วิธีการชำระเงิน

Submitted by root on Thu, 10/11/2018 - 21:29
วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงินค่างวดสำหรับลูกค้าพรอมิสประเภทสินเชื่อหมุนเวียนบุคคลทั่วไปสามารถชำระได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
การชำระผ่านเคาน์เตอร์พรอมิส สาขาสีลม, สาขาขอนแก่น, สาขาอุบลราชธานี และสาขานครราชสีมา , ธนาคาร, เคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7-11 ทุกสาขา
พรอมิส เคาน์เตอร์รับชำระเงิน สาขาสีลม, สาขาขอนแก่น, สาขาอุบลราชธานี และสาขานครราชสีมา ไม่คิดค่าธรรมเนียมการชำระ
ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย ค่าธรรมเนียมการชำระ 25 บาท ทั่วประเทศ
ตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทย ค่าธรรมเนียมการชำระ กรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 บาท ต่างจังหวัด 30 บาท
ตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ค่าธรรมเนียมการชำระ กรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 บาท ต่างจังหวัด 30 บาท
ตู้ ATM ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพ ค่าธรรมเนียมการชำระ กรุงเทพฯ และปริมณฑล 20 บาท ต่างจังหวัด 35 บาท
tmb ธนาคารทหารไทย ค่าธรรมเนียมการชำระ กรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 บาท ต่างจังหวัด 30 บาท
ธนาคารธนชาต ค่าธรรมเนียมการชำระ กรุงเทพฯ และปริมณฑล 12 บาท ต่างจังหวัด 20 บาท
จุดบริการรับชำระเงิน เคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7-11 ทุกสาขา (ชำระโดยใช้บัตรสมาชิกพรอมิส/ใบแจ้งหนี้ ที่มี Barcode เท่านั้น)
  • 1.ชำระ 1 - 30,000 บาท ค่าธรรมเนียม 15 บาท ทั่วประเทศ
  • 2.ชำระเกิน 30,000 - 40,000 ค่าธรรมเนียม 20 บาท ทั่วประเทศ
  • 3.ชำระเกิน 40,000 - 49,000 ค่าธรรมเนียม 25 บาท ทั่วประเทศ
หมายเหตุ ทั้งนี้อัตราค่าบริการอ้างอิงจากยอดชำระในใบแจ้งหนี้
จุดบริการรับชำระเงิน ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ และเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ที่มีสัญลักษณ์ เพย์@โพสต์ ค่าธรรมเนียม 15 บาท /รายการ ทั่วประเทศ (ชำระโดยใช้บัตรสมาชิกพรอมิส / ใบแจ้งหนี้ที่มี Barcode เท่านั้น)
วิธีการชำระ

1.  ชำระโดยใช้ Pay in slip ไปชำระตามเคาน์เตอร์ธนาคาร, เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ที่มีสัญลักษณ์ เพย์@โพสต์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7-11 ทุกสาขา ในกรณีที่ดาวน์โหลด Pay in slip จาก Website ของ Promise สามารถนำไปชำระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารต่างๆ

พร้อมกรอกข้อมูลให้ละเอียดประกอบด้วย

• ชื่อ……………………….
• Ref No.1 คือ เลขที่สมาชิก
• Ref No.2 คือ เลขที่บัตรประชาชน

2.  ชำระโดยใช้ บัตรสมาชิก Promise Barcode Card ใช้ได้ตามจุดรับชำระที่แจ้งไว้หลังบัตร

3.  ชำระผ่านตู้ ATM24HR.

ลูกค้าสามารถชำระผ่านตู้ ATM ได้ ตามธนาคารเหล่านี้ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยาตู้ATMธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารทหารไทยธนาคารธนชาติ
เพียงแต่ท่านมีบัตร ATM ของ ธนาคารดังกล่าว ก็สามารถชำระผ่านตู้ ATM ได้เลย

4.  หักผ่านบัญชีเงินเดือนธนาคาร

5.  ชำระผ่าน Mobile Banking
ดาวน์โหลดคู่มือการชำระผ่าน Mobile Banking

การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าพรอมิสประเภทสินเชื่อหมุนเวียนบุคคลทั่วไป
สามารถขำระได้โดยวิธีการหักผ่านบัญชีเงินเดือนธนาคาร
ข้อดี ของการชำระโดยหักผ่านบัญชี

1. ค่าธรรมเนียมชำระที่ถูกกว่า

2. ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเดินทางไปชำระที่เคาน์เตอร์ด้วยตนเอง

3. การชำระค่างวดตรงเวลาเสมอ

รายละเอียดการสมัครหักบัญชีเงินเดือน

1.ใบสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ DDS
ขั้นตอนการสมัคร

1. ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมให้หักบัญชีอัตโนมัติ

2. กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ และกรุณาเซ็นต์ชื่อให้ตรงกันกับสมุดบัญชีที่ให้ไว้กับธนาคารเท่านั้น

3. ธนาคารที่สามารถใช้บริการได้มี 6 ธนาคาร ดังนี้

ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยาตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทยตู้ ATM ธนาคารกรุงเทพธนาคารธนชาติ

4. กรุณาทำสำเนาหนังสือยินยอมให้หักบัญชีอัตโนมัติเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ

5. แนบสำเนาสมุดบัญชีและสำเนาบัตรประชาชน และพับส่งเข้ามาพร้อมกับหนังสือยินยอมให้หักบัญชีอัตโนมัติ

ส่งมาที่ บริษัท พรอมิส(ประเทศไทย) จำกัด(โดยไม่ต้องเสียค่าแสตมป์)

6. ท่านจะได้รับ SMS แจ้งผลการหักบัญชีอัตโนมัติประมาณ 2-3 สัปดาห์
หมายเหตุ กรุณาลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารทั่วไป

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ

2.การสมัครผ่านตู้ ATM

ขั้นตอนการใช้บริการผ่านตู้ ATM ของธนาคาร

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการสมัครและระบุรหัสบริษัทเมื่อต้องการใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติของแต่ละธนาคาร และโปรดเก็บสลิปไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

(กรุณาใช้บัญชีเดียวกันกับที่สมัครสินเชื่อพรอมิสและหากลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนแปลงบัญชีกรุณาติดต่อ Call Center 1751)

หมายเหตุ: 1.ฟรีค่าสมัครใช้บริการผ่านตู้ ATM ของธนาคาร

2.ลูกค้าจะได้ SMS ยืนยันการสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ

การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าพรอมิสประเภทสินเชื่อหมุนเวียนทั่วไป สามารถชำระได้โดยวิธีการดังนี้

1. ชำระที่สาขาพรอมิส (สีลม , นครราชสีมา,ขอนแก่น,อุบลราชธานี)

2. ชำระที่ร้านไปรษณีย์ไทยที่มีสัญลักษณ์ Pay@Post ทั่วประเทศ

3. ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (กรุงเทพ,กรุงไทย,กรุงศรีอยุธยา,กสิกรไทย,ทหารไทยและธนชาต)

4. ชำระด้วยเช็คธนาคาร สามารถชำระได้ที่ธนาคารกรุงเทพ,ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (เฉพาะเช็คธนาคารไทยพาณิชย์) เท่านั้น

5. ชำระโดยการหักผ่านบัญชีเงินเดือนอัตโนมัติ (DDS)

*หมายเหตุ หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามที่ Call Center 1751

ตรวจสอบเวลาทำการของเจ้าหน้าที่ คลิกที่นี่ »

ตอนนี้บริษัทพรอมิสสามารถให้ลูกค้าสมัครการชำระโดยหักผ่านบัญชี ได้ทั้งหมด 6 ธนาคาร ได้แก่

ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย ค่าธรรมเนียมการหักผ่านบัญชี 15 บาททั่วประเทศ
ตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทย ค่าธรรมเนียมการหักผ่านบัญชี กรุงเทพฯ และปริมณฑล 10 บาท ต่างจังหวัด 20 บาท
ตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ค่าธรรมเนียมหักผ่านบัญชี กรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 บาท ต่างจังหวัด 30 บาท
ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ค่าธรรมเนียมการหักผ่านบัญชี กรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 บาท ต่างจังหวัด 30 บาท
ตู้ ATM ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพ ค่าธรรมเนียมการหักผ่านบัญชี กรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 บาท ต่างจังหวัด 25 บาท
ธนาคารธนชาต ค่าธรรมเนียมการหักผ่านบัญชี กรุงเทพฯ และปริมณฑล 12 บาท ต่างจังหวัด 20 บาท

ข้อควรระวัง : สำหรับลูกค้าที่ได้ทำการลงทะเบียนการหักเงินผ่านบัญชี โปรดทราบว่ากรณีที่ลูกค้าได้ทำการชำระเงินโดยวิธีการอื่น อย่างเช่น ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส อาจจะมีการหักเงินผ่านบัญชีซ้ำซ้อนขึ้นอยู่กับวันเวลาที่ลูกค้าชำระเงินเข้ามา อีกทั้งในกรณีที่ไม่สามารถหักเงินได้เนื่องจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากของท่านไม่เพียงพอ บริษัทอาจจะต้องยื่นเรื่องขอหักเงินผ่านบัญชีเงินฝากของท่านกับทางธนาคารมากกว่า 1 ครั้งขึ้นไป จนกว่าจะสามารถยืนยันการชำระเงินของท่านได้