3 เรื่องต้องรู้ ก่อนเข้าร่วมมาตรการปิดจบ 'หนี้เรื้อรัง'

25/04/2567

3 เรื่องต้องรู้ ก่อนเข้าร่วมมาตรการปิดจบ 'หนี้เรื้อรัง'

3 เรื่องต้องรู้ก่อนเข้ามาตรการปิดจบหนี้เรื้อรัง

 

3 เรื่องต้องรู้ ก่อนเข้าร่วมมาตรการปิดจบ 'หนี้เรื้อรัง'

 

เรื่องที่ 1 ได้รับสิทธิ 1 ครั้ง* ต่อ 1 บัญชีสินเชื่อ

เรื่องที่ 2 การรายงานข้อมูล การเข้ามาตรการในเครดิตบูโร (NCB)

เรื่องที่ 3 ระงับวงเงินสินเชื่อเดิม แต่เมื่อเข้าร่วมมาตรการแล้ว อาจได้รับวงเงินเฉพาะกรณีฉุกเฉิน

 

* สามารถขอออกจากมาตรการได้ แต่จะไม่ได้รับสิทธิแก้หนี้ตามเงื่อนไขเดิม

 

• ประโยชน์ที่จะได้รับ จากการเข้าร่วมมาตรการ •

- ระยะเวลาปิดจบหนี้ภายใน 5 ปี

- อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปี

- เงื่อนไขผ่อนไหว เหมาะสมกับรายได้

- แต่ต้องปิดวงเงินสินเชื่อของบัญชีที่เข้าร่วม เพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้จริง

 

เริ่ม 1 เมษายน 2567
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่
 www.bot.or.th/debtsolution

#แก้หนี้ยั่งยืน #เจ้าหนี้รับผิดชอบ #ลูกหนี้มีวินัย #PromiseThailand