01/02/2564

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

โลโก้สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส3

     บริษัท พรอมิส(ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของCovid-19 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาทำการติดต่อสอบถามไปที่ 02-036-9404

ผู้เข้าข่ายลูกค้าที่คุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งด้านล่างนั้นถือว่าเป็นผู้เข้าข่ายของมาตรการช่วยเหลือ ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจสอบของบริษัท

         -ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 ลูกค้ายังมียอดคงเหลือและมีจำนวนวันค้างชำระไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันครบกำหนดชำระ

         -ลูกค้าที่ยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือ ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 และทางบริษัทได้ดำเนินการช่วยเหลือ

ระยะเวลารับเรื่องการช่วยเหลือ

         ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เนื้อหาดำเนินการลูกค้าสามารถเลือกมาตรการช่วยเหลือจาก 2 ตัวเลือกด้านล่าง

  1. ลดจำนวนค่างวดในการชำระวิธีการชำระแบบที่กำหนดให้จำนวนชำระอยู่ที่ 3% ของยอดคงเหลือ
  2. ลดอัตราดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยลงให้เหลือ 22%

ตัวอย่างเปรียบเทียบระหว่างมาตรการการช่วยเหลือกับธุรกรรมปัจจุบัน

สถานการณ์ ณ ตอนช่วยเหลือ

ยอดคงเหลือเงินกู้ปัจจุบัน 30,000 บาทอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 15.0%ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 10.0 กรณี วันเริ่มดำเนินการช่วยเหลือ: วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 วันสิ้นสุดการช่วยเหลือวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

 

ค่างวดในการชำระ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ค่างวดในการชำระ

ทั้งหมดในช่วง

ระยะเวลา

การช่วยเหลือ

จำนวนดอกเบี้ย

ที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ในช่วงระยะเวลา

การช่วยเหลือ

ข้อมูลเปรียบเทียบ

ธุรกรรมปัจจุบัน

1,200

16,800

7,276

-

ลดจำนวนค่างวดในการชำระ3%ของยอดคงเหลือ

900

11,820

7,939

จากการที่ลดจำนวนค่างวดในการชำระ

ทำให้จำนวนเงินที่นำไปตัดเงินต้นลดน้อยลง จะส่งผลให้ระยะเวลาที่ใช้ในการชำระปิดบัญชีนั้นยาวนานขึ้น

ลดอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 15.0%、

ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 7.0%)

1,200

16,800

7,179

เมื่อเทียบการลดอัตราดอกเบี้ยกับ ลดจำนวนค่างวดในการชำระแล้ว ภาระในส่วนของจำนวนค่างวดในการชำระจะสูงกว่า

*เนื้อหาด้านบนนั้นเป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาทำการติดต่อสอบถามไปที่ 02-036-9404