25/11/2562

[สำคัญ]แจ้งเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคำนวณค่าติดตามทวงถาม

โลโก้สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส1

 

บริษัท พรอมิส(ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า

บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคำนวณค่าติดตามทวงถามที่ระบุในข้อตกลงการเป็นสมาชิกข้อ7 ข้อย่อย 3.4 และ 4.1  และข้อ 13 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ซึ่งจะเริ่มเรียกเก็บค่าติดตามทวงถามที่ระงับตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โดยเริ่มเรียกเก็บตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป กรณีที่เข้าข่ายเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่ระบุด้านล่าง ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

 

เกณฑ์การคำนวณค่าติดตามทวงถามที่เรียกเก็บตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เป็นดังต่อไปนี้

หัวข้อในข้อตกลง

ก่อนเปลี่ยน

หลังเปลี่ยน

ข้อ 7 ข้อย่อย 3.4 และ 4.1

ค้างชำระตั้งแต่วันที่ 4 เป็นต้นไป คิด 10 บาท/วัน (สูงสุด 100 บาท)

ค้างชำระเป็นวันที่ 31 คิดเพิ่ม 100 บาท

ค้างชำระ 31 วันขึ้นไป คิดเพิ่ม 100 บาททุกๆ 30 วัน

ในช่วงที่ลูกค้ามีการค้างชำระ หากบริษัทมีการแจ้งติดตามทวงถาม จะเกิดค่าติดตามทวงถามดังต่อไปนี้

และค่าติดตามทวงถามที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการค้างชำระ จะคำนวณรวมไปในยอดเรียกชำระครั้งถัดไปหลังจากที่พ้นสถานะค้างชำระแล้ว

ค้างชำระตั้งแต่4วัน จนถึง30  วัน คิดเป็นจำนวน100  บาท

ค้างชำระเกิน 30  วัน คิดเพิ่ม100  บาท และตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป จะคิดเพิ่มอีก 100 บาททุกๆ 30 วัน

ข้อ 13

บริษัทอาจมอบหมายให้บุคคลภายนอก เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการติดตามทวงถามหนี้จากลูกค้าได้ และบริษัทอาจให้ข้อมูลต่างๆของลูกค้าแก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเอกสารไปติดตามทวงถามชำระหนี้ได้

บริษัทอาจมอบหมายให้องค์กรภายนอกที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายดำเนินการแทนบริษัทได้ โดยบริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้กับองค์กรภายนอกเหล่านั้นได้เท่าที่จำเป็น ภายในวัตถุประสงค์ตามข้อกำหนดสัญญา ดังต่อไปนี้

เพื่อการทวงถามหนี้กับลูกค้า

เพื่อใช้พิมพ์เอกสารและจัดส่งไปให้ลูกค้า

เพื่อการขนส่ง จัดเก็บ ทำลายเอกสารของลูกค้า

เพื่อการพัฒนา การใช้ และการบำรุงรักษาระบบที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครผ่านเว็บไซต์

เพื่อการพัฒนา การใช้ และการบำรุงรักษาระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลของลูกค้า

 

บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอุปถัมภ์จากท่านต่อไป

 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 1751
เวลาทำการเจ้าหน้าที่ Call Center วันจันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 19.00 น.
วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์9.00 - 18.00 น. วันอาทิตย์หยุดทำการ
(โปรดตรวจสอบวันหยุดในช่วงปีใหม่ และสงกรานต์จากเว็บไซต์ของพรอมิส)