พบกับกิจกรรม “พรอมิส กู้เพิ่ม เติมโชค” มีสิทธิ์ลุ้นทองคำแท่ง มูลค่ารวมกว่า 360,000 บาท

21/12/2564

พบกับกิจกรรม “พรอมิส กู้เพิ่ม เติมโชค” มีสิทธิ์ลุ้นทองคำแท่ง มูลค่ารวมกว่า 360,000 บาท

โลโก้สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส1

 

พบกับกิจกรรม “พรอมิส กู้เพิ่ม เติมโชค” ได้แล้ววันนี้ เมื่อสมัครเว็บไซต์สมาชิก และลงทะเบียนกู้เพิ่ม มีสิทธิ์ลุ้นทองคำแท่ง มูลค่ารวมกว่า 360,000 บาท

 

 

 

 

 

เงื่อนไขในการร่วมสนุกและรับของรางวัล

 1. ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง มีสิทธิ์ร่วมรายการ “พรอมิส กู้เพิ่ม เติมโชค” โดยอัตโนมัติ 1 รายชื่อ ได้รับ 1 สิทธิ์ตลอดรายการ

(ก) ลูกค้าปัจจุบันที่ลงทะเบียน และกู้เพิ่ม 500 บาทขึ้นไป ผ่านช่องทางเว็บไซต์สมาชิก(https://www.promise.co.th/login.html) และได้รับการอนุมัติกู้เพิ่ม ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565   หรือ

(ข) ลูกค้าใหม่ที่เพิ่งผ่านการอนุมัติ และรับวงเงินเต็มวงเงิน (หรือมีจำนวนคงเหลือที่กู้เพิ่มได้ไม่ถึง 500 บาท) ที่ลงทะเบียนเว็บไซต์สมาชิก (https://www.promise.co.th/login.html) ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 1. กำหนดจับรางวัลวันที่ 15 มีนาคม 2565 สถานที่จับรางวัล บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 87/1 แคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 12,15,22 ถนนวิทยุ ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 2. รางวัลทองคำแท่ง 96.5% หนัก 1 สลึง จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 7,208 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 360,400 บาท
 3. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายใน 7 วัน หลังการจับแต่ละครั้ง ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ชื่อทางการ Promise Thailand และเว็บไซต์บริษัท promise.co.th
 4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากบริษัทฯ ภายใน 7 วัน หลังการประกาศรายชื่อแต่ละครั้ง โดยต้องแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตน ได้แก่

(ก) บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง และสำเนา 1 ชุด

(ข) รวมถึงเอกสาร/ข้อมูลอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ส่งหลักฐานทางช่องทางที่บริษัทกำหนด และผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป โดยสำรองแต่ละรางวัลไว้ตามจำนวนของรางวัล หากผู้โชคดีสำรองไม่นำหลักฐานตามที่กำหนดมารับรางวัล ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง บริษัทฯจะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป

 1. ผู้โชคดีต้องมียอดคงค้างตามกำหนดจนถึงวันจับรางวัล และไม่มีประวัติค้างชำระ
 2. ผู้โชคดีจะต้องมารับของรางวัลที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 3. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเอง ผู้โชคดีจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และเอกสารดังกล่าวข้างต้น ในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ กำหนด
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่มีหลักฐานครบถ้วน และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เท่านั้น
 5. ผู้โชคดีอนุญาตให้บริษัทฯ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานต่างๆ เพื่อยืนยันการรับรางวัล
 6. รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด  หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด และหากปรากฏว่าผู้โชคดีมีรายชื่อซ้ำซ้อนกันกับรางวัลอื่น ผู้โชคดีจะได้รับรางวัลใหญ่ที่สุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้ผู้อื่นได้
 7. สําหรับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปที่อยู่ในข่ายต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 4/2528 ประกอบคําสั่งที่ ทป. 101/2544 บริษัทฯ จะเป็นผู้รับภาระภาษีให้แก่ผู้รับรางวัลโดยออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้เพียงครั้งเดียว
 8. ผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับของรางวัล และการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยตนเอง
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิ์ร่วมรายการโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล, เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้
 10. การตกลงเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือว่าผู้ร่วมรายการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทั้งหมดและรับทราบว่า บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัท") จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหลาย ซึ่งท่านได้ให้แก่บริษัท อันได้แก่ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อายุ จังหวัด เพศ ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนี้ และ ยินยอมลงนามในเอกสารใดๆ ตามกฎหมายในรูปแบบที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ได้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมนี้ และต่อเนื่องไปอีกตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ์ของท่านได้จากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท
 11. พนักงานและครอบครัวของบริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด, ตัวแทนบริษัท, เอเจนซี่, คณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
 12. กรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 13. สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนสมัคร และรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติมได้ที่ คอลเซ็นเตอร์ 1751, จุดบริการพรอมิสทุกสาขา, www.promise.co.th
 14. ใบอนุญาตเลขที่ 1817/2564 ออก ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง