พบกับกิจกรรม “พรอมิส สมัครง่าย ได้ลุ้น” พร้อมของรางวัลสุดพิเศษ รวมมูลค่ากว่า 3,300,000 บาท

01/12/2564

พบกับกิจกรรม “พรอมิส สมัครง่าย ได้ลุ้น” พร้อมของรางวัลสุดพิเศษ รวมมูลค่ากว่า 3,300,000 บาท

โลโก้สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส1

 

พบกับกิจกรรม “พรอมิส สมัครง่าย ได้ลุ้น” พร้อมของรางวัลสุดพิเศษ ได้แล้ววันนี้ 
เพียงสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสและได้รับการอนุมัติพร้อมรับวงเงิน ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปภายในระยะเวลากิจกรรม มีสิทธิ์ลุ้นของรางวัล รวมมูลค่ากว่า 3,300,000 บาท 

 

 

 

 

เงื่อนไขในการร่วมสนุกและรับของรางวัล
1. ลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล พรอมิส และได้รับการอนุมัติพร้อมรับวงเงินตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป มีสิทธิ์ร่วมรายการ “พรอมิส สมัครง่าย ได้ลุ้น ” ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดย 1 รายชื่อ ได้รับ 1 สิทธิ์ตลอดรายการ ช่องทางในการร่วมรายการ บริษัทฯ จะแจ้งผลอนุมัติและยืนยันการเข้าร่วมรายการผ่านทางโทรศัพท์ 
2. มีกำหนดจับรางวัล 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 
กำหนดจับ รางวัลวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. 
ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 
กำหนดจับ รางวัลวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. 
ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
กำหนดจับ รางวัลวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. 
สถานที่จับรางวัล บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 87/1 แคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 12,15,22 ถนนวิทยุ ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
3. ของรางวัลทั้ง 3 ครั้ง มีดังนี้
    ของรางวัลครั้งที่ 1 ดังนี้
รางวัลที่ 1 Samsung Galaxy Z Flip3  จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 34,990 บาท
รางวัลที่ 2 iPad Pro 11 นิ้ว จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 27,900 บาท
รางวัลที่ 3 ทองคำแท่งหนัก 2 สลึง จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 14,355 บาท
    ของรางวัลครั้งที่ 2 ดังนี้
รางวัลที่ 1 Microsoft  SURFACE Pro 7 Smart Tablet จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 42,810 บาท
รางวัลที่ 2 Apple Watch Series 7 จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 25,400 บาท
รางวัลที่ 3 ทองคำแท่งหนัก 2 สลึง จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 14,355 บาท
    ของรางวัลครั้งที่ 3 ดังนี้
รางวัลที่ 1 iPhone 13 Pro Max จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 42,900 บาท
รางวัลที่ 2 Microsoft SURFACE Laptop GO Platinum จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 29,990 บาท
รางวัลที่ 3 ทองคำแท่งหนัก 2 สลึง จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 14,355 บาท
    รวมตลอดรายการ 150 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,331,850 บาท

4. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายใน 7 วัน หลังการจับแต่ละครั้ง ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ชื่อทางการ Promise Thailand และเว็บไซต์บริษัท promise.co.th
5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากบริษัทฯ ภายใน 7 วัน หลังการจับแต่ละครั้ง โดยต้องแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตน ได้แก่
(ก) บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง และสำเนา 1 ชุด
(ข) รวมถึงเอกสาร/ข้อมูลอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ส่งหลักฐานทางช่องทางที่บริษัทกำหนด และผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลภายใน 20 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป โดยสำรองแต่ละรางวัลไว้ตามจำนวนของรางวัล หากผู้โชคดีสำรองไม่นำหลักฐานตามที่กำหนดมารับรางวัล ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง บริษัทฯจะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป
6. ผู้โชคดีต้องมียอดคงค้างตามกำหนดจนถึงวันจับรางวัล และไม่มีประวัติค้างชำระ
7. ผู้โชคดีจะต้องมารับของรางวัลที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
8. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเอง ผู้โชคดีจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และเอกสารดังกล่าวข้างต้น ในการขอรับรางวัลด้วยตนเองตามที่บริษัทฯ กำหนด
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่มีหลักฐานครบถ้วน และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เท่านั้น 
10. ผู้โชคดีอนุญาตให้บริษัทฯ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานต่างๆ เพื่อยืนยันการรับรางวัล 
11. รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด  หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด และหากปรากฏว่าผู้โชคดีมีรายชื่อซ้ำซ้อนกันกับรางวัลอื่น ผู้โชคดีจะได้รับรางวัลใหญ่ที่สุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้ผู้อื่นได้
12. สําหรับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปที่อยู่ในข่ายต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 4/2528 ประกอบคําสั่งที่ ทป. 101/2544 บริษัทฯ จะเป็นผู้รับภาระภาษีให้แก่ผู้รับรางวัลโดยออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้เพียงครั้งเดียว
13. ผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับของรางวัล และการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยตนเอง
14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิร่วมรายการโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล, เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้
15. การตกลงเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือว่าผู้ร่วมรายการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทั้งหมดและรับทราบว่า บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัท") จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหลาย ซึ่งท่านได้ให้แก่บริษัท อันได้แก่ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อายุ จังหวัด เพศ ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนี้ และ ยินยอมลงนามในเอกสารใดๆ ตามกฎหมายในรูปแบบที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ได้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมนี้ และต่อเนื่องไปอีกตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ์ของท่านได้จากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
16. พนักงานและครอบครัวของบริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด, ตัวแทนบริษัท, เอเจนซี่, คณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้
17. กรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
18. สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนสมัคร และรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติมได้ที่ คอลเซ็นเตอร์ 1751, จุดบริการพรอมิสทุกสาขา, www.promise.co.th
19. ใบอนุญาตเลขที่ 1808-1810/2564 ออก ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง