดกับกฎหมาย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ในประการใดๆ ตามกฎหมาย ให้ส่วนอื่นๆ ของสัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลสมบูรณ์ และใช้บังคับได้ตามกฎหมายและไม่เสื่อมเสียไปเพราะความเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ของข้อความดังกล่าวนั้น และให้สัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้สินเชื่อฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีความถูกต้องตรงกันทุกประการ ผู้กู้ได้อ่านและเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาและความประสงค์ของผู้กู้ทุกประการผู้กู้จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ในสัญญาฉบับนี้เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญ

Confirm data

คำนำหน้า {{general_contact_type}}
ชื่อ {{name}}
นามสกุล {{surname}}
เลขที่บัตรประชาชน {{id_number}}
โทรศัพท์มือถือ {{tel}}
วันเดือนปีเกิด {{birthday_application}}
ที่อยู่ปัจจุบัน {{address_application}}
เขต/อำเภอ {{area_application}}
อาชีพ {{employment_type_application}}
ระยะเวลาการทำงาน {{experience_years}} ปี {{experience_months}} เดือน
อายุงานปัจจุบัน {{month_income}} บาท/เดือน
ฉันยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ

Complete data

ขอบคุณสำหรับการสมัครสินเชื่อพรอมิส
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
※ หากท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับ กรุณาติดต่อ Call Center 1751
หากท่านลูกค้าไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 2 วันทำการ กรุณาติดต่อ Call Center 1751

กระบอกน้ำร้อนเย็น
1.    ลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส ณ หน่วยรับสมัครนอกพื้นที่หรือบูทชั่วคราวจะได้รับกระบอกน้ำร้อน -เย็น ขนาด 500 มล. มูลค่า 199 บาท
2.    ยื่นเอกสารการสมัครครบที่หน่วยรับสมัครนอกพื้นที่หรือบูทชั่วคราวที่ร่วมรายการ
3.    หากเอกสารไม่ครบจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน 7 วัน นับจากวันที่ยื่นเอกสารการสมัครครั้งแรก
4.    ระยะเวลาร่วมกิจกรรม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 หรือจนกว่าของจะหมด
5.    จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1ท่าน โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
6.    บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องกับราย การส่งเสริมการขายนี้
7.    หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8.    สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนสมัครและรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติมได้ที่ คอลเซ็นเตอร์ 1751, จุดบริการพรอมิสทุกสาขา, www.promise.co.th
9.    ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10.    ลูกค้าสามารถตรวจสอบหน่วยรับสมัครนอกพื้นที่หรือบูทชั่วคราวที่ร่วมรายการได้ที่ www.promise.co.th
*ภาพสินค้าใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

1. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
2. สามารถกู้เพิ่มได้ แม้จะยังไม่ปิดบัญชี
3. ปิดบัญชีก่อนกำหนด ไม่เสียค่ายกเลิกสัญญา
• สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาท วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 2.0 เท่า
ของรายได้ต่อเดือน (จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) และมีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกับสถาบันทางการเงินอื่นไม่เกิน 3 สถาบัน
• สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาท วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อ
เดือนหรือไม่เกิน 300,000 บาท แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะต่ำกว่า
1. บุคคลที่อายุตั้งแต่ 20 – 64 ปี
2. จำกัดเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย
3. บุคคลที่มีรายได้ต่อเดือน 6,000 บาท ขึ้นไป
(ผู้ที่แสดงสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนได้)
4. อายุการทำงานปัจจุบัน
- พนักงานรายเดือน ในการสมัครสินเชื่อต้องมีอายุงาน 1 เดือนขึ้นไป
- พนักงานรายวัน / สัญญาจ้าง อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป
5. มีที่พักอาศัยหรือที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ
6. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
**หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด
1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
2. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง อายุไม่เกิน 60 วัน
3. สมุดบัญชีธนาคารตัวจริง

•    จำนวนงวดการชำระคืนต่ำสุด 2 เดือน*
•    จำนวนงวดการชำระคืนสูงสุด 66 เดือน*
*หมายเหตุ จำนวนงวดการชำระคืน ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ, จำนวนเงินการชำระคืนในแต่ละเดือน และระยะเวลาในการทำสัญญากู้ยืม
•    ลูกค้าจะชำระจำนวนเงินไม่น้อยกว่ายอดชำระคืนเงินกู้ขั้นต่ำตามตารางแสดงยอดชำระคืนเงินกู้ขั้นต่ำด้านล่างนี้

ตารางแสดงยอดชำระคืนเงินกู้ขั้นต่ำ (หน่วย : บาท)
ยอดเงินกู้คงเหลือหลังจากการกู้ครั้งสุดท้าย ยอดชำระคืนเงินกู้ขั้นต่ำ
1- 5,000 300
5,001-10,000 400
10,001-15,000 600
15,001-20,000 800
20,001-25,000 1,000
25,001-30,000 1,200
30,001-35,000 1,200
35,001-40,000 1,300
40,001-45,000 1,400
45,001-50,000 1,500
50,001-55,000 1,700
55,001-60,000 1,800
60,001-65,000 2,000
65,001-70,000 2,100
70,001-75,000 2,300
75,001-80,000 2,400
80,001-85,000 2,600
85,001-90,000 2,800
90,001-95,000 2,900
95,001-100,000 3,100

จำนวนเงินอนุมัติ 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี และค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 9-10% ต่อปี
ระยะเวลาในการผ่อนชำระ 36 เดือน ยอดชำระขั้นต่ำต่อเดือน 1,200 บาท

*ตัวอย่างเป็นการคำนวนในเบื้องต้น ตัวเลขอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ คุณสมบัติของผู้สมัครและผลการพิจารณาอนุมัติในแต่ละราย

พรอมิส ให้บริการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีคนค้ำประกันหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ลูกค้าสามารถสมัครขอเงินกู้แบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ โดยข้อดีของการสมัครสินเชื่อเงินสดแบบออนไลน์คือสามารถสมัครได้จากทุกที่ ทุกเวลา ทั้งบนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ ก่อนที่จะมายื่นเอกสารและกรอกข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเอง
พรอมิสเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่แม้ผู้กู้จะเป็นพนักงานประจำอายุงาน 1 เดือนก็สามารถยื่นสมัครได้ จึงเป็นการเปิดโอกาสและช่วยสร้างสภาพคล่องทางการเงินให้กับบุคคลทั่วไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม ติดต่อ Call Center โทร 1751 หรือติดต่อโดยตรงที่สาขาและจุดบริการใกล้บ้าน